Category

WSCAD SUITE

Kolory elementów

By | WSCAD SUITE

Kolory elementów

Wszystkie elementy na schematach i planach szaf są wyświetlane w kolorach. Kolory te są zawarte w samych elementach, ale w razie potrzeby można je zmienić za pomocą opcji opisanych poniżej, przy czym dotyczy to zarówno symboli, jak i tekstów, dowolnej grafiki, linii, kabli itp.

W przypadku zarządzania kolorami obowiązuje następująca hierarchia:

 1. Zmiana koloru elementów
  Możesz zmienić kolor poszczególnych symboli za pomocą edytora symboli. Dla wszystkich innych elementów, takich jak teksty, dowolna grafika, linie itp. zmiana koloru jest możliwa za pomocą okna dialogowego właściwości.
 2. Nadpisanie kolorów elementów za pomocą menu głównego
  Możesz zmienić kolory wielu elementów za pomocą menu Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Kolory elementów, np. ogólnie dla wszystkich symboli lub dla tekstu ogólnego. W tym przypadku wszystkie symbole mają ten sam kolor.
 3. Nadpisanie kolorów elementów za pomocą warstwy
  Możesz przypisać kolor do określonej warstwy, wtedy wszystkie symbole umieszczone na tej warstwie wyświetlane są w przypisanym do niej kolorze.

Podstawą są kolory zdefiniowane w elementach. Kolory te można zastąpić ogólnymi ustawieniami kolorów. Nadpisanie koloru może z kolei zostać zastąpione przez kolor warstwy, zatem element ma najniższy, a warstwa najwyższy priorytet informacji o kolorze.

Zmiana koloru elementów

Przy zmianie koloru elementów ważne jest, aby odróżnić symbole od wszystkich innych elementów.

Kolor poszczególnych symboli można zmienić za pomocą edytora symboli.

Dla wszystkich innych elementów, takich jak teksty, dowolna grafika, połączenia itp. zmiana koloru odbywa się za pomocą okna dialogowego właściwości.

Zmiana koloru elementów za pomocą edytora symboli

Informacje o kolorach symbolu przechowywane są w symbolu. Możesz zmienić kolor symbolu i jeśli są dostępne, również kolory OME i nazwy symbolu.

Z reguły symbol zawiera kontener tekstowy. Jeśli zmienisz kolor kontenera tekstu, zmienisz kolor wszystkich zawartych w nim elementów, na przykład:

 • Tekst funkcyjny
 • Artykuł
 • Wytwórca
 • Teksty dodatkowe

Opisana powyżej funkcjonalność nie dotyczy Adresu krosowego, który pomimo tego, że znajduje się w kontenerze tekstów ma indywidualnie określany kolor.

 1. Otwieramy symbol w Edytorze symboli na jeden z dwóch sposobów:
 • Na arkuszu rysunkowym kliknij prawym przyciskiem myszy symbol i z menu kontekstowego wybierz polecenie Edytor symboli.
 • Eksploratorze symboli kliknij prawym przyciskiem myszy symbol i z menu kontekstowego wybierz polecenie Edytor symboli.
 1. Symbol zostanie wyświetlony w edytorze symboli.
 2. W widoku drzewa po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy element i z menu kontekstowego wybierz polecenie Właściwości.
  Wskazówka: Możesz także wybrać wiele elementów.
 1. Zmień kolor i jeśli to konieczne, grubość linii lub rozmiar czcionki tekstu.
 2. Zapisz zmiany, otwierając wyskakujące menu po lewej stronie paska narzędzi i wybierając polecenie Zapisz.

W przypadku edytowania symbolu otwartego z poziomu Eksploratora symboli, zmiany zapisywane są w bibliotece i będą widoczne po ponownym umieszczeniu symbolu na schemacie – także w innych projektach.

Zmiana koloru za pomocą okna dialogowego Właściwości

Kolory wszystkich elementów z wyjątkiem symboli można zmienić w oknie dialogowym Właściwości.

 1. Kliknij element prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Właściwości. Otworzy się okno dialogowe Właściwości.
 1. Zmień kolor i, jeśli to konieczne, grubość linii lub rozmiar czcionki tekstu.
 2. Zamknij okno za pomocą OK.

Nadpisanie kolorów elementów

Dzięki funkcji nadpisania kolorów możesz zmienić kolory wielu elementów na raz, np. wszystkich symboli, elementów graficznych lub tekstów. Funkcja ta zastępuje informacje o kolorze zdefiniowane w samych elementach, niezależnie od tego, jaki kolor jest zdefiniowany w symbolu lub w tekście.

Możesz wybrać inną paletę kolorów dla wydruku niż dla wyświetlania na ekranie. Domyślnie, dla wydruku kolory wszystkich elementów są ustawione na czarny. Można jednak użyć przycisku strzałki, aby przejąć ustawienia ekranu do ustawień drukarki. Dzięki temu będziemy mieli możliwość wydruku dokumentu w takich samych kolorach, w jakich wyświetlany jest na ekranie.

Ustawienie kolorów dla drukarki wykorzystywane jest również podczas eksportu dokumentu do pliku PDF.

Nadpisanie kolorów

 1. Możesz nadpisać zarówno kolory elementów na schemacie elektrycznym, jak i w planie szafy sterowniczej:
 • Aby zastąpić kolory elementów na schemacie, kliknij w menu polecenie Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Kolory elementów.
 • Aby zastąpić kolory elementów w planie szafy sterowniczej, kliknij w menu polecenie Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Kolory – Cabinet.
 1. Kliknij dwukrotnie pasek koloru dla żądanego elementu i wybierz kolor. Potwierdź za pomocą OK.
 2. Aktywuj pole wyboru przed elementem.
 3. W razie potrzeby powtórz kroki 2 i 3 dla innych elementów.
 4. Jeśli chcesz przywrócić ustawienia domyślne, kliknij Propozycję ustawień dla białego tła lub Propozycję ustawień dla czarnego tła, w zależności od tego, z której palety kolorów korzystasz.
  Uwaga: ustawienia domyślne dotyczą tylko ustawień ekranu, a nie ustawień drukarki.
 5. W polu Pozostałe kolory możesz zmienić kolor dla określonych elementów, takich jak Adres krosowy lub Wyróżniony element.
 1. Zapisz zmiany za pomocą OK.

Wszystkie elementy wybranego typu są teraz zastępowane określonym kolorem.

Zapisane zmiany są specyficzne dla użytkownika, więc dotyczą wszystkich innych projektów.

Wskazówka

Typ elementu „Obudowa symbolu” wprowadza zmiany dla samego symbolu, a także jego OUM, kontenera tekstów i nazwy. Jeżeli chcesz żeby kolory dla OME i nazwy symbolu były rożne od koloru symbolu możesz je zdefiniować zaznaczając odpowiednie opcje.

Nadpisanie kolorów funkcją warstwy

Elementy na schematach i planach szaf sterowniczych są umieszczone na warstwach (po angielsku „Layer”). Warstwy są zdefiniowane zgodnie z zawartą na nich ich treścią (standard, kabel, wymiarowanie itp.) i technologią, ale można je zmienić w dowolnym momencie. Możesz także tworzyć dodatkowe warstwy.

Jeśli umieścisz symbol na określonej warstwie i zdefiniujesz kolor warstwy, wszystkie symbole na warstwie zostaną wyświetlone w tym kolorze. Dzięki temu można łatwo zmienić kolor elementów.

Jeśli w oknie dialogowym Właściwości otwartego projektu na liście rozwijanej Konfiguracja zewnętrzna wybrano opcję WŁĄCZ -> Twórz indywidualną konfigurację projektu, ustawienia warstw są specyficzne dla projektu, tj. mogą się różnić w zależności od projektu. Jeśli w otwartym projekcie ustawiona jest opcja WYŁĄCZ -> Usuń indywidualną konfigurację projektu lub wszystkie projekty są zamknięte, ustawienia warstw są specyficzne dla programu i mają wpływ na wszystkie projekty w zarządzaniu projektami.

Wskazówka

Kolory warstw zastępują również ustawienia kolorów dla drukarki! Jeśli wszystkie kolory dla drukarki są ustawione na czarny (domyślnie) i został wybrany wydruk w kolorze, a niektóre symbole są na warstwie o kolorze niebieskim, to w podglądzie wydruku, w pliku PDF i na wydruku (na kolorowej drukarce) będą one także w kolorze niebieskim.

W edytorze symboli możesz na stałe zmienić przypisanie symbolu do warstwy.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, którego warstwę chcesz zmienić, i wybierz z menu kontekstowego polecenie Warstwa. Otworzy się okno dialogowe Wybór warstwy.
 1. Aktywuj linię żądanej warstwy znacznikiem wyboru.
 2. Kliknij pasek koloru warstwy i wybierz kolor. Potwierdź za pomocą OK.
 3. Podwójnym kliknięciem aktywuj pola Widoczny i Kolor. Aktywowane pola są oznaczone zielonym haczykiem.
 4. Zapisz ustawienia za pomocą OK. Element zostanie umieszczony na wybranej warstwie i wyświetlony przypisanym do niej kolorem.

Umieszczanie wielu elementów na warstwie

 1. Klikając menu Widok | Okno dodatkowe | Warstwa aktywuj okno „Warstwa”, i umieść je w dowolnie wybranym miejscu.
 2. Kliknij pasek koloru żądanej warstwy i wybierz kolor. Potwierdź za pomocą OK.
 3. Podwójnym kliknięciem aktywuj pola Widoczny i Kolor. Aktywowane pola są oznaczone zielonym haczykiem.
 4. Na stronie schematu wybierz elementy, które mają zostać umieszczone na wybranej warstwie.
 5. W menu kontekstowym wyboru kliknij polecenie Właściwości.
 6. W obszarze Przedstawienie | Warstwa wybierz warstwę i zapisz za pomocą OK. Elementy zostaną umieszczone na wybranej warstwie i wyświetlone przypisanym do niej kolorem.

Definiowanie nowej warstwy

 1. Kliknij polecenie menu Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Warstwa.
 2. Dla lepszej przejrzystości najpierw ustaw filtr technologii. Wyświetlane będą tylko te warstwy, które są już zdefiniowane dla wybranej dyscypliny.
 1. Kliknij przycisk z symbolem plusa. Zostanie utworzona nowa warstwa niestandardowa.
 2. Kliknij pole Nazwa i wprowadź nazwę warstwy.
 3. Kliknij pasek koloru i wybierz kolor. Potwierdź za pomocą OK.
 4. Podwójnym kliknięciem aktywuj pola Widoczny i Kolor. Aktywowane pola są oznaczone zielonym haczykiem.
 5. Jeśli chcesz utworzyć dodatkowe warstwy, powtórz kroki 3-6.
 6. Zapisz za pomocą OK.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Pobierz plik PDF

WSCAD SUITE X: Import bazy danych CSV

By | WSCAD SUITE

Import bazy danych CSV

W WSCAD SUITE mamy możliwość importu danych z pliku CSV do bieżącej bazy danych. Można przypisać każdą kolumną pliku CSV do pola bazy danych artykułów. Dla pól Nazwa elementu oraz Tekst długi możemy importować opisy w wielu językach.
Podczas importu określamy, czy plik CSV zawiera nagłówki kolumn i znak, którym rozdzielone są rekordy (np. średnik lub tabultor).

Uwaga
Znak użyty, jako separator nie powinien występować w tabeli, nawet w cudzysłowie. Rekord, w którym znajdzie się taki znak nie zostanie zaimportowany lub zostanie zaimportowany niepoprawnie.
Jeśli kolumna CSV jest przypisana do pola bazy danych artykułów typu liczba lub liczba zmiennoprzecinkowa, kolumna CSV musi być wypełniona poprawnie, w przeciwnym razie import zostanie przerwany.

Zapisz bieżącą bazę danych WSCAD SUITE

Najpierw utwórz kopię zapasową bieżącej bazy danych WSCAD SUITE. W przypadku niepowodzenia importu będziesz mógł wrócić do bazy z kopii zapasowej.

 1. Sprawdź, której bazy danych używasz. Kliknij w polecenie menu głównego Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Stałe Dane | Artykuł. W tym miejscu oprócz nazwy bazy sprawdzisz także jej typ (Access, SQL Server lub MySQL).
  Uwaga: jeżeli projekty mają włączoną indywidualną konfigurację, to do każdego może być przypisana inna baza danych.
 2. Kliknij na przycisk Otwórz i określ lokalizacją baz danych.
  Uwaga: domyślnie bazy danych artykułów przechowywane są w katalogu instalacyjnym, w folderze Databases.
 3. Za pomocą eksploratora Windows przejdź do katalogu baz danych i zrób ich kopie w wybranym miejscu.

Import bazy danych CSV

 1. Kliknij menu Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie artykułami.
 2. W otwartym oknie zarządzania artykułami kliknij menu Narzędzia | Import bazy danych CSV. Otworzy się okno kreatora importu artykułów.
 1. Użyj przycisku przeglądania znajdującego się za polem Plik i otwórz plik CSV. Pojawi się następujące okno dialogowe:
 1. Jeśli plik CSV zawiera nagłówki kolumn, zaznacz pole wyboru Zastosuj pierwszy wiersz jako zdefiniowane kolumny.
 2. Wprowadź znak separatora, który oddziela rekordy w pliku CSV. Domyślnie jest to średnik lub tabulator.
  Uwaga: rodzaj separatora możesz zobaczyć otwierając plik CSV w edytorze tekstu.
 3. Kliknij OK. Otworzy się okno Przyporządkowanie pola.
 1. Przyporządkuj kolumny z pliku CSV do pól bazy danych WSCAD:
 • Jeśli plik CSV zawiera nagłówki kolumn o nazwach takich samych jak pola w bazie danych artykułów, są one przypisywane automatycznie.
 • Jeśli nagłówki kolumn nie pasują do pól bazy danych lub plik CSV nie zawiera żadnych nagłówków kolumn, możesz dokonać przypisania ręcznie. Przypisz kolumny do pól WSCAD po lewej stronie za pomocą list rozwijanych po prawej stronie.
 1. Wykonaj przyporządkowania pól na zakładkach Atrybuty i BA. Przyciskiem plus możesz dodać, a przyciskiem minus usunąć pola bazy danych.
 2. W razie potrzeby możesz zapisać bieżące mapowanie pól w pliku wsFZO i tak zapisane potem wczytać.
 3. Zamknij okno Przyporządkowanie pola przyciskiem OK.
 4. Jeśli dane artykułów są w jednym języku, wybierz ten język z rozwijanej listy.
 5. Jeśli masz wielojęzyczne dane artykułów (na przykład nazwy części w różnych językach i osobną kolumnę dla każdego języka), możesz przejąć te tłumaczenia do bazy danych. W tym celu aktywuj opcję Wielojęzyczne dane artykułów. W kolumnie Pole bazy danych wybierz kolumnę z pliku CSV, w obszarze Język, określ język, a w kolumnie Pole WSCAD wybierz odpowiednie pole WSCAD.
 1. Przyciskiem plus możesz dodać, a przyciskiem minus usunąć pola bazy danych.
 2. Na koniec ustaw następujące opcje:
 • Aktualizacja:
  Jeżeli w bazie istnieje już dany artykuł, pola z jego danymi zostaną.
 • Nadpisuj tylko puste pola:
  Jeżeli w bazie istnieje już dany artykuł, tylko puste pola z jego danymi zostaną nadpisane.
 • Nowy artykuł:
  Jeżeli w bazie nie istnieje dany artykuł, zostanie on wprowadzony.
 1. Kliknij przycisk Wykonaj. Nastąpi import artykułów. W lewej części okna dialogowego wyświetla się postęp dla poszczególnych danych wpisywanych do docelowej bazy. W kolumnie ze znakiem plus wyświetla się liczba dodanych a w kolumnie z kluczem, ilość zmienionych artykułów.
 2. Na koniec kliknij Gotowe.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Pobierz plik PDF

WSCAD SUITE X: Import projektów i danych w jednym kroku

By | WSCAD SUITE

Import projektów i danych v201x do WSCAD SUITE X

Jeśli chcesz wykorzystać istniejące projekty i dane w nowej wersji programu WSCAD SUITE X, możesz teraz zaimportować wszystkie swoje projekty, artykuły, komponenty WSCAD i ustawienia konfiguracyjne z poprzedniej wersji WSCAD SUITE 201x do WSCAD SUITE X w jednym kroku.

Oczywiście można importować projekty, bazy danych artykułów, komponenty WSCAD i indywidualnie konfigurować ustawienia.

Ważne: Bazy artykułów wcześniejszych wersji WSCAD SUITE 201x muszą zostać zaimportowane do bieżącego programu WSCAD SUITE. Tylko w tym przypadku dane zostaną dostosowane do aktualnej struktury bazy danych.

Import projektów i danych z wersji WSCAD 5.x nie jest już obsługiwany przez WSCAD SUITE X.

Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis importu projektów i danych, przejrzyj plik WSCAD_SUITE_X_przejęcie _danych.pdf znajdujący się w katalogu WSCAD\WSCAD SUITE 2019\Docs.

Przejmowane są następujące składniki WSCAD

 • Biblioteki symboli
  wszystkie biblioteki z Eksploratora symboli, zapisane w katalogu “Libraries”.
 • Ramki i formularze oraz etykiety i legendy
  wszystkie szablony z Eksploratora szablonów, zapisane w katalogu “Templates”.
 • Makra
  wszystkie makra z Eksploratora makr, zapisane w katalogu “Macros”.
 • Bazy danych
  np. słownik, baza klientów i wytwórców, bazy artykułów zapisane w katalogu “Databases”.
 • Szablony struktury projektu
  predefiniowane zestawy ramek i formularzy dla list i planów zapisane w katalogu “Patterns”.
 • Logo
  zapisane w katalogu “Logos”.
 • Arkusze danych
  zapisane w katalogu “Externals”.

Przejmowane są następujące ustawienia konfiguracji

 • Listwy komend: predefiniowane, zmienione i nowo utworzone listwy komend
 • Obszary robocze: predefiniowane, zmienione i nowo utworzone obszary robocze
 • Ustawienia: zmienione w menu Narzędzie | Ustawienia (Opcje) specyficzne dla użytkownika i dla programu ustawienia (np. katalogów, kolorów, ocen, tekstów, …)

Procedura importu projektu i danych

Jeśli chcesz przenieść swoje projekty, artykuły, elementy WSCAD i ustawienia konfiguracyjne z poprzedniej wersji WSCAD SUITE 201x do nowego programu WSCAD SUITE X, wykonaj kroki od 1 do 6:

 1. Zainstaluj program WSCAD SUITE X równolegle z poprzednią wersją WSCAD SUITE 201x, np. do “C:\WSCAD\WSCAD SUITE 2019”.
  W żadnym wypadku nowa wersja nie może zostać zainstalowana w istniejącym katalogu instalacyjnym poprzedniej wersji, ponieważ w przeciwnym razie ważne projekty i dane zostaną nadpisane.
 2. Utwórz kopię zapasową całego katalogu instalacyjnego programu WSCAD SUITE X, aby przywrócić oryginalne dane w przypadku wadliwego importu.
 3. Uruchom WSCAD SUITE X.
 4. Importuj projekty, artykuły, komponenty WSCAD i ustawienia konfiguracyjne poprzedniej wersji w jednym kroku za pomocą menu głównego Narzędzia | Przejęcie danych | Suite wersja wcześniejsza.
 5. Zamknij WSCAD SUITE X i uruchom ponownie.
 6. W razie potrzeby dostosuj symbole i kody kolorów za pomocą menu głównego Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie symbolami i Narzędzia | Stałe dane | .. | Import.

Import projektów i danych

Warunek: wszystkie projekty są zamknięte.

 1. Kliknij na menu Narzędzia | Przejęcie danych | Suite wersja wcześniejsza. Spowoduje to otwarcie kroku 1 kreatora importu projektów i danych.
 2. Wybierz pole wyboru Zapisz ustawienia (zalecane). W zależności od ustawienia w kroku 2 tego kreatora ustawienia konfiguracji (paski poleceń i obszary robocze) zostaną nadpisane. Dlatego należy utworzyć kopię zapasową ustawień konfiguracyjnych. Kopia zapasowa jest zapisana w katalogu instalacyjnym WSCAD w “Settings / <nazwa użytkownika> / *. WsCFA”. Można jej później użyć do przywrócenia ustawień za pomocą  menu Narzędzia| Import/Eksport ustawień | Import.
 3. Kliknij Dalej. Przejdź do kroku 2 kreatora.
 1. Masz następujące opcje wyboru wersji do importu projektów i danych:
 • Wybierz ścieżkę instalacji poprzedniej wersji, korzystając z rozwijanej listy. Pole Katalog danych zostanie zaktualizowane.
 • W polu Katalog danych użyj przycisku ikony przeglądania i wskaż ścieżkę instalacji poprzedniej wersji.
 1. W obszarze Pliki zaznacz pola wyboru dla komponentów WSCAD, które mają zostać przejęte. W razie potrzeby użyj przycisku przeglądania, aby zmienić katalogi, z których elementy WSCAD są dziedziczone.
 2. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Nadpisać istniejące pliki, bieżące pliki zostaną nadpisane plikami z poprzedniej wersji.
 3. Jeśli nie chcesz importować bazy danych artykułów, przejdź do kroku 16.
 4. Aby zaimportować bazę danych artykułów, aktywuj pole wyboru Baza danych w sekcji Konfiguracja przejmowania danych i kliknij odpowiedni przycisk przeglądania.
 5. Korzystając z kart Access, SQL Server i MySQL, wybierz typ bazy danych artykułów do zaimportowania.
 1. Użyj przycisku przeglądania znajdującego się za polem Powiązanie bazy danych, aby przejść do bazy danych, której elementy chcesz zaimportować.
 2. Jeśli baza danych zawiera wiele tabel, można ustawić przyporządkowanie między polami bazy danych i polami WSCAD dla każdej tabeli osobno. Ogólnie nie trzeba zmieniać przyporządkowania pól. Po prostu kliknij Przyporządkuj automatycznie wszystkie tabele.
 3. Kliknij przycisk Dalej. Jeśli to konieczne, możesz zmienić przydziały pól dla każdej tabeli osobno.
  Uwaga: Mapowanie pól, zmieniaj tylko jeśli naprawdę wiesz, co robisz.
 4. Kliknij przycisk Dalej. W razie potrzeby za pomocą filtrów możesz wybrać artykuły do importu .
 5. Kliknij przycisk Dalej. Tutaj możesz określić, czy chcesz używać samodzielnie utworzonych pól bazy danych (pól użytkownika).
 6. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć ustawienia importowania bazy danych elementów. Powracasz do okna przejęcia danych.
 7. Jeśli nie chcesz importować projektów, przejdź do kroku 24.
 8. Aby importować projekty, aktywuj pole wyboru Projekty w sekcji Konfiguracja przejmowania danych i kliknij odpowiedni przycisk przeglądania.
 9. Wybierz katalog zawierający projekty do zaimportowania (np. C:\WSCAD\WSCAD SUITE\2018\Projects\).
  Jeśli pole wyboru Przejąć do katalogu projekty z pliku zarządzania projektami jest aktywne, do importu są oferowane tylko te projekty, które znajdują się w eksploratorze projektu poprzedniej wersji. Jeśli to pole wyboru zostanie wyczyszczone, zostaną zaimportowane wszystkie projekty  z katalogu.
 10. Kliknij przycisk Dalej.
 11. Zaznacz projekty, które chcesz zaimportować.
 12. Jeśli chcesz skopiować projekty do innego katalogu, wybierz go za pomocą przycisku Przeglądaj w polu Katalog roboczy.
 13. Jeśli zaznaczona jest opcja Konwertuj centralną bazę danych projektów do bieżącej wersji, centralne bazy danych projektów są sukcesywnie konwertowane po uruchomieniu kreatora. Może to zająć trochę czasu, w zależności od liczby projektów i wielkości projektu. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, projekty zostaną przekonwertowane przy pierwszym otwarciu.
 1. Kliknij Gotowe, aby wyjść z ustawień importu projektów.
 2. Jeśli chcesz zastosować ustawienia konfiguracji z poprzedniej wersji, zaznacz pola wyboru dla ustawień w obszarze Ustawienia.
  Uwaga: Ustawienia konfiguracji specyficzne dla projektu nie zostaną zastosowane.
 3. Jeśli ustawienia konfiguracyjne nie są zapisane w domyślnym katalogu programu w obszarze Settings, przejdź do lokalizacji przechowywania w polu Ścieżka konfiguracji, używając przycisku Przeglądaj.
 4. Kliknij Wykonaj. W kroku 3 zobaczysz postęp transferu danych.
  Uwaga: licznik pokazuje ilość danych w poprzedniej wersji, kopia pokazuje liczbę kopiowanych plików. Jeśli zaznaczono pole wyboru Nadpisać istniejące pliki, wartość zliczania i kopiowania musi być taka sama.
  Uwaga: Jeśli importujesz projekty i chcesz utworzyć centralne bazy danych, transfer danych może zająć trochę czasu.
 5. Na koniec kliknij Gotowe. Import projektów i danych został zakończony.
 6. W zależności od wyboru komponentów konieczne może być ponowne uruchomienie programu WSCAD SUITE.

WSCAD SUITE w sieci

By | WSCAD SUITE

WSCAD SUITE w sieci

Ten blog dotyczy instalacji WSCAD SUITE w środowiskach sieciowych. Umożliwia przegląd możliwych scenariuszy i przestawia ogólną procedurę postępowania.

Instalacja programu WSCAD SUITE na lokalnym komputerze lub w wersji sieciowej została opisana w podręczniku „WSCAD SUITE 2018 Instalacja programu”. Podręcznik ten, zapisany w formacie pdf, można znaleźć w katalogu instalacyjnym WSCAD, w podkatalogu “Docs”.

Uwaga: Jeśli chcesz tylko udostępnić licencje na serwerze sieciowym (np. serwer licencji), nie ma potrzeby instalacji sieciowej.W tym przypadku należy w pierwszej kolejności zainstalować CodeMeter Control Center na serwerze i udostępnić licencję sieciową dla komputerów klienckich w sieci (patrz „CodeMeter- ustawienia w trybie serwera | Ustawianie Serwera-PC jako Serwera klucza” w podręczniku instalacji). Następnie należy połączenie z serwerem skonfigurować na każdym komputerze klienckim za pomocą CodeMeter Control Center (patrz ” CodeMeter- ustawienia w trybie serwera | Ustawienie serwera klucza na stacji roboczej” w podręczniku instalacji).

Przegląd

Blog obejmuje następujące tematy:

 • Scenariusze sieciowe
 • Bazy danych SQL
 • Maszyny wirtualne i serwery kluczy
 • Aktualizacja oprogramowania WSCAD
 • Uwagi

Scenariusze sieciowe

Program WSCAD SUITE można zainstalować w następujących scenariuszach sieciowych:

 • WSCAD SUITE lokalnie i dane WSCAD na serwerze
  WSCAD SUITE jest instalowany lokalnie na każdym komputerze klienckim. Dane WSCAD są przechowywane na serwerze Windows.
 • WSCAD SUITE i dane WSCAD na serwerze
  WSCAD SUITE jest zainstalowany na serwerze Windows. Każdy komputer kliencki ma instalację kliencką WSCAD.
 • Podłączanie pulpitu zdalnego
  Program WSCAD SUITE jest instalowany, jako instalacja lokalna na serwerze Citrix. Klienci uzyskują zdalny dostęp do oprogramowania WSCAD SUITE.

Poniższe dane WSCAD mogą być przechowywane na serwerze Windows i w związku z tym mogą być dostępne dla wszystkich klientów:

 • Projekty
  wszystkie projekty z eksploratora projektu. Zapisane w katalogu “Projects”.
 • Biblioteki
  wszystkie biblioteki symboli z eksploratora symboli. Zapisane w katalogu “Libraries”.
 • Bazy danych
  na przykład Baza danych artykułów, leksykon, adresy. Zapisane w katalogu “Databases”.
 • Arkusze danych
  Zapisane w katalogu “Externals”.
 • Globalne logo
  Logo dla ramki. Zapisane w katalogu “Logos”.
 • Szablony
  Predefiniowane zestawy ramek i formularzy dla list i planów. Zapisane w katalogu “Patterns”.
 • Kopie zapasowe
  kopie zapasowe wszystkich projektów, a także automatyczne tworzone kopie zapasowe. Zapisane w katalogu “Backups”.
 • Formularze
  Wszystkie formularze z Eksploratora szablonów (ramki i formularze, etykiety, legendy). Zapisane w katalogu “Templates”.
 • Makra
  wszystkie makra z eksploratora makr. Zapisane w katalogu “Macros”.
 • Makra Project Wizard
  wszystkie makra dodatku ” Project Wizard “. Zapisane w katalogu ” Macros/Project Wizard “.
 • Wtyczki
  wszystkie dodatkowo zainstalowane wtyczki. Zapisane w katalogu ” Plugins”.
 • Dane 3D
  wszystkie dane 3D dla trójwymiarowego widoku szafy sterowniczej. Zapisane w katalogu “3DObjects”.

Ustawienie tych katalogów odbywa się w WSCAD Suite poprzez menu Narzędzia | Ustawienia (opcje) | Katalogi. Podkatalogi są ustawiane względnie w stosunku do głównego katalogu danych.

Zalety i wady różnych scenariuszy sieciowych

WSCAD SUITE lokalnie i dane WSCAD na serwerzeWSCAD SUITE i dane WSCAD na serwerzePodłączanie pulpitu zdalnego
Komputer PC / laptop może być używany poza siecią (po przełączeniu danych WSCAD na lokalne)taknienie
Ustawienia programu WSCAD można zmienić lokalnietaknie*nie
Ustawienia projektu WSCAD można zmienić lokalnietaknie*nie
Ustawienia użytkownika WSCAD można zmienić lokalnietaktaktak
Aktualizacja WSCAD lokalnie (na PC)taknienie
Serwer aktualizacji WSCAD (tylko 1x)nietaktak

*Może być modyfikowany lokalnie, jeżeli klient WSCAD został zainstalowany z uprawnieniami administratora.

WSCAD SUITE lokalnie i dane WSCAD na serwerze

W tym scenariuszu WSCAD SUITE jest instalowany lokalnie na każdym komputerze klienckim. Dane WSCAD znajdują się na serwerze Windows. Dzięki temu są one dostępne dla wszystkich użytkowników w sieci i są utrzymywane centralnie.

Metoda

 1. WSCAD Suite jest zainstalowany lokalnie na każdym komputerze klienckim, jako „Instalacja jednostanowiskowa” z „Ustawieniami wg standardu WSCAD” (patrz instrukcja instalacji „Instalacja jednostanowiskowa”). Do instalacji na komputerach klienckich potrzebne są uprawnienia administratora. Użytkownik musi mieć uprawnienia do odczytu, zapisu i usuwania danych dla katalogu instalacyjnego WSCAD.
 2. Katalogi danych WSCAD (patrz wyżej) muszą być przeniesione (skopiowane) z katalogu instalacyjnego WSCAD do katalogu na serwerze Windows. Zaleca się, aby nie zmieniać nazw katalogów. Klientom muszą być nadane uprawnienia do odczytu, zapisu i usuwania danych z katalogów na serwerze.
 3. Na komputerze klienckim, w WSCAD SUITE w menu Narzędzia | Ustawienia (opcje) | Katalogi zmieniamy ścieżkę katalogu danych na katalog na serwerze, do którego przeniesiono dane WSCAD.
 4. Katalogi plików tymczasowych i plików pomocy muszą pozostać lokalne.
 1. Jeżeli chcemy w prosty sposób ustawić ścieżki do katalogów na innych komputerach w sieci, eksportujemy ustawienia poprzez menu Narzędzia | Import/Eksport ustawień |Eksport. Podczas wykonywania powyższych czynności wszystkie projekty powinny być zamknięte.
 2. Poprzez menu Narzędzia | Import/Eksport ustawień |Import, importujemy ustawienia na każdym komputerze klienckim.

Licencjonowanie

Sterowniki CodeMeter wymagane do licencjonowania i CodeMeter Control Center są instalowane na komputerach klienckich wraz z instalacją.

Istnieją dwa warianty licencjonowania:

 • Licencje lokalne
  Każdy komputer kliencki zawiera kontener CodeMeter z licencją lokalną.
 • Licencjonowanie sieciowe
  Kontener CodeMeter z licencją sieciową znajduje się na dowolnym komputerze w sieci (na przykład serwer Windows lub serwer licencji).
  Licencja sieciowa musi zostać udostępniona na serwerze za pośrednictwem CodeMeter Control Center (patrz instrukcja instalacji “CodeMeter- ustawienia w trybie serwera | Ustawianie Serwera-PC jako Serwera klucza“.
  Na każdym komputerze klienckim połączenie z kontenerem CodeMeter jest nawiązywane za pośrednictwem CodeMeter Control Center. W tym celu należy w oprogramowaniu WebAdmin wprowadzić adres IP serwera (patrz instrukcja instalacji “CodeMeter- ustawienia w trybie serwera | Ustawienie serwera klucza na stacji roboczej “).
  W tym scenariuszu można również wypożyczać licencje, jeśli zakupiono licencję UFC.

WSCAD SUITE i dane WSCAD na serwerze

W tym scenariuszu dane WSCAD i program WSCAD SUITE są przechowywane na serwerze Windows. Dane WSCAD są dostępne dla wszystkich użytkowników w sieci i są utrzymywane centralnie. Aktualizację WSCAD SUITE można wykonać tylko na serwerze Windows.

Metoda

 • Program WSCAD SUITE jest instalowany na serwerze Windows jako “Instalacja sieciowa WSCAD” (patrz instrukcja instalacji “Instalacja na serwerze”). Instalacja wymaga uprawnień administratora. Katalog instalacyjny WSCAD musi być udostępniony klientom (uprawnienia do odczytu, zapisu i usuwania danych).
 • Na każdym komputerze klienckim program WSCAD SUITE jest instalowany jako “Instalacja sieciowa klienta WSCAD” (patrz instrukcja instalacji ” Instalacja sieciowa Klienta z uprawnieniami administratora ” i „Instalacja sieciowa Klienta bez uprawnień administratora “). Możesz wykonać tę instalację z uprawnieniami administratora WSCAD lub bez nich. Dzięki uprawnieniom administratora WSCAD użytkownik może zmieniać ustawienia specyficzne dla programu (= specyficzne dla aplikacji) – nie dotyczy to ustawień użytkownika i projektu. Może również wykonać aktualizację oprogramowania, jeśli ma uprawnienia administratora Windows dla serwera Windows.

Poniższe kroki należy wykonać tylko wtedy, gdy katalog danych WSCAD nie powinien znajdować się w katalogu instalacyjnym WSCAD, ale w innym katalogu na serwerze Windows lub na innym dysku sieciowym:

 • Katalogi danych WSCAD (patrz wyżej) muszą być przeniesione (skopiowane) z katalogu instalacyjnego WSCAD do katalogu danych WSCAD. Zaleca się, aby nie zmieniać nazw katalogów. Klientom muszą być nadane uprawnienia do odczytu, zapisu i usuwania danych z katalogów.
 • Na serwerze, w WSCAD SUITE w menu Narzędzia | Ustawienia (opcje) | Katalogi zmieniamy ścieżkę katalogu danych na katalog na serwerze, do którego przeniesiono dane WSCAD.
 • Katalogi plików tymczasowych i plików pomocy muszą pozostać lokalne.

Uwaga: Z komputera klienckiego, na którym WSCAD zainstalowany jest z prawami administratora, można zmieniać ścieżki do katalogów. Zmiany te są przechowywane na serwerze, a następnie mają zastosowanie do wszystkich klientów!

Licencjonowanie

Sterowniki CodeMeter wymagane do licencjonowania i CodeMeter Control Center są instalowane na serwerze Windows i komputerze klienckim wraz z instalacją programu. Sterowniki CodeMeter na serwerze i komputerze klienckim muszą być takie same.

Istnieje tylko jedna opcja licencjonowania:

 • Licencjonowanie sieciowe
  Kontener CodeMeter z licencją sieciową znajduje się na dowolnym komputerze w sieci (na przykład serwer Windows lub serwer licencji).
  Licencja sieciowa musi zostać udostępniona na serwerze za pośrednictwem CodeMeter Control Center (patrz instrukcja instalacji “CodeMeter- ustawienia w trybie serwera | Ustawianie Serwera-PC jako Serwera klucza“.
  Na każdym komputerze klienckim połączenie z kontenerem CodeMeter jest nawiązywane za pośrednictwem CodeMeter Control Center. W tym celu należy w oprogramowaniu WebAdmin wprowadzić adres IP serwera (patrz instrukcja instalacji “CodeMeter- ustawienia w trybie serwera | Ustawienie serwera klucza na stacji roboczej “).

Podłączanie pulpitu zdalnego

WSCAD SUITE może działać, jako lokalna instalacja na serwerze Citrix. Komputery klienckie konfigurują połączenie z serwerem poprzez zdalny pulpit. Poprzez aplikację klient ma bezpośredni dostęp do WSCAD SUITE na serwerze. Klient działa bezpośrednio na serwerze.

Podstawą jest serwer Windows, który może być również zrealizowany jako maszyna wirtualna. Na serwerze musi być dozwolony zdalny dostęp. Na komputerze klienckim uruchamiany jest specjalny program zdalnego dostępu do serwera. Ponadto, po stronie serwera i klienta muszą być zainstalowane programy Citrix (serwer Citrix, odbiornik Citrix). Połączenie odbywa się za pośrednictwem protokołu ica.

Aby uzyskać najlepszą możliwą funkcjonalność, zaleca się korzystanie z najnowszego oprogramowania Citrix.

System Windows Terminal Server nie jest obsługiwany!

Metoda

 1. Na serwerze instalujemy WSCAD Suite jako „Normalna instalacja dla wersji jednostanowiskowej – lokalnie”.
 2. Na serwerze Windows instalujemy oprogramowanie serwera Citrix.
 3. Na serwerze Windows włączamy zdalny dostęp
 4. Na komputerach klienckich instalujemy oprogramowanie klienta Citrix.

Licencjonowanie

Sterowniki CodeMeter wymagane do licencjonowania i CodeMeter Control Center są instalowane na serwerze Windows wraz z instalacją programu.

Istnieje tylko jedna opcja licencjonowania:

 • Licencjonowanie sieciowe
  Kontener CodeMeter z licencją sieciową znajduje się na serwerze Windows. Podczas używania klucza sprzętowego w środowisku wirtualnym zaleca się stosowanie serwera klucza sprzętowego.
  Licencja sieciowa musi zostać udostępniona na serwerze za pośrednictwem CodeMeter Control Center (patrz instrukcja instalacji “CodeMeter- ustawienia w trybie serwera | Ustawianie Serwera-PC jako Serwera klucza“.

WSCAD z prawami administratora

Wszyscy użytkownicy są automatycznie tworzeni z uprawnieniami administratora WSCAD i poza ustawieniami specyficznymi dla użytkownika i projektu mogą również zmienić ustawienia specyficzne dla programu (dla aplikacji). Ponadto użytkownik, jeśli posiada uprawnienia administratora Windows dla serwera Windows, może wykonać aktualizację oprogramowania.

Możliwe jest unieważnienie uprawnień administratora WSCAD dla wszystkich już utworzonych użytkowników. Możliwe jest też utworzenie wszystkich nowych użytkowników bez uprawnień administratora WSCAD.

Bazy danych SQL

Niektóre bazy danych WSCAD można utworzyć na serwerze, jako bazy danych SQL. Baza danych SQL na serwerze działa lepiej w sieci niż baza danych Access, szczególnie w przypadku dużej ilości danych i wielu dostępów. Ponadto serwer SQL może szybciej obsługiwać zapytania i oferuje lepsze opcje tworzenia kopii zapasowych i interfejsów do innych baz danych. Ułatwia to połączenie z systemem ERP, takim jak SAP.

W przypadku serwerów o ograniczonej wydajności zalecamy korzystanie z SQL Express (zobacz https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2017?view=sql-server-2017).

Następujące bazy danych mogą być utworzone, jako bazy danych SQL i oferują następujące korzyści:

 • Baza artykułów
  szybsze ładowanie i wyszukiwanie danych artykułów.
 • Zarządzanie punktami danych
  szybsze ładowanie i wyszukiwanie punktów danych.
 • Leksykon
  szybszy przebieg tłumaczenia.

Bazy danych SQL są przechowywane na serwerze. Użytkownikom baz muszą być nadane odpowiednie uprawnienia (do odczytu, zapisu i usuwania).

Zmiana baz danych na SQL odbywa się w WSCAD SUITE w menu Narzędzia | Ustawienia (opcje) | Stałe dane.

Maszyny wirtualne i serwery kluczy

W przypadku maszyn wirtualnych zaleca się stosowanie sprzętowego klucza CodeMeter.

Jeśli na serwerze wirtualnym ma być używany programowy klucz CodeMeter, przez WSCAD musi zostać wygenerowania specjalna licencja sieciowa dla środowiska wirtualnego. Wymaga to od klienta podpisania dodatkowej umowy.

Jeśli używany jest sprzętowy klucz CodeMeter, musi on być podłączony do portu USB serwera. W przypadku konfiguracji trybu failover, gdy inny serwer służy jako kopia zapasowa, drugi serwer nie będzie mógł uzyskać dostępu do klucza sprzętowego na porcie USB pierwszego serwera. Ponadto łączenie się przez port USB w środowisku wirtualnym jest często problematyczne i podatne na błędy. Dlatego w tym przypadku zaleca się używanie sprzętowego serwera kluczy (np. firmy SEH).

Do sprzętowego serwera kluczy może być podłączonych jeden lub więcej kluczy CodeMeter. W obrębie maszyny wirtualnej pożądany klucz sprzętowy jest mapowany na wirtualny port USB za pośrednictwem oprogramowania serwera kluczy. Tak więc inna maszyna wirtualna może korzystać z innego klucza sprzętowego.

Nawet w środowisku wirtualnym, licencja sieciowa musi być udostępniona poprzez CodeMeter Control Center, a adres IP serwera wirtualnego musi być wprowadzony na komputerach klienckich.

Aktualizacja oprogramowania WSCAD

W scenariuszu 1 program WSCAD SUITE jest instalowany lokalnie na wszystkich komputerach klienckich. W takim wypadku każdy klient pobierałby aktualizację oddzielnie z Internetu. W związku z tym zaleca się najpierw pobrać aktualizację z Internetu do katalogu sieciowego za pomocą jednego klienta, a następnie zainstalować aktualizację z tego katalogu na innych klientach.

W WSCAD SUITE można określić katalog sieciowy w menu Narzędzia | Ustawienia (opcje) | Internet w sekcji Update do rozdzielenia na kilka komputerów i pobrać aktualizację przyciskiem Pobierz kompletny update. Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Szukaj updat’u tylko w katalogu, klient nie rozpocznie aktualizacji przez Internet, ale z wybranego wcześniej katalogu. Zaznaczenie pola wyboru Automatycznie sprawdź dostępność aktualizacji, spowoduje automatyczne rozpoczęcie aktualizacji po uruchomieniu programu WSCAD SUITE.

Po przeprowadzeniu konfiguracji na wszystkich klientach administrator systemu może kontrolować, które aktualizacje mogą być instalowane przez komputery klienckie. Katalog sieciowy musi być udostępniony dla wszystkich komputerów klienckich.

Uwagi

Podczas instalacji sieciowej należy przestrzegać następujących punktów:

 • WSCAD obsługuje system Windows Server 2008 i 2012.
 • WSCAD obsługuje Windows SQL Server 2008 i 2014.
 • Szybkość przesyłania danych w sieci powinna wynosić 1 Gbit/s.

WSCAD SUITE 2018: Import projektów i danych w jednym kroku

By | WSCAD SUITE

Import projektów i danych v201x do WSCAD SUITE 2018

Jeśli chcesz wykorzystać istniejące projekty i dane w nowej wersji programu WSCAD SUITE 2018, możesz teraz zaimportować wszystkie swoje projekty, artykuły, komponenty WSCAD i ustawienia konfiguracyjne z poprzedniej wersji WSCAD SUITE 201x do WSCAD SUITE 2018 w jednym kroku.

Oczywiście można importować projekty, bazy danych artykułów, komponenty WSCAD i indywidualnie konfigurować ustawienia. W razie potrzeby można przejąć projekty i dane z wersji WSCAD 5.x.

Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis importu projektów i danych, przejrzyj plik WSCAD_SUITE_2018_przejęcie _danych.pdf znajdujący się w katalogu WSCAD\WSCAD SUITE\2018\Docs.

Przejmowane są następujące składniki WSCAD

 • Biblioteki symboli
  wszystkie biblioteki z Eksploratora symboli, zapisane w katalogu “Libraries”.
 • Ramki i formularze oraz etykiety i legendy
  wszystkie szablony z Eksploratora szablonów, zapisane w katalogu “Templates”.
 • Makra
  wszystkie makra z Eksploratora makr, zapisane w katalogu “Macros”.
 • Bazy danych
  np. słownik, baza klientów i wytwórców, bazy artykułów zapisane w katalogu “Databases”.
 • Szablony struktury projektu
  predefiniowane zestawy ramek i formularzy dla list i planów zapisane w katalogu “Patterns”.
 • Logo
  zapisane w katalogu “Logos”.
 • Arkusze danych
  zapisane w katalogu “Externals”.

Przejmowane są następujące ustawienia konfiguracji

 • Listwy komend: predefiniowane, zmienione i nowo utworzone listwy komend
 • Obszary robocze: predefiniowane, zmienione i nowo utworzone obszary robocze
 • Ustawienia: zmienione w menu Narzędzie | Ustawienia (Opcje) specyficzne dla użytkownika i dla programu ustawienia (np. katalogów, kolorów, ocen, tekstów, …)

Procedura importu projektu i danych

Jeśli chcesz przenieść swoje projekty, artykuły, elementy WSCAD i ustawienia konfiguracyjne z poprzedniej wersji WSCAD SUITE 201x do nowego programu WSCAD SUITE 2018, wykonaj kroki od 1 do 6:

 1. Zainstaluj program WSCAD SUITE 2018 równolegle z poprzednią wersją WSCAD SUITE 201x, np. do “C: \ WSCAD \ WSCAD SUITE \ 2018”.
  W żadnym wypadku nowa wersja nie może zostać zainstalowana w istniejącym katalogu instalacyjnym poprzedniej wersji, ponieważ w przeciwnym razie ważne projekty i dane zostaną nadpisane.
 2. Utwórz kopię zapasową całego katalogu instalacyjnego programu WSCAD SUITE 2018, aby przywrócić oryginalne dane w przypadku wadliwego importu.
 3. Uruchom WSCAD SUITE 2018.
 4. Importuj projekty, artykuły, komponenty WSCAD i ustawienia konfiguracyjne poprzedniej wersji w jednym kroku za pomocą menu głównego Narzędzia | Przejęcie danych | Suite wersja wcześniejsza.
 5. Zamknij WSCAD SUITE 2018 i uruchom ponownie.
 6. W razie potrzeby dostosuj symbole i kody kolorów za pomocą menu głównego Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie symbolami i Narzędzia | Stałe dane | .. | Import.

Import projektów i danych

Warunek: wszystkie projekty są zamknięte.

 1. Kliknij na menu Narzędzia | Przejęcie danych | Suite wersja wcześniejsza. Spowoduje to otwarcie kroku 1 kreatora importu projektów i danych.
 2. Wybierz pole wyboru Zapisz ustawienia (zalecane). W zależności od ustawienia w kroku 2 tego kreatora ustawienia konfiguracji (paski poleceń i obszary robocze) zostaną nadpisane. Dlatego należy utworzyć kopię zapasową ustawień konfiguracyjnych. Kopia zapasowa jest zapisana w katalogu instalacyjnym WSCAD w “Settings / <nazwa użytkownika> / *. WsCFA”. Można jej później użyć do przywrócenia ustawień za pomocą  menu Narzędzia| Import/Eksport ustawień | Import.
 3. Kliknij Dalej. Przejdź do kroku 2 kreatora.
 1. W kroku 2, w polu znaleziona wersja znajdziesz ostatnio zainstalowane wersje WSCAD.
 2. Aby wybrać poprzednią wersję do importu projektu i danych, masz następujące opcje:
 • Wybierz ścieżkę instalacji poprzedniej wersji, korzystając z rozwijanej listy. Pole Katalog danych zostanie zaktualizowane.
 • W polu Katalog danych użyj przycisku ikony przeglądania i wskaż ścieżkę instalacji poprzedniej wersji.
 1. W obszarze Pliki zaznacz pola wyboru dla komponentów WSCAD, które mają zostać przejęte. W razie potrzeby użyj przycisku przeglądania, aby zmienić katalogi, z których elementy WSCAD są dziedziczone.
 2. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Nadpisać istniejące pliki, bieżące pliki zostaną nadpisane plikami z poprzedniej wersji.
 3. Jeśli chcesz również zaimportować bazę danych artykułów, aktywuj pole wyboru Baza danych w sekcji Konfiguracja przejmowania danych i kliknij odpowiedni przycisk przeglądania. Zostanie wywołane okno dialogowe transferu danych artykułu. Możesz w nim wybrać bazę artykułów, której artykuły chcesz zaimportować, a dodatkowo dokonać przypisania pól. Ogólnie nie trzeba zmieniać mapowań pól.
 1. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Gotowe, aby zakończyć importowanie bazy danych artykułów.
 2. Jeśli chcesz również importować projekty, aktywuj pole wyboru Projekty w sekcji Konfiguracja przejmowania danych i kliknij odpowiedni przycisk przeglądania. Zostanie wywołane okno dialogowe importu wielu projektów. Możesz w nim wybrać katalog z projektami do zaimportowania. Ponadto możesz wykluczyć pojedyncze projekty z importu. Jeśli zaznaczona jest opcja Konwertuj centralną bazę danych projektów do bieżącej wersji, centralne bazy danych projektów są sukcesywnie konwertowane po uruchomieniu kreatora. Może to zająć trochę czasu, w zależności od liczby projektów i wielkości projektu. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, projekty zostaną przekonwertowane po otwarciu.
 1. Kliknij Gotowe, aby wyjść z ustawień importu projektu.
 2. Jeśli chcesz zastosować ustawienia konfiguracji z poprzedniej wersji, zaznacz pola wyboru dla ustawień w obszarze Ustawienia.
  Uwaga: Ustawienia konfiguracji specyficzne dla projektu nie zostaną zastosowane.
 3. Jeśli ustawienia konfiguracyjne nie są zapisane w domyślnym katalogu programu w obszarze Settings, przejdź do lokalizacji przechowywania w polu Ścieżka konfiguracji, używając przycisku Przeglądaj.
 4. Kliknij Wykonaj. W kroku 3 zobaczysz postęp transferu danych.
  Uwaga: licznik pokazuje ilość danych w poprzedniej wersji, kopia pokazuje liczbę kopiowanych plików. Jeśli zaznaczono pole wyboru Nadpisać istniejące pliki, wartość zliczania i kopiowania musi być taka sama.
  Uwaga: Jeśli importujesz projekty i chcesz utworzyć centralne bazy danych, transfer danych może zająć trochę czasu.
 5. Na koniec kliknij Gotowe. Import projektów i danych został zakończony.
 6. W zależności od wyboru komponentów konieczne może być ponowne uruchomienie programu WSCAD SUITE.

Poprzez dalsze korzystanie z witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

Strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu. Zmiany ustawień cookies możesz dokonać w swojej przeglądarce internetowej.

Zamknij