RELEASE NOTES

WSCAD SOFTWARE

ELECTRIX

v7.2.0.45 – ROCKET Update 2

Data wydania: 2024-07-01

Dodatkowo do wersji 7.2.0.43 dodano następujące ulepszenia:

 • To samo makro może być poprawnie umieszczone jedno po drugim na różnych stronach.
 • Można poprawnie zmienić długość szyny montażowej z już umieszczonymi elementami.
 • Style linii zdefiniowane dla linii połączeń medium BA i PID (np. kolor) są prawidłowo wyświetlane na schematach.
 • Ustawienia symboli mogą być prawidłowo przenoszone między symbolami tego samego typu za pomocą dwóch ikon pędzla z paska poleceń “Ustawienia (opcje)”.
 • Zmiany tekstu w Quick Edytorze zostaną pomyślnie zapisane, nawet jeśli użytkownik przełączy się na inne strony za pomocą przycisków Page Up i Page Down.
 • Jeśli kolor linii mostka zostanie zmieniony, nowy kolor zostanie poprawnie wyświetlony na schematach.
 • Jeśli styki różnych styczników są ustawione poziomo, OME przed stykami może być ukryte bez rysowania linii między stykami.
 • Po wyeksportowaniu wielojęzycznego pliku PDF zawartość dokumentów w otwartym projekcie jest ponownie wyświetlana poprawnie, a mysz działa prawidłowo.
 • Po umieszczeniu pionu w planie instalacji, pozycja jest natychmiast oznaczana ikoną, nie tylko po zamknięciu i ponownym otwarciu strony.
 • Jeśli w ustawieniach WSCAD dla dostępu do Internetu określono serwer proxy, po uruchomieniu oprogramowania WSCAD wyświetlane są poprawnie wszystkie dostępne licencje.
 • Dzięki interfejsowi PRO.FILE, projekty z PRO.FILE w wersji 10 mogą być poprawnie otwierane w oprogramowaniu WSCAD.

v7.2.0.43 – ROCKET Update 2

Data wydania: 2024-06-10

Ulepszenia WSCAD ELECTRIX ROCKET Update 2

Druga aktualizacja WSCAD ELECTRIX ROCKET zawiera liczne ulepszenia i poprawki. Są one wymienione na tej stronie i, jeśli to możliwe, powiązane z odpowiednim obszarem tematycznym.
Uwaga: Opisane tutaj aktualizacje zależą od dyscypliny i poziomu rozbudowy!

Nowości

 • Istniejącą w menu Wstaw | Wymiarowanie | Wymiarowanie łańcuchowe funkcję wprowadzono dla wszystkich innych dyscyplin. Dzięki nowej funkcji Wymiarowanie przyrostowe można wstawić linię wymiarowania, której poszczególne odcinki są wyrównane z linią bazową i zsumowane.
 • Podczas generowania zestawień można wyeksportować dane do własnego szablonu Excel (*.xlsx). Kolumny tabeli Excel są wypełnione polami zdefiniowanymi w wybranej kolejności.
 • W eksploratorze projektów jedna lub więcej otwartych stron jest wyróżniona pogrubioną czcionką.
 • W Quick edytorze, Przeglądarce materiałów i Kreatorze projektu można tworzyć niestandardowe konfiguracje kolumn.
 • Ustawienia takie jak rozmiar, kolor i widoczność tekstu mogą być przenoszone z jednego symbolu na inne symbole tego samego typu za pomocą paska poleceń Ustawienia (Opcje) przy użyciu dwóch nowych ikon pędzla.
 • Podczas zmiany numeracji kilku wybranych stron, w oknie dialogowym Zmiana numeru strony można przekonwertować wybrane podstrony na strony główne.
 • Indywidualne adresy krosowe mają podobne opcje ustawień do adresów krosowych technologii. W tym celu w ustawieniach WSCAD w sekcji Adresy krosowe utworzono nową pozycję menu Indywidualny adres krosowy. Ponadto do ogólnych ustawień adresów krosowych dodano wiersz Adres krosowy technologii. Oznacza to, że można również ustawić wyświetlanie aspektów w adresach krosowych technologii.
 • Podczas wstawiania linii pomocniczych, załamań i punktów rozłączenia polecenie jest teraz wykonywane jako pierwsze, a następnie definiowana jest pozycja. Zmieniona procedura ma również zastosowanie podczas ustawiania pionu lub punktu bazowego w planie instalacji.
 • Jeśli zaciski, kable lub złącza są umieszczone na połączeniach, na połączeniach oprócz czerwonej linii wyświetlane są teraz odpowiednie symbole w kolorze czerwonym. OME bez numeru jest widoczne tylko na pierwszym połączeniu.
 • W Eksploratorze materiałów za pomocą przycisku usuwania można usunąć kilka wybranych elementów jednocześnie. Nie ma znaczenia, które pola elementów są zaznaczone.
 • Symbolowi można teraz przypisać wybór inny niż ten zapisany w artykule. Po zaktualizowaniu punktów danych wszystkie punkty danych przypisane do zaznaczenia zostaną przejęte. Ręcznie dodane punkty danych są zachowywane.
 • Za pomocą nowego polecenia menu Interfejs | PHOENIX CONTACT | clipx WIRE assist dane okablowania szafy sterowniczej można wyeksportować do specjalnego szablonu PHOENIX dla oprogramowania clipx WIRE assist.
 • Podczas eksportowania danych PHOENIX PROJECT complete marking do Wire Marking Application Centre, dla oprogramowania PROJECT complete marking oprócz pliku xlsx tworzony jest plik csv.
 • Nazwa interfejsu PHOENIX PROJECT complete marking została zmieniona z PHOENIX na MARKING system. Z tego powodu dodano nowe polecenie menu Interfejsy | PHOENIX CONTACT | MARKING system.
 • Dla interfejsu OpenPDM dodano znaczniki rezerwacji miejsca PLM ID, PLM Revision i PLM Iteration, na przykład dla ramek i stron tytułowych. Wszystkie trzy znaczniki rezerwacji miejsca są wyświetlane we właściwościach projektu.
 • Do menu kontekstowego zamkniętego projektu dodano nowe polecenie Usuń z Eksploratora. Powoduje ono jedynie usunięcie projektu z eksploratora projektów, ale nie usuwa go z katalogu projektu. Przycisk Usunąć z listy został usunięty z okna dialogowego Usuń projekt.
 • Podczas powiększania, pomniejszania i przesuwania całej strony kursor pokazuje wykonywaną czynność (np. symbol powiększenia lub symbol ręki). Ponadto na pasku stanu wyświetlane są odpowiednie teksty informacyjne.
 • W przeglądarce Menedżera zacisków liczba możliwych poziomów dla zacisków wielopoziomowych została zwiększona z 10 do 50.
 • We wzorze montażu anulowano maksymalne ustawienia 100 mm dla współrzędnych X/Y otworów/gwintów i odległości między nimi. Nie ma już górnego limitu.
 • Interfejs programu można przełączyć na język koreański.

Ogólnie

 • Wszystkie dodatkowe informacje utworzone w Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Projekt | Ustawienia wstępne zostaną poprawnie przyjęte wraz z wartościami wprowadzonymi dla nowo utworzonego projektu.
 • Funkcja Zamień symbol powoduje zamianę nazwy symbolu, ale artykuł zapisany w symbolu i ustawiona widoczność tekstów symbolu zostają zachowane.
 • W oknie dialogowym Dopasowanie listwy komend, za pomocą przycisku Wybór można prawidłowo przypisać kombinację klawiszy dla danej funkcji.
 • Gdy usuwane są makra, zawarte w nich obszary struktury są również poprawnie usuwane.
 • Makra są umieszczane dokładnie w pozycji kursora i nie są automatycznie wyrównywane do istniejących linii pomocniczych.
 • Wielokrotne kopiowanie i wklejanie za pomocą Ctrl+C i Ctrl+V działa poprawnie.
 • Wielokrotne wstawianie wybranych elementów za pomocą Ctrl+D i klawisza plus zostało przyspieszone.
 • Funkcja cofania może zostać wykonana poprawnie, nawet jeśli otwarty jest inny dokument.
 • Jeśli cofniesz przesunięcie tekstu, pierwotna pozycja zostanie wyświetlona i zapisana poprawnie.
 • Wyrównanie tekstu znaczników rezerwacji miejsca w Infolinkach jest prawidłowo stosowane.
 • Zmiany zostaną zapisane poprawnie dla wszystkich tekstów, które zostały zmienione za pomocą funkcji ” Szukaj i zastąp”.
 • Na liście wyników wyszukiwania według bieżącego projektu, wpisy typu “Grupa” są również poprawnie wyświetlane.
 • Do elementów graficznych można prawidłowo przypisać wzory wypełnień.
 • Zmiany automatycznego pozycjonowania łącznika w oknie dialogowym właściwości cewki są natychmiast przenoszone na łącznik wielobiegunowy.
 • Jeśli łącznik zostanie przełączony na niewidoczny, linia łącznika między stykami również stanie się niewidoczna.
 • Jeśli łącznik wielobiegunowy jest ułożony pionowo, adresy krosowe na jego stykach przeskakują do właściwych styków na schemacie.
 • Jeśli aktywne jest okno dodatkowe Słownik, zawartość jest wyświetlana poprawnie nawet po ponownym uruchomieniu oprogramowania WSCAD.
 • W oknie dialogowym właściwości linii połączenia PI-Medium atrybuty mogą być poprawnie przełączane jako widoczne i niewidoczne, podobnie jak w oknie dialogowym właściwości atrybutu.
 • Symbole PI można obracać za pomocą spacji i prawidłowo umieszczać w takiej pozycji.

Kabel

 • W przypadku kopiowania stron z kablem i duplikatem kabla (to samo OME) z innego projektu, kabel i duplikat kabla będą również miały to samo OME po procesie kopiowania.
 • Jeśli w oknie dialogowym właściwości żyły kabla będzie widoczny producent, pole będzie można prawidłowo przesunąć.
 • Po skopiowaniu i wklejeniu strony EE, wszystkie zawarte duplikaty kabli są prawidłowo numerowane. W przypadku usunięcia duplikatu kabla na skopiowanej stronie, oryginał zostanie zachowany.

Listy i schematy

 • W planie drutowania znaczniki rezerwacji miejsca Oznaczenie strukturalne Urządzenie wewnętrzne “++” (miejsce ustawienia) i Oznaczenie strukturalne Urządzenie zewnętrzne “==” (Przyporządkowanie funkcjonalne) są wypełnione prawidłowo.
 • Podczas eksportowania listy materiałowej do pliku XML, pełna struktura projektu i jego podprojektów jest zawsze odwzorowywana w pliku – nawet jeśli elementy są umieszczone w podprojektach, których podprojekty nadrzędne nie zawierają żadnych stron.
 • Po zaimportowaniu projektu z nową ścieżką/nazwą pliku stara ścieżka/nazwa pliku jest automatycznie zmieniana na nową ścieżkę/nazwę pliku we wszystkich kreatorach zestawień.

Eksploratory i edytory

 • Jeśli w jednym z edytorów obrócisz stronę o 90 stopni, obszar roboczy również zostanie obrócony, a poziome i pionowe rozkłady pól zostaną dostosowane do wymiarów strony.
 • W edytorze symboli poziome i pionowe linie pomocnicze mogą być ustawiane i usuwane za pomocą klawiszy “Ctrl i minus” oraz “Ctrl i |”.
 • W edytorze symboli dla przyłącza, które zostało już umieszczone, usunięto polecenie menu kontekstowego Obróć o 90°, ponieważ przyłącze można obrócić tylko podczas umieszczania.
 • W przypadku, gdy w edytorze symboli zostanie przesunięty numer przyłącza, zmiany będą natychmiast widoczne.
 • Po wprowadzeniu tekstu w Quick edytorze można nacisnąć klawisz Enter, aby przejść do następnej linii i ponownie wprowadzić tekst bezpośrednio w niej.

Menedżer i przeglądarka

 • Jeśli zmienisz numery przewodów w przeglądarce Menedżera kabli, zostaną one również poprawnie wyświetlone w duplikacie kabla.
 • Podczas definiowania wielopoziomowych listew zaciskowych w przeglądarce Menedżera zacisków, NPZ (numer pozycji zacisku) jest poprawnie zwiększany.

Import i Eksport

 • Podczas importowania i eksportowania obszernych danych nie jest już wykorzystywana cała moc komputera dzięki czemu możliwa jest równoległa praca na innych aplikacjach.
 • W przypadku zaimportowania pliku DWG podczas tworzenia nowej strony za pomocą funkcji Nowa strona z DXF/DWG podgląd jest wyświetlany prawidłowo, a skala ustawiona w podglądzie jest prawidłowo przenoszona do właściwości strony.
 • Ustawienia warstw zaimportowanego pliku DWG są zachowywane nawet po zamknięciu i ponownym otwarciu strony.
 • Jeśli powiązany DWG nie zostanie znaleziony podczas otwierania strony, pojawi się komunikat, w którym można usunąć łącze. W przeciwnym razie strona zostanie otwarta bez połączonego pliku DWG, ale łącze zostanie zachowane.
 • Jeśli w ustawieniach WSCAD katalog projektu zostanie zmieniony na katalog sieciowy, nowa ścieżka docelowa zostanie automatycznie poprawnie przyjęta w oknie dialogowym eksportu PDF.
 • Wybrany obszar może zostać prawidłowo wydrukowany, niezależnie od tego, czy obszar został wybrany jako pierwszy, czy tylko w oknie dialogowym Drukuj projekt.
 • Jeśli ramka nie zostanie wybrana podczas drukowania wybranego obszaru, nie zostanie ona również wydrukowana.
 • Pola tekstowe w ramce są prawidłowo pozycjonowane w pliku PDF.

Zarządzanie

 • Jeśli zarządzanie użytkownikami jest włączone, uprawnienia użytkowników są prawidłowo analizowane na podstawie powiązanych grup użytkowników.
 • Jeśli zarządzanie zmianami jest włączone, strony, które zostały tylko otwarte, ale nie zmienione, nie są wyświetlane w bieżącym statusie zmian.

Interfejsy

 • Eksport Weidmüller M-Print PRO obsługuje również umlauty w nazwach plików schematów eksportu WSCAD (*.wsPKL) i skryptów importu M-Print (*.mis).
 • Eksport oznaczeń do PHOENIX PROJECT complete marking można przeprowadzić również wtedy, gdy w ustawieniach WSCAD wybrano katalog sieciowy jako katalog danych.
 • W przypadku PHOENIX CONTACT Wizards PROJECT complete marking, MARKING system i Wire Assist, sortowanie jest stosowane prawidłowo podczas eksportowania przewodów. Ponadto w plikach Excel określana jest również jednostka dla średnicy zewnętrznej.
 • Przy użyciu Wago Smart Script Export w sekcji “Oznaczanie kabli” eksportowana jest tylko jedna etykieta na kabel. W sekcji “Oznaczanie żył” dla każdej żyły eksportowana jest jedna etykieta dla źródła i jedna etykieta dla miejsca docelowego, w tym numery połączeń.
 • Podczas eksportu do Siemens TIA, “InternalElements” są przypisywane do ID w pliku aml. Dla tagu CAEX jako “FileName” wyświetlana jest tylko nazwa pliku, a nie ścieżka bezwzględna.

Moduł CE (Cabinet Engineering)

 • Jeśli na stronie szafy włączona jest pomoc w montażu, element dodatkowy zostanie umieszczony na odpowiadającym mu elemencie głównym, a punkt zaczepienia elementu dodatkowego zostanie umieszczony bezpośrednio na punkcie zaczepienia elementu głównego. W tym celu punkt zaczepienia elementu dodatkowego musi znajdować się wewnątrz elementu głównego.
 • Podelementy (elementy dodatkowe) mogą być umieszczane bezpośrednio na elemencie głównym w szafie z włączoną pomocą w montażu.
 • Funkcja Przesuń z powoduje przeniesienie szyny montażowej i wszystkich umieszczonych na niej elementów.
 • Wszystkie elementy graficzne symbolu są prawidłowo wyświetlane na stronach szafy. Jeśli symbol zostanie załadowany do edytora symboli, elementy graficzne mogą być edytowane poprawnie.
 • Na stronach Cabinet wartości osi Z elementów graficznych są poprawnie analizowane i prawidłowo wyświetlane.
 • Jeśli w przeglądarce Menedżera zacisków zmienisz numery przyłączy listwy wielopoziomowej, zmiana zostanie natychmiast wyświetlona na stronie CE.
 • Jeśli listwa zaciskowa zostanie usunięta w Menedżerze zacisków, powiązane połączenia nie będą brane pod uwagę podczas routingu i zostaną usunięte ze strony CE.
 • Jeśli w szafie zostaną obrócone lub przesunięte elementy CE, zostaną one również poprawnie wyświetlone w widoku 3D, nie tylko po aktualizacji widoku.
 • Kolory w widoku 3D szafy sterowniczej są ponownie wyświetlane z prawidłową jasnością.
 • Podgląd modelu 3D elementu w oknie dialogowym “Właściwości 3D” jest wyświetlany w prawidłowym rozmiarze.

Moduł BA (Building Automation)

 • Sekwencja sortowania dla znacznika rezerwacji miejsca Rozszerzony komentarz elementu docelowego została zmieniona z “Struktura + oznaczenie obiektu BA + tekst funkcji” na “Struktura + tekst funkcji + oznaczenie obiektu BA”. Znacznik rezerwacji miejsca można wybrać w ustawieniach WSCAD w obszarze Symbol | Sterownik teksty specjalne, dla komentarza w kolumnie Obiekty podstawowe BA. Jeśli punkt danych jest następnie przypisany do kanału w Menedżerze sterowników, tekst jest wyświetlany jako komentarz zarówno tam, jak i w elemencie pobocznym PLC.
 • Po zastąpieniu Infolinku (ramki informacyjnej) za pomocą funkcji Aktualizuj punkty danych/Infolink, nowa ramka informacyjna jest poprawnie wyświetlana na stronie.

Moduł EI (Electrical Installation)

 • Po ułożeniu pionowego systemu instalacyjnego można prawidłowo podłączyć systemy instalacyjne na wszystkich piętrach.
 • Gdy usuniemy system ułożenia, zostaną również poprawnie usunięte punkty połączeń z symbolami.
 • W oknie dialogowym właściwości rozdzielnicy OME elementów, do których podłączone są kable, są prawidłowo wyświetlane na liście dostępnych kabli w pozycji menu Kabel.
 • Podczas skalowania symbolu EI za pomocą klawiszy S i Shift+S zawartość strony nie jest za każdym razem przeładowywana.

Add-On Project Wizard

 • Po wygenerowaniu projektu za pomocą Kreatora projektu, OME symboli BA nie są automatycznie zwiększane.
 • W oknie projektu kreatora projektu można tworzyć podstrony, np. zmieniając nazwę strony 2 na 2.a.
 • Podczas wstawiania makr do okna projektu Kreatora projektu strony są liczone poprawnie.
 • Podczas generowania projektu za pomocą Kreatora projektu nazwy symboli z przypisanych artykułów są poprawnie przenoszone do symboli.

v7.2.0.32 – ROCKET Update 1

Data wydania: 2024-02-26

Dodatkowo do wersji 7.2.0.30 wprowadzono następujące ulepszenia:

 • Adresy krosowe dla technologii odsyłają do właściwego miejsca.
 • Adresy krosowe między elementami głównymi i pobocznymi są wyświetlane poprawnie na elementach i przeskakują do właściwego elementu.
 • Wszystkie adresy krosowe działają poprawnie, nawet jeśli przyciski PgUp i PgDown są używane do przewijania stron.
 • Symbol przerwania umieszczony na stronie FE jest widoczny natychmiast po umieszczeniu, nie tylko po zamknięciu i ponownym otwarciu strony.
 • Skrypt importu M-Print może być prawidłowo wybrany dla danych wyjściowych Weidmüller M-Print PRO.
 • Podczas sprawdzania projektu w systemie PLM, projekt można również poprawnie dodać jako dane wyjściowe DXF.

v7.2.0.30 – ROCKET Update 1

Data wydania: 2024-02-08

Ulepszenia WSCAD ELECTRIX ROCKET Update 1

Pierwsza aktualizacja WSCAD ELECTRIX ROCKET zawiera liczne ulepszenia i poprawki. Są one wymienione na tej stronie i, jeśli to możliwe, powiązane z odpowiednim obszarem tematycznym.
Uwaga: Opisane tutaj aktualizacje zależą od dyscypliny i poziomu rozbudowy!

Nowości

 • W dyscyplinie PI możliwe jest teraz automatyczne łączenie symboli PI zamiast ręcznego wstawiania linii połączeń medium. W przypadku predefiniowanych połączeń można dodać dane dotyczące materiału, średnicy i ciśnienia medium .
 • W sekcji Zmiana | Właściwości obiektu dodano pozycję menu Medium, aby umożliwić zmianę właściwości kilku linii połączeń medium utworzonych za pomocą automatycznego połączenia. Zostanie otwarte okno dialogowe Edycja połączeń, w którym wyświetlone zostaną wszystkie wybrane linie połączeń utworzone za pomocą automatycznego połączenia i które można edytować.
 • W dyscyplinie PI na podstawie planu okablowania wprowadzono nowy formularz Plan rur. Analizowane są automatycznie tworzone linie połączeń medium między symbolami.
 • Dodano kolejne zmienne do istniejących, zmiennych przyrostowych makr dla Kreatora projektów. Kreator projektów rozpoznaje wielkie i małe litery zmiennych makr. Makro może zatem na przykład zawierać zmienne <T1> i <t1>.
 • Aby umożliwić wymianę danych z jak największą liczbą systemów PLM, obsługiwany jest teraz konektor OpenPDM firmy PROSTEP. Wymaga to dodatku “OpenPDM Connect”.
 • Podczas eksportu do PHOENIX PROJECT complete marking, wszystkie dane przewodów (np. długość przewodu) poprowadzonych na stronach szafy mogą być teraz przesyłane do PHOENIX Wire Marking Application Center.
 • Obecnie dla eksportu do PHOENIX PROJECT complete marking można wybrać dodatkowe języki. Wyświetlane są wszystkie języki, na które przetłumaczono projekt.
 • Oprócz pliku PPR, dane wyjściowe Kiesling/Perforex zostały rozszerzone o kolejne pliki (PRP, PBT, PVB, PKB).
 • W eksploratorze materiałów można teraz importować materiały z listy materiałów i schematu zacisków ELCAD, a także materiały EPLAN. Zaimportowane dane można wykorzystać do utworzenia widoku szafy sterowniczej, a następnie uruchomić integrację produkcji, np. do montażu kabli lub maszyn do obróbki szaf sterowniczych.

Ogólnie

 • W przypadku skopiowania grupy symboli master-slave, adresy krosowe dla skopiowanych symboli slave przeskakują do skopiowanego symbolu master.
 • Wraz z kopiowanym kablem kopiowane są również nieużywane żyły.
 • Jeśli oznaczenie strukturalne strony zostanie zmienione w oknie dialogowym właściwości strony, zostanie ono poprawnie przeniesione do elementów umieszczonych na stronie.
 • Jeśli zmienisz atrybuty projektu w ustawieniach WSCAD w sekcji Projekt | Ustawienia wstępne lub utworzysz nowe atrybuty projektu zdefiniowane przez użytkownika, po utworzeniu nowego projektu zostaną one poprawnie wymienione w oknie dialogowym właściwości projektu w sekcji Informacje dodatkowe. Jednak w tym celu atrybuty projektu zdefiniowane przez użytkownika muszą zostać aktywowane w ustawieniach WSCAD.
 • Jeśli w sekcji Narzędzia | Ustawienia (opcje) | Przedstawienie | Łącznik wielobiegunowy pole wyboru Przywrócenie łącznika zachowuje wcześniejszą pozycję jest nieaktywne, a styki są dodane do łącznika wielobiegunowego cewki, pozycja łącznika wielobiegunowego jest prawidłowo zachowywana i nie jest on już umieszczany bezpośrednio nad cewką.
 • Makro strony można utworzyć poprawnie z wybranych elementów, nawet jeśli wyrównanie tekstów zostało wcześniej zmienione.
 • Wyszukiwanie tekstu za pomocą okna dialogowego Szukaj i zamień udostępnia listę wyników. Po kliknięciu trafienia otwierany jest odpowiedni dokument, a lokalizacja jest oznaczana pinezką.
 • Przesuwanie elementów na rozbudowanych stronach FE zostało przyspieszone o 100%.
 • Dwuwierszowe adresy krosowe połączeń działają poprawnie.
 • Artykuły dodatkowe dodane ręcznie do symboli można usunąć w oknie dialogowym właściwości symboli w sekcji Artykuł dodatkowy, o ile nie zostały one jeszcze umieszczone na stronie.
 • Podczas zmiany nazwy projektu znaki specjalne wprowadzone w nazwie projektu są konwertowane na podkreślenia.
 • Skróty klawiaturowe działają również poprawnie, jeśli obszar rysowania nie jest zakotwiczony.
 • Jeśli na drugim monitorze znajdują się zakładki bez zakotwiczenia, pozostaną one na nim nawet po ponownym uruchomieniu oprogramowania.

Wyświetlanie

 • Naprawiono niektóre błędy związane z przeładowaniem strony po wykonaniu czynności takich jak kopiowanie, przenoszenie i zmiana numeracji elementów, a także po cofnięciu tych czynności.
 • Trzywierszowy tekst funkcji elementu pobocznego sterownika jest ponownie wyświetlany poprawnie w 3 wierszach.
 • Po zastosowaniu funkcji Odnowienie łączników wielobiegunowych niewidocznie łączniki wielobiegunowe pozostają niewidoczne.
 • Jeśli podczas umieszczania symbol z numerami połączeń zostanie kilkakrotnie obrócony za pomocą spacji, numery połączeń zostaną również prawidłowo obrócone.
 • Mysz można płynnie przesuwać nawet przy dużych zbliżeniach i z wyświetloną siatką.
 • W oknie dialogowym właściwości symbolu EE, w sekcji Przyłącza w podglądzie symbol jest wyświetlany w maksymalnym możliwym rozmiarze.
 • Kopiowanie i wklejanie zaznaczenia zawierającego kable przy użyciu Ctrl+C i Ctrl+V działa poprawnie. Zachowane jest również sortowanie nieużywanych żył.

Eksploratory i edytory

 • Podczas importowania nowego materiału za pomocą eksploratora materiałów, elementy z tym samym OME można podzielić na elementy główne i dodatkowe. Jeśli zmienisz typ symbolu dla wszystkich elementów, zostanie on przypisany tylko do elementu głównego (pierwszego elementu).
 • Nowy materiał z elementami dodatkowymi może zostać poprawnie zaimportowany za pośrednictwem eksploratora materiałów.
 • W przypadku ustawienia w Eksploratorze materiałów blokady dla listy materiałowej, wyświetlana jest natychmiast ikona blokady.
 • Zaciski wielopoziomowe, których numery zacisków zostały zmienione w Menedżerze zacisków, mogą być prawidłowo umieszczane ze zmienionymi numerami na stronach CE za pomocą Eksploratora materiałów.
 • Jeśli w ustawieniach WSCAD zmienisz ścieżkę do makr, eksplorator makr zostanie poprawnie zaktualizowany.
 • Po włączeniu przyciągania, trybu ortogonalnego lub siatki w edytorze symboli (nawet podczas przeciągania), symbol i linijka są wyświetlane prawidłowo.
 • Jeśli w edytorze symboli dodasz grupę styków do istniejącego łącznika i wcześniej obrócisz ją za pomocą spacji, zostanie poprawnie umieszczona i wyświetlona tylko jedna grupa styków.

Zarządzanie artykułami

 • Import bazy danych artykułów do bazy danych artykułów SQL działa poprawnie.
 • W przypadku usunięcia artykułów z kosza w ramach zarządzania artykułami, liczba artykułów w zakładce Koszyk zostanie zaktualizowana.
 • Po zmianie artykułu kabla, kod koloru zapisany w danych artykułu zostanie poprawnie przyjęty.
 • Jeśli rozszerzysz liczbę styków za pomocą przypisanego artykułu podczas umieszczania łącznika wielobiegunowego, aktywna linia zostanie wyświetlona również dla dodatkowych styków.

Zarządzanie zmianami

 • W zarządzaniu zmianami w kolumnie “Data” wyświetlany jest prawidłowy czas dla wpisów zmian.
 • Strony, które zawierają logo, ale nie zostały zmienione, są w zarządzaniu zmianami poprawnie oznaczone jako nie zmienione.

Zestawienia i schematy

 • Lista kabli może być poprawnie wyeksportowana do ASCII, Access i Excel.
 • Znacznik rezerwacji miejsca Liczba stron projektu jest poprawnie przetwarzany na liście funkcji.
 • Podczas eksportowania listy materiałowej do programu Excel znaczniki rezerwacji miejsca “Obszar ogólnie: Opis” i “Obszar z oznaczeniem strukturalnym: Opis” są przetwarzane poprawnie.
 • Na planie drutowania wypełniane są poprawnie znaczniki rezerwacji miejsca dla oznaczeń strukturalnych.
 • Jeśli strona tytułowa zawiera znaczniki rezerwacji miejsca dla zarządzania zmianami, są one poprawnie aktualizowane po wygenerowaniu, jeśli zarządzanie zmianami jest włączone.

Import i Eksport

 • W wyeksportowanym pliku PDF linie pomiędzy cewką a łącznikiem wielobiegunowym są wyświetlane poprawnie.
 • W przypadku wielojęzycznego eksportu PDF, kod koloru przewodów jest poprawnie eksportowany w wybranych językach.
 • Jeśli podczas eksportu pliku PDF w ścieżce brakuje rozszerzenia “.PDF”, plik PDF zostanie pomyślnie utworzony.
 • W przypadku przeniesienia osadzonego pliku DWG można go poprawnie przywrócić za pomocą funkcji cofania.
 • Jeśli w ramce w projekcie SUITE X PLUS używane są różne warstwy, można je poprawnie wyświetlać i ukrywać po zaimportowaniu projektu.

Interfejsy

 • Elementy specjalne CE, takie jak otwory wiercone i otwory owalne, są prawidłowo przenoszone do plików Kiesling-Perforex.

Moduł CE (Cabinet Engineering)

 • Podczas umieszczania elementów CE, ich OME są zawsze wyświetlane na pierwszym planie i nie są zakrywane przez kanały kablowe lub szyny montażowe.
 • Po obróceniu wybranych zacisków na stronie CE podczas późniejszego przesuwania ich podgląd jest wyświetlany prawidłowo.
 • Teksty symboli CE są wyświetlane w rozmiarze tekstu zdefiniowanym w symbolu.
 • Jeśli na stronie CE zostanie narysowany ręcznie kanał kablowy lub szyna montażowa, wymiary zostaną przyjęte prawidłowo.

Moduł BA (Building Automation)

 • Jeśli zmienisz nazwę obwodu prądowego elementu pobocznego PLC, zostanie ona zmieniona tylko w powiązanym infolinku, a nie w infolinkach innych elementów pobocznych PLC na tej stronie.
 • Po dezaktywacji pola wyboru Suma razem ON w oknie dialogowym Punkty danych BA, zmiany zostaną poprawnie przeniesione do infolinków.
 • Osadzenie kabla w symbolu BA działa poprawnie.

Moduł EI (Electrical Installation)

 • Jeśli punkt bazowy EI jest ustawiony i widoczny, pozostanie on widoczny podczas przewijania stron EI.
 • W przypadku użycia dla elementu EI polecenia menu kontekstowego Wstaw wymiar, wyświetlane wymiarowanie zostanie poprawnie wstawione do planu.
 • Po wstawieniu na stronie EI indywidualnego adresu krosowego nie jest już otwierane dodatkowe okno Strefy instalacyjne.

v7.2.0.23 – ROCKET

Data wydania: 2024-01-09

Dodatkowo do wersji 7.2.0.18 dodano następujące ulepszenia:

 • Ukryte warstwy DWG nie są widoczne w wyeksportowanym pliku PDF.
 • Adresy krosowe technologii do stron BA mogą być poprawnie uruchamiane w wyeksportowanym pliku PDF.
 • Kolorowe pliki DXF/DWG pozostają kolorowe po wyeksportowaniu do pliku czarno-białego lub w skali szarości.
 • Projekty mogą być prawidłowo tworzone i zapisywane na serwerze NAS, jeśli dostępne są tam odpowiednie uprawnienia do zapisu.
 • W zarządzaniu artykułami teksty filtrów wprowadzone w tabeli filtrów są stosowane poprawnie, nawet jeśli filtr został już ustawiony za pomocą pinezki przed wprowadzeniem tekstu filtra.
 • Podczas wstawiania makr z elementami pobocznymi PLC, OME są przejmowane przez makro w niezmienionej formie.
 • Projekty z poprzednich wersji, które zawierają strony EI, w których okna i drzwi nie są umieszczone w ścianach, mogą być nadal importowane.
 • Znacznik rezerwacji miejsca typu “Ogólny znacznik rezerwacji miejsca” może być używany do poprawnego wyświetlania wartości właściwości punktów danych w infolinku.
 • Naprawiono nowy błąd w eksporcie Steinhauer eCAB do pliku DXF dotyczący polilinii. Prostokąty frezowania są teraz ponownie poprawnie rozpoznawane.

v7.2.0.18 – ROCKET

Data wydania: 2023-11-10

Dodatkowo do wersji 7.2.0.17 dodano następujące ulepszenia:

 • Licencje ELECTRIX Rocket są teraz wyświetlane w oknie dialogowym Wypożyczenie licencji i można je wypożyczyć.
 • W wyeksportowanym pliku PDF adresy krosowe technologii i adresy krosowe między elementami głównymi i pobocznymi działają poprawnie.
 • Podczas umieszczania symbolu z eksploratora materiałów adres krosowy technologii jest wyświetlany poprawnie wtedy, gdy symbol został już umieszczony w innej dyscyplinie.
 • Jeśli symbol zostanie umieszczony w obszarze struktury z tymi samymi oznaczeniami struktury, oznaczenia te nie będą już wyświetlane na symbolu.
 • Jeśli strona zamkniętego projektu zostanie otwarta, jest ona chroniona przed zapisem. Nie zmienia się również znacznik czasu pliku.
 • Możliwe jest wybieranie elementów po przełączeniu na następną stronę i z powrotem.
 • Sortowanie kolumny “OZR” w przeglądarce punktów danych działa poprawnie.
 • Infolinki mogą być również przypisywane do symboli zawierających plik DWG.
 • Pomoc w montażu działa prawidłowo podczas umieszczania listwy zaciskowej. Jeśli listwa jest zbyt długa, pomoc w montażu uniemożliwia jej umieszczenie. Listwa zostanie umieszczona ze wszystkimi zaciskami, jeśli użytkownik potwierdzi umieszczenie w komunikacie ostrzegawczym.
 • Jeśli symbol CE jest umieszczony bezpośrednio nad innym symbolem CE, ostrzeżenie dotyczące pomocy w montażu jest wyświetlane prawidłowo.
 • Podczas usuwania listwy zaciskowej na stronie CE, dane referencyjne w Eksploratorze materiałów i puste zaciski pozostają zachowane. Jeśli następnie zastąpisz artykuł dla tej listwy zaciskowej, zmienione dane zostaną poprawnie wyświetlone w Eksploratorze materiałów.
 • Podczas przesuwania symbolu CE, powiązane linie wymiarowe są również poprawnie przesuwane.
 • Funkcja EI Wymiarowanie łańcuchowe działa poprawnie, nawet jeśli kierunek zmienia się podczas rysowania.
 • Wybór kilku elementów EI może zostać poprawnie przesunięty kilka razy z rzędu.
 • Jeśli nie jesteś zalogowany na swoje konto użytkownika WSCAD, po uruchomieniu programu pojawi się okno logowania. Jeśli zmienisz język programu w ustawieniach WSCAD, okno logowania pojawi się w wybranym języku.
 • Eksport do aplikacji WAGO Smart Designer nie jest już możliwy bez zalogowania się na konto użytkownika WSCAD.

v7.2.0.17 – ROCKET

Data wydania: 2023-10-10

WSCAD ELECTRIX ROCKET

WSCAD ELECTRIX ROCKET zawiera wiele nowych funkcji i ulepszeń. Są one wymienione na tej stronie i, jeśli to możliwe, powiązane z odpowiednim obszarem tematycznym.
Uwaga: Opisane tutaj aktualizacje zależą od dyscypliny i poziomu rozbudowy!

Nowości

 • Elementy można łączyć w grupy. W tym celu dostępne są dwa nowe polecenia menu Grupuj i Rozgrupuj w menu głównym Edycja.
 • Możliwe jest teraz wstawianie obszaru struktury nie tylko jako prostokąta, ale także jako wielokąta za pomocą nowej pozycji menu Wstaw | Wielokąt obszaru struktury.
 • W menu kontekstowym wielokrotnego wyboru zamiast listy wszystkich elementów jako pierwsze wyświetlane są teraz funkcje. Dodano również polecenie menu Obrót 90°.
 • Podczas przesuwania kilku wybranych elementów wyświetlane są ich punkty zawieszenia. Jeśli liczba punktów zawieszenia do wyświetlenia przekracza 100, wyświetlane są tylko punkty zawieszenia elementu, nad którym aktualnie znajduje się kursor.
 • Jeśli element lub zaznaczenie zostanie przesunięte z wciśniętym klawiszem Shift, element lub zaznaczenie zostanie podwojone. Kopia jest zawieszona na wskaźniku myszy. Oryginał pozostaje w starym miejscu. Jeśli funkcja przesuwania jest wywoływana za pomocą menu kontekstowego lub paska menu, kopiowanie z wciśniętym klawiszem Shift nie działa.
 • Jeśli skok jest włączony, jest on używany tylko podczas wykonywania jakiejś czynności (wstawianie, przesuwanie, powiększanie…). W przeciwnym razie kursor można przesuwać tak, jakby skok był wyłączony.
 • Do eksploratora materiałów dodano funkcję wyszukiwania. Działa ona podobnie jak wyszukiwanie w Eksploratorze symboli.
 • Do Eksploratora projektów dodano funkcję wyszukiwania. Działa ona podobnie jak wyszukiwanie w Eksploratorze symboli i przeszukuje nazwy wszystkich projektów.
 • Okna dialogowe właściwości, menedżery, przeglądarki i ustawienia WSCAD mogą być teraz zamykane za pomocą klawisza Enter, o ile klawisz ten nie pełni innej funkcji (np. w tabeli). Zmiany są zapisywane podczas zamykania.
 • Oprócz dyscyplin EE i CE, eksport usługi EPLAN zawiera teraz również wszystkie inne dyscypliny, a także powiązaną grafikę i schematy jednopolowe.
 • Podczas umieszczania symbolu PI można go powiększyć za pomocą klawisza S i zmniejszyć za pomocą Shift+S. Naciśnięcie 1x podwaja standardowy rozmiar, 2x potraja go itd.

Wydajność

 • Wielokrotne otwieranie i zamykanie obszernych stron CE, a także wielokrotne kopiowanie i wklejanie elementów CE nie powoduje już tak dużego wzrostu pamięci roboczej. W rezultacie oprogramowanie WSCAD nie zwalnia.
 • Na stronach z wieloma elementami kursor można przesuwać płynniej. Płynniejsze jest także przesuwanie wielu zaznaczonych elementów.
 • Kopiowanie i wklejanie makr, stron i obszarów projektu zostało przyspieszone.
 • Jeśli zaznaczenie z dużą liczbą obiektów zostało przeniesione lub usunięte, cofnięcie tego procesu (funkcja Cofnij) jest znacznie szybsze niż do tej pory.
 • Przyspieszono otwieranie różnych menedżerów.
 • Tworzenie linii mostka na dużej liczbie zacisków jest teraz ponad dwukrotnie szybsze.

Ogólnie

 • Nie jest możliwe użycie dwóch różnych kabli z tym samym OME.
 • Jeśli skopiujesz kabel z duplikatem kabla, podczas wklejania OME duplikatu jest wyświetlane poprawnie.
 • Jeśli ze schematu zostanie usunięty łącznik wielobiegunowy, funkcja Odnowienie łączników wielobiegunowych przywróci go prawidłowo.
 • Przesuwanie wielu zaznaczonych łączników wielobiegunowych działa poprawnie.
 • Jeśli kreator Tworzenie oznaczenia drutów zostanie uruchomiony z rodzajem generacji Potencjał i w trybie Formuła z formułą oznaczenia, potencjały zostaną poprawnie przeniesione do oznaczeń drutów.
 • W oknie dialogowym właściwości znacznika rezerwacji miejsca przycisk z trzema kropkami jest wyrównany do prawej strony i nie jest ukrywany przez nazwę znacznika rezerwacji miejsca.
 • Zaciski dwupoziomowe mogą zostać poprawnie zamienione na zaciski przelotowe za pomocą funkcji Wielokrotna zamiana symboli.
 • W oknie dialogowym Właściwości obiektu kopiowanie i wklejanie tekstu działa poprawnie.
 • Do polilinii, za pomocą menu kontekstowego można poprawnie wstawić załamanie.
 • W oknie dialogowym właściwości polilinii można poprawnie zmienić wzór linii.
 • Po wprowadzeniu dwóch znaków zmiennej <; >; w polu OME w oknie dialogowym właściwości, zostanie poprawnie otwarte okno dialogowe zmiennych.
 • Jeśli rozmiar obszaru struktury zostanie zmieniony, ustawione wyrównanie tekstu zostanie prawidłowo zachowane.
 • Podczas przenoszenia elementów z relacją master-slave są one poprawnie wyświetlane w podglądzie. Niezaznaczone elementy podrzędne również nie są uwzględniane w zaznaczeniu.
 • W panelu edycji tłumaczenia nie można już wprowadzić dwóch identycznych tekstów.
 • Symbole umieszczane na stronie FE nie są automatycznie łączone z liniami.
 • Jeśli jedna lub więcej otwartych stron zostanie przeniesionych na drugi monitor, strony zostaną ponownie wyświetlone na drugim monitorze nawet po ponownym uruchomieniu oprogramowania WSCAD.

Wyświetlanie

 • Wyrównanie wielu wybranych pól OME (bez symboli) działa poprawnie.
 • Podczas wstawiania punktów przerwania linie łączące wyświetlane są prawidłowo.
 • Teksty atrybutów połączeń mogą być prawidłowo rozmieszczane automatycznie. Pole wyboru Zachowaj zdefiniowaną przez użytkownika pozycję i wyrównanie tekstów w oknie dialogowym właściwości atrybutów połączenia jest tym samym wyłączone.
 • W przypadku linii wymiarowych możliwe jest prawidłowe przełączanie między różnymi symbolami linii wymiarowych.
 • Jeśli do symbolu w punkcie dokowania zostanie dodany inny symbol (łączenie symboli z wciśniętym przyciskiem Ctrl), odpowiednia linia pomocnicza zostanie ustawiona prawidłowo.
 • Za pmocą menu głównego Zmiana | Właściwości obiektu | Linia połączeń można zmienić właściwości wszystkich wybranych linii połączeń, takie jak styl linii.
 • Teksty pozostają widoczne nawet przy dużym powiększeniu.

Menedżery i przeglądarki

 • Jeśli element zostanie dodany lub usunięty w widoku drzewa menedżera, widok przeglądarki zostanie natychmiast zaktualizowany.
 • Jeśli zmienisz NPZ w przeglądarce menedżera zacisków, zmiany zostaną poprawnie zapisane za pomocą przycisku Zastosuj.
 • Jeśli na schemacie zmienisz linię mostka w obrębie listwy zaciskowej, zmiana zostanie natychmiast wyświetlona w przeglądarce menedżera zacisków.
 • Po rozszerzeniu listwy zaciskowej w przeglądarce menedżera zacisków automatycznie wyświetlane są nowe zaciski.
 • W przeglądarce Menedżera kabli zmiany szerokości kolumn są zapisywane poprawnie.
 • W przypadku umieszczenia styku wtyk/gniazdo za pośrednictwem menedżera złączy, można poprawnie umieścić styk tylko raz.
 • Po umieszczeniu wtyczki poprzez Wstaw | Elektrotechnika | Wtyczka+Gniazdo, menedżer wtyczek otwiera się automatycznie, poprawnie.
 • W przypadku przeniesienia styku z jednej cewki do drugiej i z powrotem w menedżerze styczników, przy styku na schemacie zawsze wyświetlane jest prawidłowe OME.
 • Jeśli artykuł stycznika zostanie zmieniony w przeglądarce materiałów, gdy menedżer styczników jest wyłączony, powiązany łącznik wielobiegunowy pozostanie prawidłowo widoczny.

Zestawienia i schematy

 • Dla listy funkcji dostępny jest dodatkowy szablon, jeśli tabela ma być podzielona na szerokość na jednej lub kilku kolejnych stronach . Numeracja jest zgodna ze schematem: 0001, 0001.a, 0001.b, 0002, 0002.a,… Separator i sufiks można dostosować w standardowy sposób.
 • Jeśli język programu zostanie zmieniony na angielski, dodatkowe pozycje na liście materiałów będą również wyświetlane w języku angielskim. Jeśli ponownie utworzysz listę materiałów, a następnie zmienisz język z powrotem na niemiecki, dodatkowe pozycje będą wyświetlane w języku niemieckim.
 • Przy użyciu funkcji blokady w Quick Edytorze, złącza mogą być prawidłowo dołączone lub wykluczone z listy podczas generowania listy materiałowej.

Import i Eksport

 • W oknie dialogowym Drukuj, w sekcji Drukarka, usunięto pole wyboru Zachowaj proporcje strony, ponieważ zmiana proporcji strony nie jest już obsługiwana.
 • Wielokrotny import wielu dużych projektów WSCAD działa poprawnie.
 • W przypadku zaimportowania elementów ze strony wscaduniverse.com do oprogramowania WSCAD, Eksplorator symboli jest aktualizowany natychmiast, a nie dopiero po kliknięciu przycisku Odśwież.
 • Wszystkie elementy na stronach EI i BA są poprawnie drukowane w czerni i bieli z ustawieniami drukowania Linia w grubości piksela i Czarno-biały.
 • Osadzone pliki DXF/DWG są prawidłowo drukowane lub eksportowane w czerni i bieli, jeśli ta opcja jest ustawiona.

Zarządzanie artykułami

 • Jeśli artykuł kabla zostanie zmieniony, kolejność żył pozostaje taka sama.
 • Po przesunięciu wskaźnika myszy nad symbol elementu kombinowanego w zarządzaniu artykułami pojawi się podpowiedź z danymi “Ilość | Numer artykułu | Wytwórca | Nazwa elementu”. Kliknięcie symbolu elementu kombinowanego lewym przyciskiem myszy spowoduje bezpośrednie otwarcie okna dialogowego elementu kombinowanego.
 • Jeśli zarządzanie artykułami zostanie otwarte za pośrednictwem menedżera, filtr kategorii zostanie poprawnie zastosowany.
 • Za pomocą funkcji Przetłumacz bazę danych, wpisy w leksykonie dla wybranych języków są poprawnie przenoszone do bazy danych artykułów.

Ustawienia (Opcje)

 • Jeśli w ustawieniach kolorów WSCAD w sekcji Drukarka wybrano również domyślne ustawienie koloru dla czarnego tła, podczas eksportowania do pliku graficznego używane będzie białe tło strony, podobnie jak podczas drukowania.
 • Jeśli w ustawieniach WSCAD w sekcji Stałe dane | Kod koloru zostanie ustawiony nowy plik kodu koloru, kody kolorów będą wyświetlane poprawnie w menedżerze kabli

Interfejsy

 • W ustawieniach WSCAD w PRO.FILE dodano opcję Podczas zapisywania do PRO.FILE twórz automatycznie zestawienia ogółem.
 • Zapisywanie projektu WSCAD do PRO.FILE działa poprawnie, nawet w przypadku klientów PRO.FILE Windows 8.7 i 10.4.
 • Format etykiet WAGO Smart Printer został usunięty, ponieważ obsługiwany jest tylko wygodniejszy format systemu etykietowania WAGO Smart Script.
 • Podczas eksportowania do WAGO smart Script Wizard nazwy podobszarów (np. P1, ST) są poprawnie przenoszone do nazw plików wscx.
 • W przypadku eksportu do Weidmüller M-Print PRO zmienne w pliku wsadowym są wypełniane prawidłowo. Gdy plik jest wykonywany, zainstalowane oprogramowanie M-Print PRO uruchamia się i ładuje plik csv z określonym filtrem.
 • Podczas eksportu do Weidmüller M-Print PRO pliki csv są poprawnie uzupełniane o znaki specjalne.
 • Przy eksporcie do Weidmüller M-Print PRO wszystkie dyscypliny są teraz zapisywane w pliku csv, a nie tylko EE i CE.

Moduł CE (Cabinet Engineering)

 • Przesuwanie wielu zaznaczonych elementów CE jest płynniejsze, a późniejsze umieszczanie zostało również przyspieszone 2-krotnie.
 • Przywracanie przesuniętych elementów CE do ich pierwotnej pozycji za pomocą funkcji Cofnij zostało znacznie przyspieszone.
 • Widok 3D szafy sterowniczej jest teraz otwierany o ok. 30% szybciej.
 • Jeśli element CE zostanie umieszczony za innym elementem CE poprzez zmianę wartości osi Z i przez to przestanie być widoczny, zmiana ta zostanie wyświetlona natychmiast, a nie dopiero po przeładowaniu strony.
 • Jeśli specjalny element CE, taki jak otwór, gwint lub otwór szczelinowy, zostanie dodany do płyty montażowej za pomocą edytora symboli, element ten nie może już zostać przypadkowo usunięty, jeśli został oznaczony ramką. Element ten można jednak oznaczyć i usunąć bezpośrednio.
 • Podczas przesuwania płyty montażowej wartość dla pozycji Z jest zachowywana.
 • Długości przewodów są prawidłowo obliczane podczas trasowania, nawet jeśli na płycie montażowej znajdują się dodatkowe elementy szafy.
 • Po wyjściu z widoku 3D szafy sterowniczej w tle nie są już prawidłowo przeprowadzane ponowne obliczenia.
 • Jeśli na stronie CE pole OME ma ustawiony kolor tła, punkty połączeń i numery połączeń pod nim są ukryte.

Moduł BA (Building Automation)

 • Podczas obracania kilku wybranych obiektów BA lub PI, linie połączeń medium między obiektami są również obracane prawidłowo.
 • Jeśli punkty danych są przypisane do symbolu na stronach PI lub EE i ten symbol jest umieszczony na stronie BA, punkty danych są również poprawnie przypisane do symbolu w tym miejscu.
 • Znacznik rezerwacji miejsca Projekt: Obszary i katalogi zbiorcze | Katalog zbiorczy dla dokumentów WSCAD: Opis jest poprawnie wypełniony na liście funkcji.
 • Jeśli w menedżerze wtyczek aktywujesz inną wtyczkę klucza punktu danych i potwierdzisz aktualizację punktów danych w oknie dialogowym komunikatu, zostaną one poprawnie zaktualizowane.
 • Wszelkie wybrane infolinki (ramki informacyjne) mogą być prawidłowo przesuwane za pomocą menu kontekstowego.
 • W oknie dialogowym właściwości infolinku możliwe jest prawidłowe przypisanie elementu PLC za pośrednictwem jego OME.
 • Skopiowany symbol BA z infolinkiem może być prawidłowo obracany podczas wklejania, a infolink pozostaje umieszczony pod symbolem. Osadzone kable są przejmowane prawidłowo.
 • W przypadku projektów z dużą liczbą punktów danych kreator generowania listy funkcji otwiera się ponownie bez opóźnień.

Moduł EI (Electrical Installation)

 • Za pomocą nowego polecenia menu kontekstowego Zamień DXF/DWG można zastąpić plik, do którego się odwołano, innym plikiem DXF/DWG.
 • Jeśli dla zaimportowanej grafiki DWG zostanie wykonane polecenie menu kontekstowego Funkcje DWG | Konwertuj na podstawie DWG, grafika jest odczytywana i pozostaje w wybranym położeniu.
 • Podczas kopiowania katalogu zbiorczego planu instalacyjnego do innego projektu odwołujące się do niego pliki DWG są przejmowane prawidłowo.
 • Na stronach EI systemy instalacyjne i kable mogą być dodawane znacznie szybciej.
 • Jeśli za pośrednictwem eksploratora materiałów symbole BA z osadzonymi kablami zostaną umieszczone na stronie EI, kable zostaną poprawnie przejęte. Kable są również prawidłowo dostępne dla systemu instalacyjnego między symbolami EI.
 • Podczas obracania kilku wybranych obiektów EI wymiary są również obracane prawidłowo.
 • Infolinki mogą być także przypisane do dowolnie obróconych symboli EI.
 • Informacje o wysokości wywołane za pomocą polecenia menu kontekstowego Pokaż info o wysokości, są prawidłowo umieszczane w systemie układania.
 • Wyświetlane już informacje o wysokości systemu instalacyjnego mogą być poprawnie wyświetlane w innej pozycji.
 • Dwukrotne kliknięcie ściany poprawnie otwiera okno dialogowe właściwości ściany.
 • Po wstawieniu załamania w ścianie wszystkie drzwi umieszczone w ścianie pozostają. Oba segmenty ściany mogą zostać poprawnie usunięte.
 • Po wstawieniu okna linie wewnętrzne prawidłowo nie są wyświetlane w rogach dotkniętej ściany.
 • Jeśli za pomocą funkcji Cofnij usuniesz drzwi, które zostały właśnie umieszczone, drzwi, które są nadal połączone ze wskaźnikiem myszy, zostaną wyświetlone w prawidłowym rozmiarze.
 • Po wykonaniu funkcji Czyszczenie pliku, połączenia między systemem układania a symbolami EI, a także wszystkie zdefiniowane długości kabli pozostają nienaruszone.

Add-On Project Wizard

 • W kreatorze projektów komórki sąsiadujące ze sobą można zaznaczać za pomocą myszy.
 • Uniemożliwiono umieszczanie makr bezpośrednio na schemacie z poziomu podglądu kreatora projektu.
 • Kopiowanie i wklejanie tekstu do zaznaczonych komórek działa poprawnie.

v7.0.1.28 – SP1

Data wydania: 2023-06-27

Dodatkowo do wersji 7.0.1.27 dodano następujące ulepszenia:

 • Po wymianie symboli powiązany infolink jest zachowywany.
  W Menedżerze kabli, numery żył kabla z duplikatem kabla mogą być poprawnie zmienione.
 • Jeśli infolinki są umieszczone na stronie EE (np. dla informacji o obwodzie), infolinki są wypełniane poprawnie, nawet jeśli oprogramowanie ELECTRIX jest uruchamiane bez modułu BA.
 • W infolinku, OME kabli są poprawnie aktualizowane po zmianie numeracji.
 • Jeśli listwa zaciskowa jest rozmieszczona na kilku stronach schematu obwodu, linie mostka mogą być również poprawnie ustawione na kilku stronach.

v7.0.1.27 – SP1

Data wydania: 2023-05-32

Dodatek Service Pack 1 dla WSCAD ELECTRIX

WSCAD ELECTRIX 2021 Service Pack 1 zawiera liczne innowacje i ulepszenia. Są one wymienione na tej stronie i, jeśli to możliwe, powiązane z odpowiednim obszarem tematycznym.
Uwaga: Opisane tutaj aktualizacje zależą od dyscypliny i poziomu rozbudowy!

Nowości

 • W oknie dialogowym właściwości projektu można określić drugie logo projektu.
 • Okno ELECTRIX można również przesuwać w trybie pełnoekranowym.
 • W menedżerze sterowników, oprócz ręcznego wprowadzania, można również skomponować podzespół za pomocą przycisku z trzema kropkami, wykorzystując strukturę Siemens TIA z serii i szyny. Można to również zrobić poprzez polecenie Edytuj podzespół w menu kontekstowym menedżera sterowników, również dla kilku zaznaczonych elementów.
 • Odwołanie do pliku DXF/DWG jest teraz możliwe przez nowy punkt menu kontekstowego Nowa strona z DXF/DWG katalogu zbiorczego w Eksploratorze projektu . Opcja Bazując na podstawie strony DWG w oknie dialogowym Twórz stronę (strony) projektu została usunięta. Ponadto można zamienić otwartą stronę na stronę zawierającą przywołany plik DXF/DWG poprzez menu Plik | Import | Zamień stronę na DXF/DWG .
 • Dzięki nowej pozycji menu Interfejsy | Weidmuller | Wire Processing Center (WPC), dane montażowe i zawiesia dla kabli wszystkich lub tylko wybranych stron schematu można eksportować jako pliki csv do Weidmüller Wire Processing Center (WPC). W tym celu do pliku XML <katalog projektu>/Settings/connectionMethods.wsCFG dodane zostały wpisy Weidmüllera dla wymaganych kodów zawiesi.
 • W celu ułatwienia dostępu do dwóch już istniejących interfejsów WAGO, do menu głównego Interfejsy dodano dwa punkty menu WAGO | Smart Script oraz WAGO | Smart Designer.
 • Ustawienia dla PRO.FILE mogą być eksportowane i importowane w ustawieniach WSCAD w zakładce PRO.FILE. Same ustawienia są zapisywane w pliku profile.wscfg
 • W widoku 3D szafy sterowniczej zawartość szafy sterowniczej i drzwi może być wyświetlana w sposób półprzezroczysty za pomocą nowego przycisku z ikoną.
 • Na pasku poleceń Cabinet i w powiązanych pozycjach menu CE niektóre ikony symboli zostały odnowione.
 • Utworzono nowy zmienny znacznik rezerwacji miejsca dla InfoLinków, aby wyświetlać określone dane i ich wartości. Nowy znacznik rezerwacji miejsca zawiera w oknie dialogowym właściwości pola Variable i Property ID, które służą do przedstawiania określonych informacji o symbolu, do którego ma się odnosić.
 • Dla eksportu XML listy funkcji udostępniono dodatkowy format wyjściowy XML 2.0 (zapisany jako UTF-8 bez BOM). Plik XML jest teraz uporządkowany w obszarach “Projekt” i “Element”. Obszar elementu może zawierać podobszary “Datapoint” i “Subelement”. Znaczniki rezerwacji miejsca są przypisane do tych obszarów. Podelementy są wymienione w odpowiednim obszarze elementów.
 • W zarządzaniu użytkownikami (User Rights), uprawnienia w katalogu USTAWIENIA | Stałe dane zostały dodatkowo podzielone i dodano uprawnienia dla ustawień PRO.FILE. Ponadto w ramach Stałych danych istnieje teraz możliwość zablokowania użycia wscaduniverse.com.

Ogólnie

 • Symbole zawierające obrazy mogą być prawidłowo obracane i odbijane lustrzanie.
 • W kreatorze Tworzenie oznaczeń drutów wprowadzona formuła oznaczenia jest poprawnie stosowana do wybranych stron, nawet jeśli istnieją inne niezaznaczone strony.
 • Po umieszczeniu, a następnie przeskalowaniu wariantu obrotu symbolu, skalowanie jest zachowywane nawet po wybraniu dla niego innego wariantu obrotu.
 • Podczas tworzenia lustrzanego odbicia punktów pomiarowych PI, kontenery tekstowe są również prawidłowo odbijane.
 • Jeśli ręcznie narysujesz ramkę nad atrybutami połączeń, które są przełączone na niewidoczne, staną się one widoczne w ramce. Gwarantuje to, że atrybuty połączeń nie zostaną przypadkowo usunięte.
 • Zagięcia mogą być prawidłowo usuwane z polilinii. Późniejsze przesunięcie linii nie powoduje już jej usunięcia.
 • Podczas wykonywania funkcji Narzędzia | Sprawdź | Twórz centralną bazę danych wszystkie inne funkcje są zablokowane.
 • Po przebudowaniu centralnej bazy danych, umieszczone i wirtualne zaciski oraz nazwy ich połączeń są zachowywane, zarówno na stronach wszystkich dyscyplin, jak i w Eksploratorze materiałów.
 • Za pomocą kombinacji klawiszy Shift+Del można usuwać elementy bezpośrednio, bez dalszych monitów.
 • W oknie dialogowym właściwości symbolu EE można w menu Połączenie poprawnie zmienić kierunek połączenia, a podgląd jest wyświetlany w prawidłowym rozmiarze.
 • W zamkniętym projekcie właściwości projektu i dokumentów nie mogą być edytowane, niezależnie od tego, czy strona jest otwarta tylko do odczytu, czy nie.
 • W oddokowanym obszarze rysowania elementy można prawidłowo przesuwać za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze.

Wydajność

 • Wydajność i stabilność zostały poprawione w wielu miejscach, np. podczas otwierania, przewijania i edytowania stron.
 • Zastosowanie ODBC (Open Database Connectivity) zamiast OLEDB rozwiązuje niektóre błędy związane z dostępem do baz danych WSCAD, takich jak centralna baza danych czy baza artykułów. W efekcie poprawiono również eksport do Phoenix PROJECT complete planning.
 • Przyspieszono importowanie projektów i dużych plików DWG.
 • Długie i częste przeglądanie dużej liczby stron nie prowadzi już do przepełnienia pamięci.
 • Poprawiono wydajność, gdy katalog danych znajduje się na dysku sieciowym.
 • Aktualizacja Quick Edytora podczas zmiany wartości została znacznie przyspieszona w zależności od liczby wyświetlanych kolumn, ponieważ aktualizowane są tylko widoczne pola.

Podgląd

 • Podczas przenoszenia kilku symboli lub umieszczania makra na stronie EE, przerywane linie łączące są poprawnie wyświetlane na podglądzie.
 • Zawartość nowo ponumerowanych stron jest poprawnie wyświetlana w podglądzie.
 • Jeśli propozycja kolorów jest ustawiona dla czarnego tła (w menu Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Kolory elementów), symbole i makra są poprawnie wyświetlane na podglądzie.
 • Jeśli tło dokumentów jest ustawione na inny kolor, tło podglądu również będzie wyświetlane w tym kolorze.

Pola tekstowe

 • W przypadku bloków tekstów poprawnie obsługiwane jest wprowadzanie pustych linii w polu tekstowym.
 • Jeśli jako kolor tła strony zostanie ustawiony ten sam kolor, który jest używany do obramowania tekstu bloku, kolor obramowania zostanie prawidłowo odwrócony i obramowanie pozostanie widoczne.
 • Jeśli tekstu nie można wyświetlić w całości wewnątrz ramki tekstowej, tekst jest poprawnie nie wyświetlany poza ramką tekstową. W takim przypadku należy powiększyć ramkę tekstową.
 • Podczas umieszczania symbolu, teksty symboli w kontenerach tekstu symbolu są wypełniane poprawnie, niezależnie od tego, czy symbol został umieszczony z Eksploratora symboli czy z Eksploratora materiałów.
 • Po przesunięciu lub obróceniu pola OME, ramka jest prawidłowo wyrównana do zawartości pola.
 • Parametry symboli, takie jak OME lub tekst funkcyjny, mogą być swobodnie i prawidłowo obracane.

Eksploratory i Edytory

 • Wykonywanie funkcji Eksploratora projektów –  Edycja tekstów projektu zostało przyspieszone, szczególnie w przypadku dużych projektów.
 • Jeśli kilka zacisków jest umieszczonych poprzez Eksplorator materiałów, żaden z zacisków nie jest zablokowany dla listy materiałów.
 • Jeśli za pomocą eksploratora materiałów umieścisz na stronie EE wolny zacisk, numer zacisku będzie wyświetlany poprawnie.
 • W Przeglądarce materiałów można prawidłowo zmienić pozycję dla kilku wybranych elementów poprzez ich menu kontekstowe.
 • Jeśli zmienisz wpis artykułu kabla w Quick Edytorze lub skopiujesz go i wkleisz do innych kabli, zmiany są poprawnie wyświetlane w Quick Edytorze, Eksploratorze materiałów i Przeglądarce materiałów, nawet jeśli Menedżer kabli jest wyłączony.

Menedżery i przeglądarki

 • W menedżerze sterowników, oprócz ręcznego wprowadzania, można również skomponować podzespół za pomocą przycisku z trzema kropkami, wykorzystując strukturę Siemens TIA z serii i szyny. Można to również zrobić poprzez polecenie Edytuj podzespół w menu kontekstowym menedżera sterowników, również dla kilku zaznaczonych elementów
 • W menedżerze złączy dwie liczby za paskiem złącza pokazują możliwe i umieszczone styki. Wyświetlanie można ustawić za pomocą ikony Pokaż liczbę kontaktów. Liczba ta zależy od tego, czy po lewej stronie wybrana jest zakładka Oba, Wtyczka czy Gniazdo.
 • Jednoczesne wstawianie wielu elementów pobocznych sterownika za pośrednictwem menedżera sterowników na stronie EE działa poprawnie bez zmiany skali dokumentu podczas wstawiania.
 • Jeżeli w menedżerze styczników, złączy lub sterowników chcemy wprowadzić zmianę OME poprzez menu Zmiana OME, na oznaczenie już przypisane, pojawia się uwaga, że nie jest to możliwe.
 • Jeśli  pasek polecenia Zarządzania umieścisz niezakotwiczony na pulpicie i ponownie uruchomisz oprogramowanie WSCAD, pasek pozostanie niezakotwiczony, a wszystkie ikony będą widoczne.

Zestawienia i schematy

 • Generowanie listy materiałowej w formacie ASCII działa poprawnie.
 • Podczas generowania spisu treści dokumenty, które są równoległe lub wyżej od bieżącego poziomu, nie są już wyświetlane.
 • Podczas eksportowania legendy rozdzielnicy do programu Excel dla każdej rozdzielnicy tworzony jest osobny plik Excel, który jest numerowany.
 • Jeśli zmienisz ustawienia tworzenia zestawień, a następnie wykonasz tłumaczenie z uwzględnieniem pliku projektu, tłumaczenie nie wpłynie na ustawienia zestawień.

Import i Eksport

 • Po zaimportowaniu DWG z warstwami, przypisanie zawartości warstwy do nazw warstw jest zachowane, nawet jeśli warstwy zostaną ponownie uporządkowane.
 • Podczas eksportu PDF styl linii jest zawsze wyświetlany poprawnie, niezależnie od współczynnika powiększenia.
 • Elementy sterownika w planach FE są poprawnie eksportowane do pliku PDF, nawet jeśli symbol elementu sterownika zawiera obraz.

Ustawienia (Opcje)

 • W menu Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Przedstawienie | Kolory – Cabinet, zmiany kolorów dla wyjścia drukarki są zapisywane prawidłowo, niezależnie od ustawień kolorów dla wyjścia ekranowego.
 • Jeśli  w menu  Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Zestawienie | Lista zacisków zmienisz kolejność sortowania, kolejność ta zostanie również zastosowana do zacisków w listwach zaciskowych w Eksploratorze materiałów.
 • Na pasku poleceń Języki można wybrać tylko języki wprowadzone w menu Narzędzia | Ustawienia (Opcje) | Język | Zastosuj filtr języków.
 • Jeżeli przyłącze ma przypisany własny kolor linii, to można go poprawnie nadpisać poprzez ustawienia WSCAD w zakładce Przedstawienie | Kolory elementów | Linia połączeń.

Interfejsy

 • Podczas eksportu do Steinhauer Automat wiertniczy ustawienie kanałów kablowych obróconych o 90° lub 270° jest prawidłowo przenoszone do listy Excel.
 • W eksporcie do Phoenix PROJECT complete marking dla wszystkich typów elementów udostępniono nowe znaczniki rezerwacji miejsca dla oznaczeń strukturalnych przyporządkowania funkcji, urządzenia, miejsca ustawienia i miejsca montażu.
 • Eksport PHOENIX PROJECT complete planning dla szyn DIN z późniejszym importem zwrotnym funkcjonuje prawidłowo.
 • Jeśli dla pól sterownika Podzespół i Miejsce wtykowe nie zostaną zdefiniowane żadne wartości, to podczas eksportu Siemens TIA w pliku AML zostaną dla nich podane wartości domyślne, aby plik został zaakceptowany przez oprogramowanie TIA.
 • Dla ELMEKO DELTA T straty mocy wprowadzone w oknie dialogowym Obliczenie ciepła DELTA T są prawidłowo przenoszone do artykułów za pomocą przycisku Zapisz w bazie danych artykułów.

Moduł CE (Cabinet Engineering)

 • Jeśli funkcja automatycznego routingu jest aktywna, routing jest wykonywany prawidłowo po przeniesieniu lub usunięciu elementów CE.
 • Na stronach CE z wieloma obiektami kursor może być przesuwany płynniej.
 • Elementy CE z wieloma poliliniami mogą być przesuwane płynniej, niezależnie od tego, czy pomoc w montażu jest włączona czy wyłączona.
 • Przyspieszono kopiowanie i wklejanie wielu elementów CE zaznaczonych razem w obrębie strony szafy.
 • Przesuwanie i umieszczanie rozbudowanych elementów CE na szynie montażowej odbywa się teraz płynniej i szybciej.
 • Na stronach CE tło OME jest wyświetlane w prawidłowej wielkości, a pole OME może być prawidłowo przesuwane.
 • Dla symboli wtyczek lub gniazd na stronie CE można prawidłowo wywołać menedżera wtyczek poprzez menu kontekstowe.
 • Samodzielnie tworzone szyny montażowe są umieszczone prawidłowo.

Moduł BA (Building Automation)

 • Funkcja Nadpisz istniejące pola z bazy danych w dialogu Punkty danych działa poprawnie.
 • Zmiany agregatów w Zarządzaniu agregatami BA są poprawnie wyświetlane w oknie dialogowym Punkty danych oraz w Przeglądarce punktów danych.
 • W przypadku zmiany tabeli zestawu punktów danych, wartości w oknie dialogowym Punkty danych BA są poprawnie aktualizowane po kliknięciu przycisku Aktualizuj.
 • Jeśli używana jest wtyczka klucza punktu danych BKS_14, przypisana struktura klucza punktu danych jest stosowana poprawnie.
 • Ten sam punkt danych nie może być przypisany do kilku kanałów grupy kanałów sterownika.
 • Jeśli podczas generowania listy funkcji w polu Filtr zostanie wybrany jeden z profili komunikacyjnych “Fizyczny”, “Komunikacyjny” lub “Wirtualny”, OME są prawidłowo wyświetlane na wyjściu.
 • Linie połączeń pomiędzy InfoLinkiem a symbolem są pokazane jako linie przerywane, nawet jeśli na połączeniach umieszczone są elementy kierunku drutowania (np. kąty proste).
 • Zmiany w oknie dialogowym właściwości infolinku są poprawnie zapisywane i wyświetlane w infolinku.
 • Jeśli skopiujesz element BA z przypisanym InfoLinkiem oraz osadzonymi kablami i wkleisz elementy na innej stronie BA, OME osadzonych kabli będą wyświetlane poprawnie w InfoLinku.
 • W WSCAD, w obszarze Przyporządkowanie funkcjonalne, w strukturze klucza punktu danych wyświetlane są tylko dodatkowe informacje 1 i 2 tego obszaru. Jeśli w podobszarach, takich jak miejsce ustawienia lub miejsce montażu, zostaną wprowadzone dodatkowe informacje, nie są one brane pod uwagę w obszarze Przyporządkowania funkcjonalnego WSCAD.

Moduł EI (Electrical Installation)

 • Podczas tworzenia kilku kabli w oknie dialogowym właściwości symbolu EI, OME kabli są prawidłowo zwiększane.
 • Jeśli kabel jest przypisany do rozdzielnicy, tekst funkcyjny kabla jest prawidłowo wyświetlany w oknie dialogowym właściwości rozdzielnicy.
 • Jeśli na stronach EI przełączysz warstwę Systemów układania kabli na niewidoczną, punkty połączeń i zielone strzałki zmiany wysokości również zostaną przełączone na niewidoczne.
 • Kopiowanie pliku DWG, osadzonego na strony EI nieotwartego projektu na stronę EI otwartego projektu, powoduje prawidłowe wklejenie pliku DWG.
 • Drzwi i okna mogą być również prawidłowo umieszczone w ścianach skośnych.

Add-On Project Wizard

 • Adresy krosowe technologii są zachowywane w dokumentach, gdy strony są generowane za pomocą Kreatora projektów (Project Wizard).
 • Jeśli do symbolu w makrze przypisane są artykuły dodatkowe, to po wygenerowaniu projektu za pomocą kreatora projektów otrzymują one prawidłowe OME.
 • Generowanie projektu, w którym symbole na stronach BA są powiązane z symbolami na stronach EI działa poprawnie.