RELEASE NOTES

WSCAD SOFTWARE

ELECTRIX

v7.0.1.28 – SP1

Data wydania: 2023-06-27

Dodatkowo do wersji 7.0.1.27 dodano następujące ulepszenia:

 • Po wymianie symboli powiązany infolink jest zachowywany.
  W Menedżerze kabli, numery żył kabla z duplikatem kabla mogą być poprawnie zmienione.
 • Jeśli infolinki są umieszczone na stronie EE (np. dla informacji o obwodzie), infolinki są wypełniane poprawnie, nawet jeśli oprogramowanie ELECTRIX jest uruchamiane bez modułu BA.
 • W infolinku, OME kabli są poprawnie aktualizowane po zmianie numeracji.
 • Jeśli listwa zaciskowa jest rozmieszczona na kilku stronach schematu obwodu, linie mostka mogą być również poprawnie ustawione na kilku stronach.

v7.0.1.27 – SP1

Data wydania: 2023-05-32

Dodatek Service Pack 1 dla WSCAD ELECTRIX

WSCAD ELECTRIX 2021 Service Pack 1 zawiera liczne innowacje i ulepszenia. Są one wymienione na tej stronie i, jeśli to możliwe, powiązane z odpowiednim obszarem tematycznym.
Uwaga: Opisane tutaj aktualizacje zależą od dyscypliny i poziomu rozbudowy!

Nowości

 • W oknie dialogowym właściwości projektu można określić drugie logo projektu.
 • Okno ELECTRIX można również przesuwać w trybie pełnoekranowym.
 • W menedżerze sterowników, oprócz ręcznego wprowadzania, można również skomponować podzespół za pomocą przycisku z trzema kropkami, wykorzystując strukturę Siemens TIA z serii i szyny. Można to również zrobić poprzez polecenie Edytuj podzespół w menu kontekstowym menedżera sterowników, również dla kilku zaznaczonych elementów.
 • Odwołanie do pliku DXF/DWG jest teraz możliwe przez nowy punkt menu kontekstowego Nowa strona z DXF/DWG katalogu zbiorczego w Eksploratorze projektu . Opcja Bazując na podstawie strony DWG w oknie dialogowym Twórz stronę (strony) projektu została usunięta. Ponadto można zamienić otwartą stronę na stronę zawierającą przywołany plik DXF/DWG poprzez menu Plik | Import | Zamień stronę na DXF/DWG .
 • Dzięki nowej pozycji menu Interfejsy | Weidmuller | Wire Processing Center (WPC), dane montażowe i zawiesia dla kabli wszystkich lub tylko wybranych stron schematu można eksportować jako pliki csv do Weidmüller Wire Processing Center (WPC). W tym celu do pliku XML <katalog projektu>/Settings/connectionMethods.wsCFG dodane zostały wpisy Weidmüllera dla wymaganych kodów zawiesi.
 • W celu ułatwienia dostępu do dwóch już istniejących interfejsów WAGO, do menu głównego Interfejsy dodano dwa punkty menu WAGO | Smart Script oraz WAGO | Smart Designer.
 • Ustawienia dla PRO.FILE mogą być eksportowane i importowane w ustawieniach WSCAD w zakładce PRO.FILE. Same ustawienia są zapisywane w pliku profile.wscfg
 • W widoku 3D szafy sterowniczej zawartość szafy sterowniczej i drzwi może być wyświetlana w sposób półprzezroczysty za pomocą nowego przycisku z ikoną.
 • Na pasku poleceń Cabinet i w powiązanych pozycjach menu CE niektóre ikony symboli zostały odnowione.
 • Utworzono nowy zmienny znacznik rezerwacji miejsca dla InfoLinków, aby wyświetlać określone dane i ich wartości. Nowy znacznik rezerwacji miejsca zawiera w oknie dialogowym właściwości pola Variable i Property ID, które służą do przedstawiania określonych informacji o symbolu, do którego ma się odnosić.
 • Dla eksportu XML listy funkcji udostępniono dodatkowy format wyjściowy XML 2.0 (zapisany jako UTF-8 bez BOM). Plik XML jest teraz uporządkowany w obszarach “Projekt” i “Element”. Obszar elementu może zawierać podobszary “Datapoint” i “Subelement”. Znaczniki rezerwacji miejsca są przypisane do tych obszarów. Podelementy są wymienione w odpowiednim obszarze elementów.
 • W zarządzaniu użytkownikami (User Rights), uprawnienia w katalogu USTAWIENIA | Stałe dane zostały dodatkowo podzielone i dodano uprawnienia dla ustawień PRO.FILE. Ponadto w ramach Stałych danych istnieje teraz możliwość zablokowania użycia wscaduniverse.com.

Ogólnie

 • Symbole zawierające obrazy mogą być prawidłowo obracane i odbijane lustrzanie.
 • W kreatorze Tworzenie oznaczeń drutów wprowadzona formuła oznaczenia jest poprawnie stosowana do wybranych stron, nawet jeśli istnieją inne niezaznaczone strony.
 • Po umieszczeniu, a następnie przeskalowaniu wariantu obrotu symbolu, skalowanie jest zachowywane nawet po wybraniu dla niego innego wariantu obrotu.
 • Podczas tworzenia lustrzanego odbicia punktów pomiarowych PI, kontenery tekstowe są również prawidłowo odbijane.
 • Jeśli ręcznie narysujesz ramkę nad atrybutami połączeń, które są przełączone na niewidoczne, staną się one widoczne w ramce. Gwarantuje to, że atrybuty połączeń nie zostaną przypadkowo usunięte.
 • Zagięcia mogą być prawidłowo usuwane z polilinii. Późniejsze przesunięcie linii nie powoduje już jej usunięcia.
 • Podczas wykonywania funkcji Narzędzia | Sprawdź | Twórz centralną bazę danych wszystkie inne funkcje są zablokowane.
 • Po przebudowaniu centralnej bazy danych, umieszczone i wirtualne zaciski oraz nazwy ich połączeń są zachowywane, zarówno na stronach wszystkich dyscyplin, jak i w Eksploratorze materiałów.
 • Za pomocą kombinacji klawiszy Shift+Del można usuwać elementy bezpośrednio, bez dalszych monitów.
 • W oknie dialogowym właściwości symbolu EE można w menu Połączenie poprawnie zmienić kierunek połączenia, a podgląd jest wyświetlany w prawidłowym rozmiarze.
 • W zamkniętym projekcie właściwości projektu i dokumentów nie mogą być edytowane, niezależnie od tego, czy strona jest otwarta tylko do odczytu, czy nie.
 • W oddokowanym obszarze rysowania elementy można prawidłowo przesuwać za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze.

Wydajność

 • Wydajność i stabilność zostały poprawione w wielu miejscach, np. podczas otwierania, przewijania i edytowania stron.
 • Zastosowanie ODBC (Open Database Connectivity) zamiast OLEDB rozwiązuje niektóre błędy związane z dostępem do baz danych WSCAD, takich jak centralna baza danych czy baza artykułów. W efekcie poprawiono również eksport do Phoenix PROJECT complete planning.
 • Przyspieszono importowanie projektów i dużych plików DWG.
 • Długie i częste przeglądanie dużej liczby stron nie prowadzi już do przepełnienia pamięci.
 • Poprawiono wydajność, gdy katalog danych znajduje się na dysku sieciowym.
 • Aktualizacja Quick Edytora podczas zmiany wartości została znacznie przyspieszona w zależności od liczby wyświetlanych kolumn, ponieważ aktualizowane są tylko widoczne pola.

Podgląd

 • Podczas przenoszenia kilku symboli lub umieszczania makra na stronie EE, przerywane linie łączące są poprawnie wyświetlane na podglądzie.
 • Zawartość nowo ponumerowanych stron jest poprawnie wyświetlana w podglądzie.
 • Jeśli propozycja kolorów jest ustawiona dla czarnego tła (w menu Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Kolory elementów), symbole i makra są poprawnie wyświetlane na podglądzie.
 • Jeśli tło dokumentów jest ustawione na inny kolor, tło podglądu również będzie wyświetlane w tym kolorze.

Pola tekstowe

 • W przypadku bloków tekstów poprawnie obsługiwane jest wprowadzanie pustych linii w polu tekstowym.
 • Jeśli jako kolor tła strony zostanie ustawiony ten sam kolor, który jest używany do obramowania tekstu bloku, kolor obramowania zostanie prawidłowo odwrócony i obramowanie pozostanie widoczne.
 • Jeśli tekstu nie można wyświetlić w całości wewnątrz ramki tekstowej, tekst jest poprawnie nie wyświetlany poza ramką tekstową. W takim przypadku należy powiększyć ramkę tekstową.
 • Podczas umieszczania symbolu, teksty symboli w kontenerach tekstu symbolu są wypełniane poprawnie, niezależnie od tego, czy symbol został umieszczony z Eksploratora symboli czy z Eksploratora materiałów.
 • Po przesunięciu lub obróceniu pola OME, ramka jest prawidłowo wyrównana do zawartości pola.
 • Parametry symboli, takie jak OME lub tekst funkcyjny, mogą być swobodnie i prawidłowo obracane.

Eksploratory i Edytory

 • Wykonywanie funkcji Eksploratora projektów –  Edycja tekstów projektu zostało przyspieszone, szczególnie w przypadku dużych projektów.
 • Jeśli kilka zacisków jest umieszczonych poprzez Eksplorator materiałów, żaden z zacisków nie jest zablokowany dla listy materiałów.
 • Jeśli za pomocą eksploratora materiałów umieścisz na stronie EE wolny zacisk, numer zacisku będzie wyświetlany poprawnie.
 • W Przeglądarce materiałów można prawidłowo zmienić pozycję dla kilku wybranych elementów poprzez ich menu kontekstowe.
 • Jeśli zmienisz wpis artykułu kabla w Quick Edytorze lub skopiujesz go i wkleisz do innych kabli, zmiany są poprawnie wyświetlane w Quick Edytorze, Eksploratorze materiałów i Przeglądarce materiałów, nawet jeśli Menedżer kabli jest wyłączony.

Menedżery i przeglądarki

 • W menedżerze sterowników, oprócz ręcznego wprowadzania, można również skomponować podzespół za pomocą przycisku z trzema kropkami, wykorzystując strukturę Siemens TIA z serii i szyny. Można to również zrobić poprzez polecenie Edytuj podzespół w menu kontekstowym menedżera sterowników, również dla kilku zaznaczonych elementów
 • W menedżerze złączy dwie liczby za paskiem złącza pokazują możliwe i umieszczone styki. Wyświetlanie można ustawić za pomocą ikony Pokaż liczbę kontaktów. Liczba ta zależy od tego, czy po lewej stronie wybrana jest zakładka Oba, Wtyczka czy Gniazdo.
 • Jednoczesne wstawianie wielu elementów pobocznych sterownika za pośrednictwem menedżera sterowników na stronie EE działa poprawnie bez zmiany skali dokumentu podczas wstawiania.
 • Jeżeli w menedżerze styczników, złączy lub sterowników chcemy wprowadzić zmianę OME poprzez menu Zmiana OME, na oznaczenie już przypisane, pojawia się uwaga, że nie jest to możliwe.
 • Jeśli  pasek polecenia Zarządzania umieścisz niezakotwiczony na pulpicie i ponownie uruchomisz oprogramowanie WSCAD, pasek pozostanie niezakotwiczony, a wszystkie ikony będą widoczne.

Zestawienia i schematy

 • Generowanie listy materiałowej w formacie ASCII działa poprawnie.
 • Podczas generowania spisu treści dokumenty, które są równoległe lub wyżej od bieżącego poziomu, nie są już wyświetlane.
 • Podczas eksportowania legendy rozdzielnicy do programu Excel dla każdej rozdzielnicy tworzony jest osobny plik Excel, który jest numerowany.
 • Jeśli zmienisz ustawienia tworzenia zestawień, a następnie wykonasz tłumaczenie z uwzględnieniem pliku projektu, tłumaczenie nie wpłynie na ustawienia zestawień.

Import i Eksport

 • Po zaimportowaniu DWG z warstwami, przypisanie zawartości warstwy do nazw warstw jest zachowane, nawet jeśli warstwy zostaną ponownie uporządkowane.
 • Podczas eksportu PDF styl linii jest zawsze wyświetlany poprawnie, niezależnie od współczynnika powiększenia.
 • Elementy sterownika w planach FE są poprawnie eksportowane do pliku PDF, nawet jeśli symbol elementu sterownika zawiera obraz.

Ustawienia (Opcje)

 • W menu Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Kolory – Cabinet, zmiany kolorów dla wyjścia drukarki są zapisywane prawidłowo, niezależnie od ustawień kolorów dla wyjścia ekranowego.
 • Jeśli  w menu  Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Zestawienie | Lista zacisków zmienisz kolejność sortowania, kolejność ta zostanie również zastosowana do zacisków w listwach zaciskowych w Eksploratorze materiałów.
 • Na pasku poleceń Języki można wybrać tylko języki wprowadzone w menu Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Język | Zastosuj filtr języków.
 • Jeżeli przyłącze ma przypisany własny kolor linii, to można go poprawnie nadpisać poprzez ustawienia WSCAD w zakładce Przedstawienie | Kolory elementów | Linia połączeń.

Interfejsy

 • Podczas eksportu do Steinhauer Automat wiertniczy ustawienie kanałów kablowych obróconych o 90° lub 270° jest prawidłowo przenoszone do listy Excel.
 • W eksporcie do Phoenix PROJECT complete marking dla wszystkich typów elementów udostępniono nowe znaczniki rezerwacji miejsca dla oznaczeń strukturalnych przyporządkowania funkcji, urządzenia, miejsca ustawienia i miejsca montażu.
 • Eksport PHOENIX PROJECT complete planning dla szyn DIN z późniejszym importem zwrotnym funkcjonuje prawidłowo.
 • Jeśli dla pól sterownika Podzespół i Miejsce wtykowe nie zostaną zdefiniowane żadne wartości, to podczas eksportu Siemens TIA w pliku AML zostaną dla nich podane wartości domyślne, aby plik został zaakceptowany przez oprogramowanie TIA.
 • Dla ELMEKO DELTA T straty mocy wprowadzone w oknie dialogowym Obliczenie ciepła DELTA T są prawidłowo przenoszone do artykułów za pomocą przycisku Zapisz w bazie danych artykułów.

Moduł CE (Cabinet Engineering)

 • Jeśli funkcja automatycznego routingu jest aktywna, routing jest wykonywany prawidłowo po przeniesieniu lub usunięciu elementów CE.
 • Na stronach CE z wieloma obiektami kursor może być przesuwany płynniej.
 • Elementy CE z wieloma poliliniami mogą być przesuwane płynniej, niezależnie od tego, czy pomoc w montażu jest włączona czy wyłączona.
 • Przyspieszono kopiowanie i wklejanie wielu elementów CE zaznaczonych razem w obrębie strony szafy.
 • Przesuwanie i umieszczanie rozbudowanych elementów CE na szynie montażowej odbywa się teraz płynniej i szybciej.
 • Na stronach CE tło OME jest wyświetlane w prawidłowej wielkości, a pole OME może być prawidłowo przesuwane.
 • Dla symboli wtyczek lub gniazd na stronie CE można prawidłowo wywołać menedżera wtyczek poprzez menu kontekstowe.
 • Samodzielnie tworzone szyny montażowe są umieszczone prawidłowo.

Moduł BA (Building Automation)

 • Funkcja Nadpisz istniejące pola z bazy danych w dialogu Punkty danych działa poprawnie.
 • Zmiany agregatów w Zarządzaniu agregatami BA są poprawnie wyświetlane w oknie dialogowym Punkty danych oraz w Przeglądarce punktów danych.
 • W przypadku zmiany tabeli zestawu punktów danych, wartości w oknie dialogowym Punkty danych BA są poprawnie aktualizowane po kliknięciu przycisku Aktualizuj.
 • Jeśli używana jest wtyczka klucza punktu danych BKS_14, przypisana struktura klucza punktu danych jest stosowana poprawnie.
 • Ten sam punkt danych nie może być przypisany do kilku kanałów grupy kanałów sterownika.
 • Jeśli podczas generowania listy funkcji w polu Filtr zostanie wybrany jeden z profili komunikacyjnych “Fizyczny”, “Komunikacyjny” lub “Wirtualny”, OME są prawidłowo wyświetlane na wyjściu.
 • Linie połączeń pomiędzy InfoLinkiem a symbolem są pokazane jako linie przerywane, nawet jeśli na połączeniach umieszczone są elementy kierunku drutowania (np. kąty proste).
 • Zmiany w oknie dialogowym właściwości infolinku są poprawnie zapisywane i wyświetlane w infolinku.
 • Jeśli skopiujesz element BA z przypisanym InfoLinkiem oraz osadzonymi kablami i wkleisz elementy na innej stronie BA, OME osadzonych kabli będą wyświetlane poprawnie w InfoLinku.
 • W WSCAD, w obszarze Przyporządkowanie funkcjonalne, w strukturze klucza punktu danych wyświetlane są tylko dodatkowe informacje 1 i 2 tego obszaru. Jeśli w podobszarach, takich jak miejsce ustawienia lub miejsce montażu, zostaną wprowadzone dodatkowe informacje, nie są one brane pod uwagę w obszarze Przyporządkowania funkcjonalnego WSCAD.

Moduł EI (Electrical Installation)

 • Podczas tworzenia kilku kabli w oknie dialogowym właściwości symbolu EI, OME kabli są prawidłowo zwiększane.
 • Jeśli kabel jest przypisany do rozdzielnicy, tekst funkcyjny kabla jest prawidłowo wyświetlany w oknie dialogowym właściwości rozdzielnicy.
 • Jeśli na stronach EI przełączysz warstwę Systemów układania kabli na niewidoczną, punkty połączeń i zielone strzałki zmiany wysokości również zostaną przełączone na niewidoczne.
 • Kopiowanie pliku DWG, osadzonego na strony EI nieotwartego projektu na stronę EI otwartego projektu, powoduje prawidłowe wklejenie pliku DWG.
 • Drzwi i okna mogą być również prawidłowo umieszczone w ścianach skośnych.

Add-On Project Wizard

 • Adresy krosowe technologii są zachowywane w dokumentach, gdy strony są generowane za pomocą Kreatora projektów (Project Wizard).
 • Jeśli do symbolu w makrze przypisane są artykuły dodatkowe, to po wygenerowaniu projektu za pomocą kreatora projektów otrzymują one prawidłowe OME.
 • Generowanie projektu, w którym symbole na stronach BA są powiązane z symbolami na stronach EI działa poprawnie.