All Posts By

wscad.pl

WSCAD SUITE X: Import bazy danych CSV

By | WSCAD SUITE

Import bazy danych CSV

W WSCAD SUITE mamy możliwość importu danych z pliku CSV do bieżącej bazy danych. Można przypisać każdą kolumną pliku CSV do pola bazy danych artykułów. Dla pól Nazwa elementu oraz Tekst długi możemy importować opisy w wielu językach.
Podczas importu określamy, czy plik CSV zawiera nagłówki kolumn i znak, którym rozdzielone są rekordy (np. średnik lub tabultor).

Uwaga
Znak użyty, jako separator nie powinien występować w tabeli, nawet w cudzysłowie. Rekord, w którym znajdzie się taki znak nie zostanie zaimportowany lub zostanie zaimportowany niepoprawnie.
Jeśli kolumna CSV jest przypisana do pola bazy danych artykułów typu liczba lub liczba zmiennoprzecinkowa, kolumna CSV musi być wypełniona poprawnie, w przeciwnym razie import zostanie przerwany.

Zapisz bieżącą bazę danych WSCAD SUITE

Najpierw utwórz kopię zapasową bieżącej bazy danych WSCAD SUITE. W przypadku niepowodzenia importu będziesz mógł wrócić do bazy z kopii zapasowej.

 1. Sprawdź, której bazy danych używasz. Kliknij w polecenie menu głównego Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Stałe Dane | Artykuł. W tym miejscu oprócz nazwy bazy sprawdzisz także jej typ (Access, SQL Server lub MySQL).
  Uwaga: jeżeli projekty mają włączoną indywidualną konfigurację, to do każdego może być przypisana inna baza danych.
 2. Kliknij na przycisk Otwórz i określ lokalizacją baz danych.
  Uwaga: domyślnie bazy danych artykułów przechowywane są w katalogu instalacyjnym, w folderze Databases.
 3. Za pomocą eksploratora Windows przejdź do katalogu baz danych i zrób ich kopie w wybranym miejscu.

Import bazy danych CSV

 1. Kliknij menu Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie artykułami.
 2. W otwartym oknie zarządzania artykułami kliknij menu Narzędzia | Import bazy danych CSV. Otworzy się okno kreatora importu artykułów.
 1. Użyj przycisku przeglądania znajdującego się za polem Plik i otwórz plik CSV. Pojawi się następujące okno dialogowe:
 1. Jeśli plik CSV zawiera nagłówki kolumn, zaznacz pole wyboru Zastosuj pierwszy wiersz jako zdefiniowane kolumny.
 2. Wprowadź znak separatora, który oddziela rekordy w pliku CSV. Domyślnie jest to średnik lub tabulator.
  Uwaga: rodzaj separatora możesz zobaczyć otwierając plik CSV w edytorze tekstu.
 3. Kliknij OK. Otworzy się okno Przyporządkowanie pola.
 1. Przyporządkuj kolumny z pliku CSV do pól bazy danych WSCAD:
 • Jeśli plik CSV zawiera nagłówki kolumn o nazwach takich samych jak pola w bazie danych artykułów, są one przypisywane automatycznie.
 • Jeśli nagłówki kolumn nie pasują do pól bazy danych lub plik CSV nie zawiera żadnych nagłówków kolumn, możesz dokonać przypisania ręcznie. Przypisz kolumny do pól WSCAD po lewej stronie za pomocą list rozwijanych po prawej stronie.
 1. Wykonaj przyporządkowania pól na zakładkach Atrybuty i BA. Przyciskiem plus możesz dodać, a przyciskiem minus usunąć pola bazy danych.
 2. W razie potrzeby możesz zapisać bieżące mapowanie pól w pliku wsFZO i tak zapisane potem wczytać.
 3. Zamknij okno Przyporządkowanie pola przyciskiem OK.
 4. Jeśli dane artykułów są w jednym języku, wybierz ten język z rozwijanej listy.
 5. Jeśli masz wielojęzyczne dane artykułów (na przykład nazwy części w różnych językach i osobną kolumnę dla każdego języka), możesz przejąć te tłumaczenia do bazy danych. W tym celu aktywuj opcję Wielojęzyczne dane artykułów. W kolumnie Pole bazy danych wybierz kolumnę z pliku CSV, w obszarze Język, określ język, a w kolumnie Pole WSCAD wybierz odpowiednie pole WSCAD.
 1. Przyciskiem plus możesz dodać, a przyciskiem minus usunąć pola bazy danych.
 2. Na koniec ustaw następujące opcje:
 • Aktualizacja:
  Jeżeli w bazie istnieje już dany artykuł, pola z jego danymi zostaną.
 • Nadpisuj tylko puste pola:
  Jeżeli w bazie istnieje już dany artykuł, tylko puste pola z jego danymi zostaną nadpisane.
 • Nowy artykuł:
  Jeżeli w bazie nie istnieje dany artykuł, zostanie on wprowadzony.
 1. Kliknij przycisk Wykonaj. Nastąpi import artykułów. W lewej części okna dialogowego wyświetla się postęp dla poszczególnych danych wpisywanych do docelowej bazy. W kolumnie ze znakiem plus wyświetla się liczba dodanych a w kolumnie z kluczem, ilość zmienionych artykułów.
 2. Na koniec kliknij Gotowe.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Pobierz plik PDF

WSCAD SUITE X: Import projektów i danych w jednym kroku

By | WSCAD SUITE

Import projektów i danych v201x do WSCAD SUITE X

Jeśli chcesz wykorzystać istniejące projekty i dane w nowej wersji programu WSCAD SUITE X, możesz teraz zaimportować wszystkie swoje projekty, artykuły, komponenty WSCAD i ustawienia konfiguracyjne z poprzedniej wersji WSCAD SUITE 201x do WSCAD SUITE X w jednym kroku.

Oczywiście można importować projekty, bazy danych artykułów, komponenty WSCAD i indywidualnie konfigurować ustawienia.

Ważne: Bazy artykułów wcześniejszych wersji WSCAD SUITE 201x muszą zostać zaimportowane do bieżącego programu WSCAD SUITE. Tylko w tym przypadku dane zostaną dostosowane do aktualnej struktury bazy danych.

Import projektów i danych z wersji WSCAD 5.x nie jest już obsługiwany przez WSCAD SUITE X.

Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis importu projektów i danych, przejrzyj plik WSCAD_SUITE_X_przejęcie _danych.pdf znajdujący się w katalogu WSCAD\WSCAD SUITE 2019\Docs.

Przejmowane są następujące składniki WSCAD

 • Biblioteki symboli
  wszystkie biblioteki z Eksploratora symboli, zapisane w katalogu “Libraries”.
 • Ramki i formularze oraz etykiety i legendy
  wszystkie szablony z Eksploratora szablonów, zapisane w katalogu “Templates”.
 • Makra
  wszystkie makra z Eksploratora makr, zapisane w katalogu “Macros”.
 • Bazy danych
  np. słownik, baza klientów i wytwórców, bazy artykułów zapisane w katalogu “Databases”.
 • Szablony struktury projektu
  predefiniowane zestawy ramek i formularzy dla list i planów zapisane w katalogu “Patterns”.
 • Logo
  zapisane w katalogu “Logos”.
 • Arkusze danych
  zapisane w katalogu “Externals”.

Przejmowane są następujące ustawienia konfiguracji

 • Listwy komend: predefiniowane, zmienione i nowo utworzone listwy komend
 • Obszary robocze: predefiniowane, zmienione i nowo utworzone obszary robocze
 • Ustawienia: zmienione w menu Narzędzie | Ustawienia (Opcje) specyficzne dla użytkownika i dla programu ustawienia (np. katalogów, kolorów, ocen, tekstów, …)

Procedura importu projektu i danych

Jeśli chcesz przenieść swoje projekty, artykuły, elementy WSCAD i ustawienia konfiguracyjne z poprzedniej wersji WSCAD SUITE 201x do nowego programu WSCAD SUITE X, wykonaj kroki od 1 do 6:

 1. Zainstaluj program WSCAD SUITE X równolegle z poprzednią wersją WSCAD SUITE 201x, np. do “C:\WSCAD\WSCAD SUITE 2019”.
  W żadnym wypadku nowa wersja nie może zostać zainstalowana w istniejącym katalogu instalacyjnym poprzedniej wersji, ponieważ w przeciwnym razie ważne projekty i dane zostaną nadpisane.
 2. Utwórz kopię zapasową całego katalogu instalacyjnego programu WSCAD SUITE X, aby przywrócić oryginalne dane w przypadku wadliwego importu.
 3. Uruchom WSCAD SUITE X.
 4. Importuj projekty, artykuły, komponenty WSCAD i ustawienia konfiguracyjne poprzedniej wersji w jednym kroku za pomocą menu głównego Narzędzia | Przejęcie danych | Suite wersja wcześniejsza.
 5. Zamknij WSCAD SUITE X i uruchom ponownie.
 6. W razie potrzeby dostosuj symbole i kody kolorów za pomocą menu głównego Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie symbolami i Narzędzia | Stałe dane | .. | Import.

Import projektów i danych

Warunek: wszystkie projekty są zamknięte.

 1. Kliknij na menu Narzędzia | Przejęcie danych | Suite wersja wcześniejsza. Spowoduje to otwarcie kroku 1 kreatora importu projektów i danych.
 2. Wybierz pole wyboru Zapisz ustawienia (zalecane). W zależności od ustawienia w kroku 2 tego kreatora ustawienia konfiguracji (paski poleceń i obszary robocze) zostaną nadpisane. Dlatego należy utworzyć kopię zapasową ustawień konfiguracyjnych. Kopia zapasowa jest zapisana w katalogu instalacyjnym WSCAD w “Settings / <nazwa użytkownika> / *. WsCFA”. Można jej później użyć do przywrócenia ustawień za pomocą  menu Narzędzia| Import/Eksport ustawień | Import.
 3. Kliknij Dalej. Przejdź do kroku 2 kreatora.
 1. Masz następujące opcje wyboru wersji do importu projektów i danych:
 • Wybierz ścieżkę instalacji poprzedniej wersji, korzystając z rozwijanej listy. Pole Katalog danych zostanie zaktualizowane.
 • W polu Katalog danych użyj przycisku ikony przeglądania i wskaż ścieżkę instalacji poprzedniej wersji.
 1. W obszarze Pliki zaznacz pola wyboru dla komponentów WSCAD, które mają zostać przejęte. W razie potrzeby użyj przycisku przeglądania, aby zmienić katalogi, z których elementy WSCAD są dziedziczone.
 2. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Nadpisać istniejące pliki, bieżące pliki zostaną nadpisane plikami z poprzedniej wersji.
 3. Jeśli nie chcesz importować bazy danych artykułów, przejdź do kroku 16.
 4. Aby zaimportować bazę danych artykułów, aktywuj pole wyboru Baza danych w sekcji Konfiguracja przejmowania danych i kliknij odpowiedni przycisk przeglądania.
 5. Korzystając z kart Access, SQL Server i MySQL, wybierz typ bazy danych artykułów do zaimportowania.
 1. Użyj przycisku przeglądania znajdującego się za polem Powiązanie bazy danych, aby przejść do bazy danych, której elementy chcesz zaimportować.
 2. Jeśli baza danych zawiera wiele tabel, można ustawić przyporządkowanie między polami bazy danych i polami WSCAD dla każdej tabeli osobno. Ogólnie nie trzeba zmieniać przyporządkowania pól. Po prostu kliknij Przyporządkuj automatycznie wszystkie tabele.
 3. Kliknij przycisk Dalej. Jeśli to konieczne, możesz zmienić przydziały pól dla każdej tabeli osobno.
  Uwaga: Mapowanie pól, zmieniaj tylko jeśli naprawdę wiesz, co robisz.
 4. Kliknij przycisk Dalej. W razie potrzeby za pomocą filtrów możesz wybrać artykuły do importu .
 5. Kliknij przycisk Dalej. Tutaj możesz określić, czy chcesz używać samodzielnie utworzonych pól bazy danych (pól użytkownika).
 6. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć ustawienia importowania bazy danych elementów. Powracasz do okna przejęcia danych.
 7. Jeśli nie chcesz importować projektów, przejdź do kroku 24.
 8. Aby importować projekty, aktywuj pole wyboru Projekty w sekcji Konfiguracja przejmowania danych i kliknij odpowiedni przycisk przeglądania.
 9. Wybierz katalog zawierający projekty do zaimportowania (np. C:\WSCAD\WSCAD SUITE\2018\Projects\).
  Jeśli pole wyboru Przejąć do katalogu projekty z pliku zarządzania projektami jest aktywne, do importu są oferowane tylko te projekty, które znajdują się w eksploratorze projektu poprzedniej wersji. Jeśli to pole wyboru zostanie wyczyszczone, zostaną zaimportowane wszystkie projekty  z katalogu.
 10. Kliknij przycisk Dalej.
 11. Zaznacz projekty, które chcesz zaimportować.
 12. Jeśli chcesz skopiować projekty do innego katalogu, wybierz go za pomocą przycisku Przeglądaj w polu Katalog roboczy.
 13. Jeśli zaznaczona jest opcja Konwertuj centralną bazę danych projektów do bieżącej wersji, centralne bazy danych projektów są sukcesywnie konwertowane po uruchomieniu kreatora. Może to zająć trochę czasu, w zależności od liczby projektów i wielkości projektu. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, projekty zostaną przekonwertowane przy pierwszym otwarciu.
 1. Kliknij Gotowe, aby wyjść z ustawień importu projektów.
 2. Jeśli chcesz zastosować ustawienia konfiguracji z poprzedniej wersji, zaznacz pola wyboru dla ustawień w obszarze Ustawienia.
  Uwaga: Ustawienia konfiguracji specyficzne dla projektu nie zostaną zastosowane.
 3. Jeśli ustawienia konfiguracyjne nie są zapisane w domyślnym katalogu programu w obszarze Settings, przejdź do lokalizacji przechowywania w polu Ścieżka konfiguracji, używając przycisku Przeglądaj.
 4. Kliknij Wykonaj. W kroku 3 zobaczysz postęp transferu danych.
  Uwaga: licznik pokazuje ilość danych w poprzedniej wersji, kopia pokazuje liczbę kopiowanych plików. Jeśli zaznaczono pole wyboru Nadpisać istniejące pliki, wartość zliczania i kopiowania musi być taka sama.
  Uwaga: Jeśli importujesz projekty i chcesz utworzyć centralne bazy danych, transfer danych może zająć trochę czasu.
 5. Na koniec kliknij Gotowe. Import projektów i danych został zakończony.
 6. W zależności od wyboru komponentów konieczne może być ponowne uruchomienie programu WSCAD SUITE.

WSCAD SUITE w sieci

By | WSCAD SUITE

WSCAD SUITE w sieci

Ten blog dotyczy instalacji WSCAD SUITE w środowiskach sieciowych. Umożliwia przegląd możliwych scenariuszy i przestawia ogólną procedurę postępowania.

Instalacja programu WSCAD SUITE na lokalnym komputerze lub w wersji sieciowej została opisana w podręczniku „WSCAD SUITE 2018 Instalacja programu”. Podręcznik ten, zapisany w formacie pdf, można znaleźć w katalogu instalacyjnym WSCAD, w podkatalogu “Docs”.

Uwaga: Jeśli chcesz tylko udostępnić licencje na serwerze sieciowym (np. serwer licencji), nie ma potrzeby instalacji sieciowej.W tym przypadku należy w pierwszej kolejności zainstalować CodeMeter Control Center na serwerze i udostępnić licencję sieciową dla komputerów klienckich w sieci (patrz „CodeMeter- ustawienia w trybie serwera | Ustawianie Serwera-PC jako Serwera klucza” w podręczniku instalacji). Następnie należy połączenie z serwerem skonfigurować na każdym komputerze klienckim za pomocą CodeMeter Control Center (patrz ” CodeMeter- ustawienia w trybie serwera | Ustawienie serwera klucza na stacji roboczej” w podręczniku instalacji).

Przegląd

Blog obejmuje następujące tematy:

 • Scenariusze sieciowe
 • Bazy danych SQL
 • Maszyny wirtualne i serwery kluczy
 • Aktualizacja oprogramowania WSCAD
 • Uwagi

Scenariusze sieciowe

Program WSCAD SUITE można zainstalować w następujących scenariuszach sieciowych:

 • WSCAD SUITE lokalnie i dane WSCAD na serwerze
  WSCAD SUITE jest instalowany lokalnie na każdym komputerze klienckim. Dane WSCAD są przechowywane na serwerze Windows.
 • WSCAD SUITE i dane WSCAD na serwerze
  WSCAD SUITE jest zainstalowany na serwerze Windows. Każdy komputer kliencki ma instalację kliencką WSCAD.
 • Podłączanie pulpitu zdalnego
  Program WSCAD SUITE jest instalowany, jako instalacja lokalna na serwerze Citrix. Klienci uzyskują zdalny dostęp do oprogramowania WSCAD SUITE.

Poniższe dane WSCAD mogą być przechowywane na serwerze Windows i w związku z tym mogą być dostępne dla wszystkich klientów:

 • Projekty
  wszystkie projekty z eksploratora projektu. Zapisane w katalogu “Projects”.
 • Biblioteki
  wszystkie biblioteki symboli z eksploratora symboli. Zapisane w katalogu “Libraries”.
 • Bazy danych
  na przykład Baza danych artykułów, leksykon, adresy. Zapisane w katalogu “Databases”.
 • Arkusze danych
  Zapisane w katalogu “Externals”.
 • Globalne logo
  Logo dla ramki. Zapisane w katalogu “Logos”.
 • Szablony
  Predefiniowane zestawy ramek i formularzy dla list i planów. Zapisane w katalogu “Patterns”.
 • Kopie zapasowe
  kopie zapasowe wszystkich projektów, a także automatyczne tworzone kopie zapasowe. Zapisane w katalogu “Backups”.
 • Formularze
  Wszystkie formularze z Eksploratora szablonów (ramki i formularze, etykiety, legendy). Zapisane w katalogu “Templates”.
 • Makra
  wszystkie makra z eksploratora makr. Zapisane w katalogu “Macros”.
 • Makra Project Wizard
  wszystkie makra dodatku ” Project Wizard “. Zapisane w katalogu ” Macros/Project Wizard “.
 • Wtyczki
  wszystkie dodatkowo zainstalowane wtyczki. Zapisane w katalogu ” Plugins”.
 • Dane 3D
  wszystkie dane 3D dla trójwymiarowego widoku szafy sterowniczej. Zapisane w katalogu “3DObjects”.

Ustawienie tych katalogów odbywa się w WSCAD Suite poprzez menu Narzędzia | Ustawienia (opcje) | Katalogi. Podkatalogi są ustawiane względnie w stosunku do głównego katalogu danych.

Zalety i wady różnych scenariuszy sieciowych

WSCAD SUITE lokalnie i dane WSCAD na serwerzeWSCAD SUITE i dane WSCAD na serwerzePodłączanie pulpitu zdalnego
Komputer PC / laptop może być używany poza siecią (po przełączeniu danych WSCAD na lokalne)taknienie
Ustawienia programu WSCAD można zmienić lokalnietaknie*nie
Ustawienia projektu WSCAD można zmienić lokalnietaknie*nie
Ustawienia użytkownika WSCAD można zmienić lokalnietaktaktak
Aktualizacja WSCAD lokalnie (na PC)taknienie
Serwer aktualizacji WSCAD (tylko 1x)nietaktak

*Może być modyfikowany lokalnie, jeżeli klient WSCAD został zainstalowany z uprawnieniami administratora.

WSCAD SUITE lokalnie i dane WSCAD na serwerze

W tym scenariuszu WSCAD SUITE jest instalowany lokalnie na każdym komputerze klienckim. Dane WSCAD znajdują się na serwerze Windows. Dzięki temu są one dostępne dla wszystkich użytkowników w sieci i są utrzymywane centralnie.

Metoda

 1. WSCAD Suite jest zainstalowany lokalnie na każdym komputerze klienckim, jako „Instalacja jednostanowiskowa” z „Ustawieniami wg standardu WSCAD” (patrz instrukcja instalacji „Instalacja jednostanowiskowa”). Do instalacji na komputerach klienckich potrzebne są uprawnienia administratora. Użytkownik musi mieć uprawnienia do odczytu, zapisu i usuwania danych dla katalogu instalacyjnego WSCAD.
 2. Katalogi danych WSCAD (patrz wyżej) muszą być przeniesione (skopiowane) z katalogu instalacyjnego WSCAD do katalogu na serwerze Windows. Zaleca się, aby nie zmieniać nazw katalogów. Klientom muszą być nadane uprawnienia do odczytu, zapisu i usuwania danych z katalogów na serwerze.
 3. Na komputerze klienckim, w WSCAD SUITE w menu Narzędzia | Ustawienia (opcje) | Katalogi zmieniamy ścieżkę katalogu danych na katalog na serwerze, do którego przeniesiono dane WSCAD.
 4. Katalogi plików tymczasowych i plików pomocy muszą pozostać lokalne.
 1. Jeżeli chcemy w prosty sposób ustawić ścieżki do katalogów na innych komputerach w sieci, eksportujemy ustawienia poprzez menu Narzędzia | Import/Eksport ustawień |Eksport. Podczas wykonywania powyższych czynności wszystkie projekty powinny być zamknięte.
 2. Poprzez menu Narzędzia | Import/Eksport ustawień |Import, importujemy ustawienia na każdym komputerze klienckim.

Licencjonowanie

Sterowniki CodeMeter wymagane do licencjonowania i CodeMeter Control Center są instalowane na komputerach klienckich wraz z instalacją.

Istnieją dwa warianty licencjonowania:

 • Licencje lokalne
  Każdy komputer kliencki zawiera kontener CodeMeter z licencją lokalną.
 • Licencjonowanie sieciowe
  Kontener CodeMeter z licencją sieciową znajduje się na dowolnym komputerze w sieci (na przykład serwer Windows lub serwer licencji).
  Licencja sieciowa musi zostać udostępniona na serwerze za pośrednictwem CodeMeter Control Center (patrz instrukcja instalacji “CodeMeter- ustawienia w trybie serwera | Ustawianie Serwera-PC jako Serwera klucza“.
  Na każdym komputerze klienckim połączenie z kontenerem CodeMeter jest nawiązywane za pośrednictwem CodeMeter Control Center. W tym celu należy w oprogramowaniu WebAdmin wprowadzić adres IP serwera (patrz instrukcja instalacji “CodeMeter- ustawienia w trybie serwera | Ustawienie serwera klucza na stacji roboczej “).
  W tym scenariuszu można również wypożyczać licencje, jeśli zakupiono licencję UFC.

WSCAD SUITE i dane WSCAD na serwerze

W tym scenariuszu dane WSCAD i program WSCAD SUITE są przechowywane na serwerze Windows. Dane WSCAD są dostępne dla wszystkich użytkowników w sieci i są utrzymywane centralnie. Aktualizację WSCAD SUITE można wykonać tylko na serwerze Windows.

Metoda

 • Program WSCAD SUITE jest instalowany na serwerze Windows jako “Instalacja sieciowa WSCAD” (patrz instrukcja instalacji “Instalacja na serwerze”). Instalacja wymaga uprawnień administratora. Katalog instalacyjny WSCAD musi być udostępniony klientom (uprawnienia do odczytu, zapisu i usuwania danych).
 • Na każdym komputerze klienckim program WSCAD SUITE jest instalowany jako “Instalacja sieciowa klienta WSCAD” (patrz instrukcja instalacji ” Instalacja sieciowa Klienta z uprawnieniami administratora ” i „Instalacja sieciowa Klienta bez uprawnień administratora “). Możesz wykonać tę instalację z uprawnieniami administratora WSCAD lub bez nich. Dzięki uprawnieniom administratora WSCAD użytkownik może zmieniać ustawienia specyficzne dla programu (= specyficzne dla aplikacji) – nie dotyczy to ustawień użytkownika i projektu. Może również wykonać aktualizację oprogramowania, jeśli ma uprawnienia administratora Windows dla serwera Windows.

Poniższe kroki należy wykonać tylko wtedy, gdy katalog danych WSCAD nie powinien znajdować się w katalogu instalacyjnym WSCAD, ale w innym katalogu na serwerze Windows lub na innym dysku sieciowym:

 • Katalogi danych WSCAD (patrz wyżej) muszą być przeniesione (skopiowane) z katalogu instalacyjnego WSCAD do katalogu danych WSCAD. Zaleca się, aby nie zmieniać nazw katalogów. Klientom muszą być nadane uprawnienia do odczytu, zapisu i usuwania danych z katalogów.
 • Na serwerze, w WSCAD SUITE w menu Narzędzia | Ustawienia (opcje) | Katalogi zmieniamy ścieżkę katalogu danych na katalog na serwerze, do którego przeniesiono dane WSCAD.
 • Katalogi plików tymczasowych i plików pomocy muszą pozostać lokalne.

Uwaga: Z komputera klienckiego, na którym WSCAD zainstalowany jest z prawami administratora, można zmieniać ścieżki do katalogów. Zmiany te są przechowywane na serwerze, a następnie mają zastosowanie do wszystkich klientów!

Licencjonowanie

Sterowniki CodeMeter wymagane do licencjonowania i CodeMeter Control Center są instalowane na serwerze Windows i komputerze klienckim wraz z instalacją programu. Sterowniki CodeMeter na serwerze i komputerze klienckim muszą być takie same.

Istnieje tylko jedna opcja licencjonowania:

 • Licencjonowanie sieciowe
  Kontener CodeMeter z licencją sieciową znajduje się na dowolnym komputerze w sieci (na przykład serwer Windows lub serwer licencji).
  Licencja sieciowa musi zostać udostępniona na serwerze za pośrednictwem CodeMeter Control Center (patrz instrukcja instalacji “CodeMeter- ustawienia w trybie serwera | Ustawianie Serwera-PC jako Serwera klucza“.
  Na każdym komputerze klienckim połączenie z kontenerem CodeMeter jest nawiązywane za pośrednictwem CodeMeter Control Center. W tym celu należy w oprogramowaniu WebAdmin wprowadzić adres IP serwera (patrz instrukcja instalacji “CodeMeter- ustawienia w trybie serwera | Ustawienie serwera klucza na stacji roboczej “).

Podłączanie pulpitu zdalnego

WSCAD SUITE może działać, jako lokalna instalacja na serwerze Citrix. Komputery klienckie konfigurują połączenie z serwerem poprzez zdalny pulpit. Poprzez aplikację klient ma bezpośredni dostęp do WSCAD SUITE na serwerze. Klient działa bezpośrednio na serwerze.

Podstawą jest serwer Windows, który może być również zrealizowany jako maszyna wirtualna. Na serwerze musi być dozwolony zdalny dostęp. Na komputerze klienckim uruchamiany jest specjalny program zdalnego dostępu do serwera. Ponadto, po stronie serwera i klienta muszą być zainstalowane programy Citrix (serwer Citrix, odbiornik Citrix). Połączenie odbywa się za pośrednictwem protokołu ica.

Aby uzyskać najlepszą możliwą funkcjonalność, zaleca się korzystanie z najnowszego oprogramowania Citrix.

System Windows Terminal Server nie jest obsługiwany!

Metoda

 1. Na serwerze instalujemy WSCAD Suite jako „Normalna instalacja dla wersji jednostanowiskowej – lokalnie”.
 2. Na serwerze Windows instalujemy oprogramowanie serwera Citrix.
 3. Na serwerze Windows włączamy zdalny dostęp
 4. Na komputerach klienckich instalujemy oprogramowanie klienta Citrix.

Licencjonowanie

Sterowniki CodeMeter wymagane do licencjonowania i CodeMeter Control Center są instalowane na serwerze Windows wraz z instalacją programu.

Istnieje tylko jedna opcja licencjonowania:

 • Licencjonowanie sieciowe
  Kontener CodeMeter z licencją sieciową znajduje się na serwerze Windows. Podczas używania klucza sprzętowego w środowisku wirtualnym zaleca się stosowanie serwera klucza sprzętowego.
  Licencja sieciowa musi zostać udostępniona na serwerze za pośrednictwem CodeMeter Control Center (patrz instrukcja instalacji “CodeMeter- ustawienia w trybie serwera | Ustawianie Serwera-PC jako Serwera klucza“.

WSCAD z prawami administratora

Wszyscy użytkownicy są automatycznie tworzeni z uprawnieniami administratora WSCAD i poza ustawieniami specyficznymi dla użytkownika i projektu mogą również zmienić ustawienia specyficzne dla programu (dla aplikacji). Ponadto użytkownik, jeśli posiada uprawnienia administratora Windows dla serwera Windows, może wykonać aktualizację oprogramowania.

Możliwe jest unieważnienie uprawnień administratora WSCAD dla wszystkich już utworzonych użytkowników. Możliwe jest też utworzenie wszystkich nowych użytkowników bez uprawnień administratora WSCAD.

Bazy danych SQL

Niektóre bazy danych WSCAD można utworzyć na serwerze, jako bazy danych SQL. Baza danych SQL na serwerze działa lepiej w sieci niż baza danych Access, szczególnie w przypadku dużej ilości danych i wielu dostępów. Ponadto serwer SQL może szybciej obsługiwać zapytania i oferuje lepsze opcje tworzenia kopii zapasowych i interfejsów do innych baz danych. Ułatwia to połączenie z systemem ERP, takim jak SAP.

W przypadku serwerów o ograniczonej wydajności zalecamy korzystanie z SQL Express (zobacz https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2017?view=sql-server-2017).

Następujące bazy danych mogą być utworzone, jako bazy danych SQL i oferują następujące korzyści:

 • Baza artykułów
  szybsze ładowanie i wyszukiwanie danych artykułów.
 • Zarządzanie punktami danych
  szybsze ładowanie i wyszukiwanie punktów danych.
 • Leksykon
  szybszy przebieg tłumaczenia.

Bazy danych SQL są przechowywane na serwerze. Użytkownikom baz muszą być nadane odpowiednie uprawnienia (do odczytu, zapisu i usuwania).

Zmiana baz danych na SQL odbywa się w WSCAD SUITE w menu Narzędzia | Ustawienia (opcje) | Stałe dane.

Maszyny wirtualne i serwery kluczy

W przypadku maszyn wirtualnych zaleca się stosowanie sprzętowego klucza CodeMeter.

Jeśli na serwerze wirtualnym ma być używany programowy klucz CodeMeter, przez WSCAD musi zostać wygenerowania specjalna licencja sieciowa dla środowiska wirtualnego. Wymaga to od klienta podpisania dodatkowej umowy.

Jeśli używany jest sprzętowy klucz CodeMeter, musi on być podłączony do portu USB serwera. W przypadku konfiguracji trybu failover, gdy inny serwer służy jako kopia zapasowa, drugi serwer nie będzie mógł uzyskać dostępu do klucza sprzętowego na porcie USB pierwszego serwera. Ponadto łączenie się przez port USB w środowisku wirtualnym jest często problematyczne i podatne na błędy. Dlatego w tym przypadku zaleca się używanie sprzętowego serwera kluczy (np. firmy SEH).

Do sprzętowego serwera kluczy może być podłączonych jeden lub więcej kluczy CodeMeter. W obrębie maszyny wirtualnej pożądany klucz sprzętowy jest mapowany na wirtualny port USB za pośrednictwem oprogramowania serwera kluczy. Tak więc inna maszyna wirtualna może korzystać z innego klucza sprzętowego.

Nawet w środowisku wirtualnym, licencja sieciowa musi być udostępniona poprzez CodeMeter Control Center, a adres IP serwera wirtualnego musi być wprowadzony na komputerach klienckich.

Aktualizacja oprogramowania WSCAD

W scenariuszu 1 program WSCAD SUITE jest instalowany lokalnie na wszystkich komputerach klienckich. W takim wypadku każdy klient pobierałby aktualizację oddzielnie z Internetu. W związku z tym zaleca się najpierw pobrać aktualizację z Internetu do katalogu sieciowego za pomocą jednego klienta, a następnie zainstalować aktualizację z tego katalogu na innych klientach.

W WSCAD SUITE można określić katalog sieciowy w menu Narzędzia | Ustawienia (opcje) | Internet w sekcji Update do rozdzielenia na kilka komputerów i pobrać aktualizację przyciskiem Pobierz kompletny update. Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Szukaj updat’u tylko w katalogu, klient nie rozpocznie aktualizacji przez Internet, ale z wybranego wcześniej katalogu. Zaznaczenie pola wyboru Automatycznie sprawdź dostępność aktualizacji, spowoduje automatyczne rozpoczęcie aktualizacji po uruchomieniu programu WSCAD SUITE.

Po przeprowadzeniu konfiguracji na wszystkich klientach administrator systemu może kontrolować, które aktualizacje mogą być instalowane przez komputery klienckie. Katalog sieciowy musi być udostępniony dla wszystkich komputerów klienckich.

Uwagi

Podczas instalacji sieciowej należy przestrzegać następujących punktów:

 • WSCAD obsługuje system Windows Server 2008 i 2012.
 • WSCAD obsługuje Windows SQL Server 2008 i 2014.
 • Szybkość przesyłania danych w sieci powinna wynosić 1 Gbit/s.

WSCAD Augmented Reality App

By | Cabinet Engineering

WSCAD Augmented Reality App

Nowej, bezpłatna aplikacja WSCAD Augmented Reality (WSCAD AR App) umożliwia wykorzystanie aparatu fotograficznego urządzenia przenośnego (tabletu lub smartfona) do skanowania kodów QR komponentów w szafie sterowniczej.

Pozwala to na:

 • Wyświetlanie informacji (metadane) dotyczące artykułu, takich jak oznaczenie referencyjne = OME, tekst funkcyjny, numer artykułu, producent
 • Wyświetlanie trójwymiarowego widoku elementu, obracać go, powiększanie lub zmniejszanie
 • Szybkie odnalezienie elementu na schemacie (PDF)
 • Wstawienie notatki w pliku PDF
 • Uzyskanie dostępu do dodatkowych danych artykułu z portalu danych wscaduniverse.com lub bezpośrednio ze strony internetowej producenta

Metadane projektu, modele 3D i schemat PDF są przechowywane w chmurze.

Kody QR komponentów tworzone są w programie WSCAD SUITE na podstawie danych dla etykiety (patrz ostatni rozdział tego przewodnika).

Aplikacja WSCAD AR jest częścią nowego programu WSCAD SUITE 2018. Można ją pobrać bezpłatnie z Apple App Store dla systemów operacyjnych iOS i Google Play dla systemu operacyjnego Android.

Ważne: poniższy przewodnik jest napisany dla systemu operacyjnego iOS.

Metoda

 1. Pobierz aplikację WSACD AR z App Store
 2. Skonfiguruj chmurę
 3. Eksportuj projekty z programu WSCAD SUITE
 4. Obsługuj aplikację WSCAD AR

Pobieranie aplikacji WSCAD AR z App Store

W pierwszej kolejności pobierz aplikację WSCAD AR ze sklepu Apple Store (dla systemu operacyjnego iOS) lub Google Play Store (dla systemu Android) na urządzenie mobilne (smartfon lub tablet).

 1. Otwórz przeglądarkę internetową żądanego sklepu z aplikacjami.
 2. Wyszukaj WSCAD AR w sklepie z aplikacjami.
 3. Pobierz i zainstaluj aplikację WSCAD AR na swoim urządzeniu mobilnym.

Konfiguracja chmury

Aby uzyskać pełną funkcjonalność aplikacji WSCAD AR, potrzebne jest konto Dropbox lub OneDrive. Jeśli nie masz konta u jednego z dwóch dostawców usług w chmurze, zarejestruj się.

Oprogramowanie do obsługi chmury instalujemy najpierw na komputerze z uruchomionym programem WSCAD, a następnie na urządzeniu mobilnym. Połączenie z jednym z dwóch dostawców chmury konfigurujemy w aplikacji WSCAD AR. Po wyeksportowaniu projektu do chmury za pomocą aplikacji WSCAD SUITE, możesz użyć aplikacji WSCAD AR, do załadowania projektów z chmury na urządzenie mobilne.

Dropbox

Podstawowa oferta Dropbox z 2 GB pamięci jest bezpłatna. Musisz się zarejestrować i pobrać instalator.

Pliki synchronizowane przez Dropbox można znaleźć w katalogu “C: \ Users \ <user> \ Dropbox”.

Zainstaluj aplikację Dropbox na swoim urządzeniu mobilnym.

OneDrive

Usługa OneDrive jest już wstępnie zainstalowana w systemie Windows 10. Wystarczy przejść do usługi OneDrive z menu Start systemu Windows i utworzyć nowe konto użytkownika.

W przypadku systemu Windows 7 zarejestruj się za darmo, korzystając z linku https://onedrive.live.com/about/pl/, a następnie pobierz oprogramowanie instalacyjne.

Pliki synchronizowane przez OneDrive można znaleźć w katalogu “C: \ Users \ <user> \ OneDrive”.

Ponadto zainstaluj aplikację OneDrive na swoim urządzeniu mobilnym.

Eksportowanie projektu z programu WSCAD SUITE

W programie WSCAD SUITE można zapisywać metadane otwartego projektu w pliku z rozszerzeniem wsAR. Plik ten zawiera dokument PDF ze wszystkimi stronami projektu oraz modele 3D, jeśli jest to pożądane i można go zapisywać lokalnie lub bezpośrednio w chmurze (np. DropBox lub Microsoft OneDrive).

Metadane dla komponentu (oznaczenie referencyjne = BMK, tekst funkcyjny, numer artykułu, producent) są wyświetlane w aplikacji WSCAD AR w obszarze informacyjnym.

Aby móc zapisywać pliki bezpośrednio w chmurze, musisz zarejestrować się u dostawcy tej usługi.

Warunek: Projekt jest otwarty w WSCAD SUITE.

 1. W programie WSCAD SUITE kliknij polecenie menu Projekt | Eksport | Augmented Reality App.
 2. Dostępne są następujące opcje eksportu danych:
 1. Jeśli chcesz zapisać plik lokalnie lub na dysku sieciowym, aktywuj przycisk Lokalnie. Użyj przycisku przeglądania, aby wybrać katalog i nadać nazwę plikowi wsAR.
  Uwaga: Plik należy skopiowany do folderu w chmurze.
 2. Jeśli chcesz zapisać plik w chmurze, wybierz przycisk opcji zainstalowanego dostawcy usług w chmurze (takiego jak OneDrive lub Dropbox).
  Uwaga: Przyciski opcji usługi w chmurze są widoczne tylko wtedy, gdy usługa w chmurze została zainstalowana.
 1. Jeśli do artykułów przypisane są modele 3D i chcesz je wyświetlić w aplikacji WSCAD AR, zaznacz pole wyboru Eksportuj modele 3D.
 2. Jeśli po wyeksportowaniu chcesz wyświetlić folder zawierający wyeksportowane pliki, zaznacz pole wyboru Otwórz folder w Eksploratorze.
 3. Kliknij Eksportuj. Plik * .wsAR zostanie utworzony w wybranym folderze.

Praca z aplikacją WSCAD AR

Logowanie i wczytywanie projektów

Jeśli aplikacja WSCAD AR jest zainstalowana na urządzeniu mobilnym, przy pierwszym uruchomieniu musisz zalogować się do dostawcy usług w chmurze i załadować wymagane projekty z pamięci w chmurze na urządzenie mobilne.

 1. Wybierz aplikację WSCAD AR.
 1. Jeśli się pojawi, potwierdź komunikat dostawcy usługi w chmurze za pomocą OK.
 2. W Einstellungen | Cloud-Provider wybierz dostawcę usług w chmurze.
 3. Zamknij ustawienia za pomocą przycisku listy znajdującego się po lewej stronie:
 1. Kliknij przycisk z ikoną chmurki w prawym górnym rogu paska nawigacji:
 1. Zaloguj się do dostawcy usług w chmurze, podając nazwę użytkownika i hasło.
 2. Potwierdź żądanie dostępu za pomocą przycisku Tak. Zostanie wyświetlona zawartość folderu w chmurze.
 3. Wybierz projekty, które chcesz załadować na urządzenie mobilne i kliknij przycisk ładowania:
 1. W aplikacji WSCAD AR zostaną wyświetlone przejęte projekty.

Ustawianie strony internetowej

Możesz wybrać wyświetlanie dodatkowych informacji dotyczących zeskanowanej części na wscaduniverse.com lub na stronie internetowej producenta. Aby uzyskać dostęp do danych wscaduniverse.com, musisz się zarejestrować.

 1. Kliknij przycisk listy po lewej stronie paska nawigacyjnego:
 1. W Einstellungen | Bevorzugte Webseite wybierz żądaną witrynę.

Skanowanie kodów QR

Jeśli komponenty w szafie sterowniczej są oznaczone kodami QR, możesz je zeskanować i wyświetlić informacje o wybranym komponencie.

Można wyświetlić następujące informacje:

 • Informacje o komponencie (oznaczenie referencyjne = BMK, tekst funkcyjny, numer artykułu, producent)
 • Model 3D (jeśli dostępny)
 • Lokalizacje elementu na schemacie (PDF)
 • Dodatkowe informacje ze strony producenta lub portalu wscaduniverse.com.
  Uwaga: W przypadku wscaduniverse.com musisz się zarejestrować.
 1. Na liście projektów dotknij przycisk skanowania po prawej stronie:
 1. Zeskanuj pożądany kod QR.
  Uwaga: Rozpoznane kody QR są szare, nierozpoznane kody QR mają kolor czerwony.
 2. Dostępne informacje są wyświetlane w dolnej części ekranu w obszarze informacyjnym.
 3. Wyświetl model 3D
  Jeśli chcesz zobaczyć model 3D części, kliknij przycisk 3D w obszarze informacyjnym:

Załadowany model 3D możesz obracać, powiększać i pomniejszać.

 1. Wyświetl element na schemacie
  Jeśli chcesz wyświetlić wybrany element na schemacie, kliknij przycisk PDF w obszarze informacyjnym:
 1. Pokaż dodatkowe informacje
  Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje o części, kliknij przycisk kuli ziemskiej w obszarze informacji:

W zależności od ustawienia otwiera się strona wsacduniverse.com lub strona producenta z danymi urządzenia.
Uwaga: podczas pierwszej wizyty na wscsaduniverse.com musisz zalogować się przy użyciu swojego identyfikatora użytkownika.

Dodawanie komentarza do schematu

W pliku PDF można zapisać notatkę dla konkretnego elementu.
Warunek: element jest zaznaczony w pliku PDF.

 1. Kliknij przycisk komentarza w prawym górnym rogu paska nawigacji
 1. Wprowadź komentarz i zamknij okno dialogowe.
 2. Kliknij przycisk przesyłania w prawym górnym rogu paska nawigacji:

Plik PDF zostanie przesłany z powrotem do magazynu w chmurze wraz z Twoimi komentarzami.

 1. Na koniec wybierz nazwę projektu na pasku nawigacyjnym.

Zmiana dostawcy usług w chmurze

Możesz wybrać inne miejsce w chmurze.

 1. Kliknij przycisk listy po lewej stronie paska nawigacyjnego:
 1. W menu Einstellungen | Cloud-Provider wybierz dostawcę usług w chmurze. Zobaczysz projekty dostępne w chmurze.

Aktualizacja projektów

Jeśli w chmurze zmieniły się projekty, możesz je zaktualizować w aplikacji WSCAD AR.

 1. Na liście projektów kliknij przycisk odświeżania dla zaznaczonego projektu:

Otworzy się przestrzeń dyskowa w chmurze.

 1. W chmurze wybierz projekty, które chcesz załadować na urządzenie mobilne i kliknij przycisk ładowania:

Tworzenie kodów QR

W programie WSCAD SUITE możesz generować i drukować kody QR. Możesz wybrać i zmienić wstępnie zdefiniowane ustawienia etykiety lub zdefiniować własne ustawienia etykiety. Podczas drukowania etykiety na drukarce można zdefiniować informacje o etykiecie oraz szablon etykiety dla kodów QR i zapisać go jako ustawienie etykiety.

Kody QR możesz wydrukować poprzez menu Zestawienia | Etykiety | QR kody. Szczegółowe informacje na temat tworzenia etykiet kodów QR można znaleźć w Pomocy online w temacie Zestawienia | Etykiety lub na blogu Tworzenie etykiet.

Wykorzystywanie danych 3D do projektowania szaf

By | Cabinet Engineering

Wykorzystywanie danych 3D do projektowania szaf

W WSCAD SUITE można wyświetlić szafę sterowniczą zaprojektowaną w dyscyplinie Cabinet Engineering w widoku 3D. Do tego celu potrzebne są trójwymiarowe modele. WSCAD dostarcza z instalacją modele 3D dla projektu demonstracyjnego. Dodatkowe modele 3D można importować z portalu wsacduniverse.com bezpośrednio do WSCAD SUITE. Następnie wystarczy przypisać model 3D do artykułu.

Warunek: Do tego celu potrzebny jest moduł WSCAD SUITE Cabinet Engineering w wersji Expert.

Procedura

 1. Sprawdzamy, czy w pakiecie WSCAD SUITE jest dostępny model 3D.
  W widoku 3D szafy sterowniczej można sprawdzić, które artykuły nie maja  przypisanego modelu 3D, ponieważ przedstawione są schematycznie jako prostopadłościan.
 2. Sprawdzamy, czy model 3D dostępny jest w witrynie wsacduniverse.com.
  Jeśli model 3D nie ma w lokalnej bazie danych WSCAD, sprawdzamy, czy znajduje się na portalu wsacduniverse.com
 3. Pobieramy model 3D z witryny wsacduniverse.com.
 4. Przypisujemy model 3D do artykułu.
 5. Zmieniamy model 3D.
  Jeśli model 3D nie jest prawidłowo ustawiony, możemy zdefiniować jeden z boków jako widok frontowy.

Sprawdzanie, czy  model 3D jest dostępny w WSCAD SUITE

W widoku 3D szafy.

 1. Na stronie szafy sterowniczej otwieramy widok 3D. Dostępne są następujące opcje:
 • za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl + O.
 • z menu Widok | Cabinet widok 3D.

Uwaga: Wszystkie symbole, które w bazie danych nie mają przypisanych modeli 3D , są wyświetlane jako prostopadłościany.

W zarządzaniu artykułami

 1. Otwieramy Zarządzanie artykułami. Dostępne są następujące opcje:
 • Na stronie szafy sterowniczej, z menu kontekstowego symbolu wybieramy Właściwości. Następnie klikamy w przycisk Dostosuj w wierszu Artykuł.
 • Z głównego menu wybieramy Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie artykułami.
 1. Ustawiamy kolumnę 3D-Model na widoczną:
 1. Prawym przyciskiem myszy klikamy nagłówek dowolnej kolumny.
 2. Klikamy Kolumny wyświetl lub ukryj.
 3. Na karcie Normalne aktywujemy wpis 3D-Model.
 4. Klikamy OK. Wyswietlona zostanie kolumna 3D-Model.
 1. W polu Szukaj wprowadzamy numer artykułu, dla którego potrzebujemy modelu 3D i klikamy przycisk Szukaj.
 2. W kolumnie 3D-Model zobaczymy, czy istnieje już model 3D przypisany do artykułu.

Sprawdzamy, czy model 3D istnieje w witrynie wsacduniverse.com

Jeśli część nie istnieje w bazie danych programu WSCAD lub jeśli nie ma przypisanego modelu 3D dla artykułu, można sprawdzić, czy model 3D jest dostępny w portalu wscaduniverse.com.

 1. Aby zalogować się na stronę wscaduniverse.com z poziomu WSCAD SUITE, można:
 • Kliknąć w menu głównym WSCAD SUITE menu Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie artykułami, a następnie przycisk wscaduniverse.com.
 • Kliknąć w menu głównym WSCAD SUITE menu Widok | Okno dodatkowe | wscaduniverse.com
 1. Jeśli nie posiadamy jeszcze konta użytkownika:
 1. Klikamy na link Rejestracja na pasku tytułowym wscaduniverse.com
 2. Wprowadzamy dane użytkownika
 3. Klikamy link Warunki i zapoznajemy się z regulaminem
 4. Zaznaczamy pole wyboru Przeczytałem Warunki i akceptuję!
 5. Na koniec klikamy przycisk Zatwierdź
 1. Jeśli posiadamy konto użytkownika.
 1. Wprowadzamy adres e-mail i hasło
 2. Klikamy przycisk Logowanie
 1. Otworzy się strona główna wscaduniverse.com.
 2. W polu wyszukiwania wscaduniverse.com wprowadzamy numer artykułu, dla którego potrzebujesz modelu 3D, np. CPX-2ZE2DA firmy Festo, a następnie klikamy przycisk Szukaj.
 3. Zostanie wyświetlona lista pasujących artykułów. Jeśli dla artykułu dostępny jest model 3D, wyświetlony będzie przycisk Dane 3D.

Uwaga: obecnie modele 3D nie są jeszcze dostępne dla wszystkich części.

Pobieranie modelu 3D z witryny wsacduniverse.com

Dane 3D dostępne w witrynie wsacduniverse.com można pobrać na lokalny komputer. Jeśli artykułu nie ma jeszcze w bazie danych artykułów programu WSCAD, można go bezpośrednio zaimportować do WSCAD SUITE.

W zależności od artykułu oferowane są następujące opcje pobierania:

Można zapisać model 3D bezpośrednio jako plik STEP w wybranym katalogu.

Można pobrać model Cadenas 3D i zapisać go w wybranym katalogu.

Poniżej opisano pobieranie plików Cadenas STEP.

 1. Jeśli artykuł nie istnieje w bazie danych artykułów programu WSCAD, klikamy ikonę WSCAD Import. Artykuł zostanie zaimportowany.
 2. W liście wyszukiwania klikamy przycisk Dane 3D w wybranego artykułu.
 3. Jeśli pobieranie danych 3D następuje po raz pierwszy, konieczna jest rejestracja:
 1. Kliknij link Accept license agreement i przeczytaj warunki licencji.
 2. Następnie zaznacz pole wyboru przed linkiem Accept license agreement.
 3. Wprowadź adres e-mail w polu Adres e-mail i kliknij przycisk na końcu pola.
 4. Wprowadź dane użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK.
 1. Kliknij przycisk CAD download.
 2. Wybierz żądany format STEP-CAD.

Uwaga: Oba oferowane formaty STEP mogą być używane w widoku 3D. Poziom szczegółów i kolorów modeli 3D jest określany przez twórcę i nie zależy od formatu STEP.

 1. Kliknij przycisk Start Download. Formaty CAD są spakowane w pliku ZIP.
 2. Zapisz plik ZIP na komputerze.
 3. Jeśli chcesz pobrać więcej modeli 3D, powtórz poprzednie kroki.
 4. Zamknij okno wscaduniverse.com.
 5. W Eksploratorze Windows przejdź do lokalizacji przechowywania pobranego pliku ZIP i rozpakuj go.

Przypisywanie modelu 3D do artykułu

Musisz przypisać pobrany plik STEP do artykułu. Model 3D jest tworzony w postaci plików obj i mtl.

 1. Kliknij w menu głównym WSCAD SUITE na Narzędzia | Stałe dane | Zarządzanie artykułami.
 2. Wprowadź numer artykułu, dla której został pobrany model 3D w polu Szukaj.
 3. Kliknij komórkę artykułu i naciśnij klawisz F4.
 4. Przewiń do pola 3D-Model i kliknij przycisk Dostosuj na końcu wiersza. Otworzy się okno Właściwości 3D.
 5. Kliknij przycisk Dostosuj w prawej części pola 3D-Model.
 6. W Eksploratorze wybierz pozycję STEP (* .stp; *. Step) z listy rozwijanej znajdującej się za polem Nazwa pliku.
 7. Przejdź do lokalizacji przechowywania rozpakowanego pliku ZIP i wybierz plik STEP.
 8. Model 3D jest automatycznie tworzony z pliku STEP i zapisywany jako pliki obj i mtl w katalogu WSCAD “3DObjects”. Model 3D jest wyświetlany w oknie dialogowym Właściwości 3D.

Zmiana modelu 3D

W oknie dialogowym Właściwości 3D w razie potrzeby można dostosować model 3D. Na przykład model 3D może nie być prawidłowo wyrównany. W takim przypadku musisz zdefiniować przód obiektu.

 1. Zdefiniuj widok frontowy w obszarze Definiowanie widoku frontowego, który zostanie zapisany jako nowy po zamknięciu okna dialogowego:
 1. Możesz obracać element w siatce 90 ° wokół 3 osi za pomocą przycisków A, B i 1, 2, 3, 4. Przyciski z niebieskim obrysem przedstawiają widok frontowy sugerowany przez program.
 2. Można również obrócić element poza siatką 90° i powiększyć go albo zmniejszyć przy użyciu kółka myszy ustawionej wewnątrz elementu. Jednak widok frontowy może być zapisany tylko bez zoomu w siatce 90°. Aby przywołać widok frontowy najbliższy naszym ustawieniom, należy wcisnąć przycisk ze strzałką w prawo. Również ten widok zostanie zapisany.
 1. Wyświetlenie osi X, Y, Z w kolorze zielonym oznacza, że wymiary wynikające z obrotu elementu są takie same jak wymiary podane w artykule. Jeżeli jedna lub więcej osi wyświetlana jest na żółto, to znaczy, że wymiary w niewielkim stopniu odbiegają od siebie; czerwony kolor osi komunikuje znaczące różnice. Podczas zapisywania, element zostanie przystosowany do wymiarów w artykule.
 2. Za pomocą linku Szczegóły można wyświetlić następujące wymiary:
 • Artykuł: Wymiary w mm, które są odczytywane z danych artykułu.
 • Obracany model 3D: Wymiary w mm wynikające z obróconego modelu 3D.
  Uwaga: Kliknięcie przycisku symbolu 1 bez ustawiania żadnych kątów obrotu powoduje powrót do orientacji pierwotnie zdefiniowanej dla modelu 3D.
 • Aktualny kąt obrotu: Pokazuje kąty obrotu względem orientacji pierwotnej, generowane po wcisnięciu przycisków obrotu.
 1. Za pomocą przycisku wyboru Skalowalne, możliwe jest ustawienie sposobu przejmowania wymiarów:
 • Włączony (domyślnie): W widoku 3D używane są wymiary z danych artykułu. Może to prowadzić do zniekształceń okrągłych elementów.
 • Wyłączony: W widoku 3D używane są wymiary zapisane w pliku STEP.
 1. Na koniec kliknij OK.

Poprzez dalsze korzystanie z witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

Strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu. Zmiany ustawień cookies możesz dokonać w swojej przeglądarce internetowej.

Zamknij