WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

 – ZASADY OGÓLNE –
Korzystając ze strony SIGMA CE Sp. z o.o. i zawartych na niej materiałów oraz informacji, użytkownik potwierdza, iż zapoznał się
i akceptuje warunki korzystania ze strony oraz jest świadom tego, iż są one wiążące.

– KORZYSTANIE ZE STRONY SIGMA CE SP. Z O.O.-
Strona SIGMA CE Sp. z o.o. ma charakter informacyjny. Pytania dotyczące określonych produktów i usług należy kierować do poszczególnych działów SIGMA CE Sp. z o.o..
Dokładamy wszelkich starań, aby publikowane informacje były aktualne, jednak nie gwarantujemy ich aktualności i kompletności.

– COPYRIGHT –
SIGMA CE Sp. z o.o. posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do treści, formy, tekstów źródłowych oraz oprogramowania zamieszczonego na stronie internetowej SIGMA CE Sp. z o.o..
Użytkowanie, kopiowanie i zapisywanie strony internetowej, jej treści i grafiki w całości lub w częściach jest dozwolone wyłącznie dla celów prywatnych.
Nie dopuszcza się zmian bądź usuwania nazw marek lub informacji o prawach autorskich. Wszystkie działania wykraczające poza ww. ustalenia wymagają wcześniejszej pisemnej zgody SIGMA CE Sp. z o.o..

– ZNAKI TOWAROWE I LOGO –
Znaki towarowe i loga znajdujące się na stronie SIGMA CE Sp. z o.o. stanowią własność firmy lub podmiotów z nią powiązanych. Niedozwolone jest użycie lub zmiana ww. znaków bez uprzedniej zgody SIGMA CE Sp. z o.o..

– WYŁĄCZENIE Z GWARANCJI –
Wszystkie informacje umieszczone na stronie SIGMA CE Sp. z o.o., w tym także grafiki, teksty i hiperłącza oraz odnośniki udostępniane są do korzystania w formie “as is” i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. SIGMA CE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji umieszczanych na stronie internetowej. Użytkownik strony jest odpowiedzialny za ocenę rzetelności, dokładności i kompletności informacji oraz pozostałych treści strony SIGMA CE Sp. z o.o..
SIGMA CE Sp. z o.o. nie gwarantuje bezawaryjności i bezbłędności działania strony SIGMA CE Sp. z o.o., jak również usunięcia powstałych błędów. Nie gwarantuje również, że serwer, na którym jest umieszczona strona SIGMA CE Sp. z o.o. jest wolny od wirusów i innych szkodliwych elementów.

– WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI –
SIGMA CE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności: umownej, cywilnej, karnej i innej z tytułu szkody pośredniej lub bezpośredniej, czy też roszczeń o odszkodowanie powstałych wskutek dostępu do / lub korzystania ze strony internetowej. Dotyczy to także utrudnień technicznych, przerw w dostępie, awarii, opóźnień w przekazie danych, zainfekowania środowiska komputerowego użytkownika przez wirusy lub inne szkodliwe elementy, awarii przekazu lub systemu w związku ze stroną internetową SIGMA CE Sp. z o.o., niezależnie od tego, czy SIGMA CE Sp. z o.o. była świadoma możliwości powstania takich szkód.

– HIPERŁĄCZA I ODNOŚNIKI DO STRON INTERNETOWYCH –
Korzystanie z hiperłączy umieszczonych na stronie SIGMA CE Sp. z o.o. może oznaczać jej opuszczenie. SIGMA CE Sp. z o.o. nie sprawdza ani nie kontroluje informacji zawartych na stronach, do których prowadzą hiperłącza. SIGMA CE Sp. z o.o. nie odpowiada za treść, rzetelność, dokładność i kompletność informacji na stronach internetowych, do których prowadzą hiperłącza i odmawia odpowiedzialności za ich błędy i pominięcia. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę rzetelności, dokładności i kompletności informacji lub pozostałych treści na stronach, do których prowadzą hiperłącza.
Łącze do innej strony internetowej należy traktować jako pomoc, nie oznacza ono akceptacji przez SIGMA CE Sp. z o.o. opisywanych na niej przedmiotów, produktów i usług. Użytkownik korzysta z hiperłączy SIGMA CE Sp. z o.o. do innych stron internetowych na własną odpowiedzialność. SIGMA CE Sp. z o.o. nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności i zastrzega sobie prawo natychmiastowego odłączenia stron.
Korzystając ze strony internetowej SIGMA CE Sp. z o.o. użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich każdej strony połączonej ze stroną SIGMA CE Sp. z o.o..

– LINKI DO STRONY SIGMA CE –
Umieszczanie linków do strony SIGMA CE Sp. z o.o. na innych stronach jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy łącze prowadzi na stronę www.sigmace.pl lub www.wscad.pl, a treść strony, na której umieszczony został link nie działa na szkodę SIGMA CE Sp. z o.o..

– OGRANICZENIA PRAWNE –
Informacje udostępniane na stronie nie mogą być wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem obowiązującym danego użytkownika oraz celów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi przekazywania i udostępniania informacji.

– ZASTRZEŻENIA PRAWNE –
SIGMA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia w dowolnym czasie zapisów korzystania ze strony.