Category

Jak to zrobić….

Jak to zrobić: Przedstawienie w ramce daty ostatniej zmiany strony

By | Jak to zrobić...., WSCAD ELECTRIX | No Comments

W ramkach użytych dla dokumentów wyświetlane są różne informacje w postaci znaczników rezerwacji miejsca. Dla znacznika rezerwacji miejsca “Data” możesz wybrać, czy ma być wyświetlana data utworzenia projektu, data utworzenia strony lub data ostatniej zmiany strony.

Data zmiany

We wszystkich ramkach dostarczanych przez WSCAD zdefiniowana jest data utworzenia projektu. Aby wyświetlić inną datę, należy w ramce zmienić znacznik rezerwacji miejsca.

Wyszukiwanie ramek

W Eksploratorze projektu możesz użyć pozycji menu kontekstowego Właściwości katalogu zbiorczego (np. schemat, szafa, plan instalacji), aby sprawdzić, która ramka (szablon) jest używana dla stron.

Data zmiany

Zmiana ramki

Warunek wstępny: wszystkie projekty są zamknięte.

 1. Otwórz Eksplorator szablonów poprzez menu główne Widok | Okno dodatkowe | Eksplorator szablonów.
 2. Wybierz ramkę, która jest używana na stronach Twojego projektu.
 3. W menu kontekstowym ramki kliknij polecenie Opracowanie w edytorze.
  Eksplorator szablonów
 4. Ramka zostanie wczytana do edytora ramek.
 5. Zaznaczamy w ramce znacznik rezerwacji miejsca “Data” i w menu kontekstowym klikamy na Właściwości.
  Edycja ramki
 6. Aby zamienić znacznik rezerwacji miejsca, kliknij przycisk z trzema kropkami w oknie dialogowym właściwości w menu Ogólnie w polu Znacznik rezerwacji miejsca Data .
  Zmiana znacznika rezerwacji miejsca
 7. W przeglądarce znaczników rezerwacji miejsca przełącz się z grupy “Projekt: Dane ogólne” do grupy “Strona: Ogólne informacje “.
  Przeglądarka znaczników rezerwacji miejsca
 8. Tutaj znajdziesz te dwa znaczniki rezerwacji miejsca daty:
  Data pliku: Data ostatniej zmiany strony.
  Data strony planu: Data utworzenia strony.
 9. W opisywanym przypadku wybierz dla formularzy znacznik Data pliku (nie znacznik dla list) i kliknij OK.
 10. Zapisz ramkę w edytorze ramek.

Jeśli teraz otworzysz stronę projektu i dokonasz na niej zmian (np. przeniesiesz element), to po zamknięciu strony i ponownym jej otwarciu zamiast daty utworzenia projektu zostanie wyświetlona aktualna data.

Jak to zrobić: Tworzenie własnych kodów kolorów kabli

By | Jak to zrobić...., WSCAD ELECTRIX | No Comments

Kable składają się z pojedynczych żył i te żyły mogą być oznaczone w bardzo różny sposób. W zależności od normy niektóre kable są numerowane (1, 2, 3, …), a inne mają kod kolorystyczny (cz, br, sz, ni, …).
Większość numeracji i kodów kolorów jest uwzględniona w programie WSCAD, dzięki czemu bez dalszych ceregieli można prawidłowo i zgodnie z normą rozmieścić kable.
W rzeczywistości istnieją również kable specjalne o nietypowych kodach kolorów, które nie są uwzględnione w bazie kodów kolorów WSCAD.
Dla tych przypadków istnieje możliwość uzupełnienia i dostosowania listy kodów kolorów w oprogramowaniu WSCAD.

Aby utworzyć nowy kod koloru, przejdź do punktu menu Narzędzia > Stałe dane > Kod koloru kabel.

Edytor kodów kolorów

Otworzy się edytor kodów kolorów, w którym można wyświetlić wszystkie zapisane już kody kolorów.

Nowy kod koloru

Kliknij przycisk Nowy i przypisz nazwę dla kodu koloru. Wprowadź również maksymalną liczbę żył dla kodu koloru. Liczba ta nie musi być taka sama jak liczba żył kabla.

Edycja kodów kolorów

Po kliknięciu na OK można zdefiniować oznaczenia poszczególnych żył, albo jako tekst swobodny, albo jako kod składający się z kolorów.

Edycja kabla

Po zakończeniu konfiguracji należy jeszcze w bazie danych artykułów przyporządkować kod koloru do kabla.

Otwórz punkt menu Narzędzia > Stałe dane > Zarządzanie artykułami i przejdź do żądanego kabla.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na punkt menu kontekstowego Artykuł > Zmiana, aby otworzyć właściwości kabla.

Wybór kodu koloru

Kliknij dwukrotnie na wiersz “Kodowanie” w kolumnie “Wartość” i wybierz z listy rozwijanej zdefiniowany kod koloru.

Kabel jest teraz całkowicie zdefiniowany i może zostać umieszczony.

Jak to zrobić: Używanie właściwych znaczników rezerwacji miejsca w formularzach

By | Jak to zrobić...., WSCAD ELECTRIX | No Comments

W ostatnim etapie tworzenia projektu WSCAD, aby był on kompletny, należy zazwyczaj wygenerować zestawienia – takie jak lista materiałowa, lista zacisków czy plan kabli.

Gotowe zestawy formularzy są dostarczane z każdą wersją WSCAD, abyś był produktywny od samego początku. Ale czasami szablony muszą być dostosowane do Twoich wymagań.
Podczas zmiany lub tworzenia nowego formularza należy wziąć pod uwagę dwa aspekty:

 • Projekt – wygląd – formularza
 • Informacje, które są wyświetlane w formularzu

Niniejszy artykuł dotyczy wyboru właściwych znaczników rezerwacji miejsca, które przenoszą informacje o projekcie, artykule i symbolu.

Istnieje sześć kategorii znaczników rezerwacji miejsca, które mogą być dostępne podczas edycji formularza:

Ogólne znaczniki rezerwacji miejsca

Można je umieścić w dowolnym formularzu i ramce (“Numer strony” i “Numer kolejny”)

Znaczniki rezerwacji miejsca dla pól bazy danych

Można tu użyć dowolnego pola z bazy danych artykułów. Przykłady: Numer artykułu, producent, dostawca, utrata mocy, numer części itp.

Znaczniki rezerwacji miejsca dla pól bazy danych mogą być używane tylko w listach materiałowych i listach funkcji.

Znaczniki rezerwacji miejsca specyficzne dla formularza

Ponieważ w liście materiałowej istotne są inne informacje niż np. w planie kabli, dla każdego formularza istnieją specjalne znaczniki rezerwacji miejsca , które są dostępne tylko dla tego formularza.

Znaczniki rezerwacji miejsca dla tekstów symboli

Są to znaczniki rezerwacji miejsca, które bezpośrednio przetwarzają wartość z właściwości symbolu danego elementu. Przykład: OME, numer artykułu, producent, tekst funkcyjny, nazwa symbolu, teksty symboli itd.

Znaczniki rezerwacji miejsca dla właściwości projektu

Przenoszą informacje o:

 • projekcie (nazwa projektu, numer projektu itp.)
 • katalogach zbiorczych projektu (typ dokumentu DCC, nazwa i opis katalogu zbiorczego, informacje dodatkowe itp.)
 • statusie zmiany w projekcie (data, edytor i komentarz zmiany)

Znaczniki rezerwacji miejsca dla stron

Znaczniki rezerwacji miejsca dla ogólnych informacji dotyczących strony są dostępne dla niemal wszystkich dokumentów. W zależności od potrzeby mogą być one stałe (generowane w jednym wierszu) lub ruchome (generowane w wielu wierszach).

Korzystanie ze znaczników rezerwacji miejsca staje się interesujące na przykład podczas tworzenia listy materiałowej. Informacje takie jak numer artykułu i producent mogą być pobierane z bazy danych artykułów jak również z właściwości symbolu.

Z reguły właściwości symbolu są wypełnione informacjami z bazy danych artykułów. Czasami jednak zachodzi potrzeba nadpisania informacji z bazy danych artykułów lub nawet użycia wartości, które nie istnieją w bazie danych artykułów.

Dlatego zawsze należy rozważyć, z jakiego źródła mają być wyświetlane informacje.