Tag

ELECTRIX - Strona 2 z 3 - WSCAD.pl

Jak to zrobić: Przedstawienie w ramce daty ostatniej zmiany strony

By | Jak to zrobić...., WSCAD ELECTRIX | No Comments

W ramkach użytych dla dokumentów wyświetlane są różne informacje w postaci znaczników rezerwacji miejsca. Dla znacznika rezerwacji miejsca “Data” możesz wybrać, czy ma być wyświetlana data utworzenia projektu, data utworzenia strony lub data ostatniej zmiany strony.

Data zmiany

We wszystkich ramkach dostarczanych przez WSCAD zdefiniowana jest data utworzenia projektu. Aby wyświetlić inną datę, należy w ramce zmienić znacznik rezerwacji miejsca.

Wyszukiwanie ramek

W Eksploratorze projektu możesz użyć pozycji menu kontekstowego Właściwości katalogu zbiorczego (np. schemat, szafa, plan instalacji), aby sprawdzić, która ramka (szablon) jest używana dla stron.

Data zmiany

Zmiana ramki

Warunek wstępny: wszystkie projekty są zamknięte.

 1. Otwórz Eksplorator szablonów poprzez menu główne Widok | Okno dodatkowe | Eksplorator szablonów.
 2. Wybierz ramkę, która jest używana na stronach Twojego projektu.
 3. W menu kontekstowym ramki kliknij polecenie Opracowanie w edytorze.
  Eksplorator szablonów
 4. Ramka zostanie wczytana do edytora ramek.
 5. Zaznaczamy w ramce znacznik rezerwacji miejsca “Data” i w menu kontekstowym klikamy na Właściwości.
  Edycja ramki
 6. Aby zamienić znacznik rezerwacji miejsca, kliknij przycisk z trzema kropkami w oknie dialogowym właściwości w menu Ogólnie w polu Znacznik rezerwacji miejsca Data .
  Zmiana znacznika rezerwacji miejsca
 7. W przeglądarce znaczników rezerwacji miejsca przełącz się z grupy “Projekt: Dane ogólne” do grupy “Strona: Ogólne informacje “.
  Przeglądarka znaczników rezerwacji miejsca
 8. Tutaj znajdziesz te dwa znaczniki rezerwacji miejsca daty:
  Data pliku: Data ostatniej zmiany strony.
  Data strony planu: Data utworzenia strony.
 9. W opisywanym przypadku wybierz dla formularzy znacznik Data pliku (nie znacznik dla list) i kliknij OK.
 10. Zapisz ramkę w edytorze ramek.

Jeśli teraz otworzysz stronę projektu i dokonasz na niej zmian (np. przeniesiesz element), to po zamknięciu strony i ponownym jej otwarciu zamiast daty utworzenia projektu zostanie wyświetlona aktualna data.

WSCAD SUITE / ELECTRIX 64Bit i Microsoft Office

By | Support, WSCAD ELECTRIX | No Comments
obraz_64bit

Uwagi wstępne

 1. Od wersji ELECTRIX, WSCAD działa tylko w trybie 64-bitowym.
 2. Zalecamy również 64-bitowy tryb pracy dla WSCAD SUITE, ponieważ lepsze wykorzystanie pamięci przez 64-bitowe aplikacje pozwala na szybsze i bardziej stabilne przetwarzanie dużych projektów z obszernymi stronami projektu.
 3. W programie WSCAD można sprawdzić poprzez polecenie menu głównego Pomoc | Info, czy WSCAD SUITE jest uruchomiony w trybie 32Bit czy 64Bit.
 4. Podczas instalacji WSCAD SUITE, procedura instalacyjna sprawdza, w jakim wariancie (32bit lub 64bit) jest zainstalowany pakiet Microsoft Office.
  Następnie zostaje zainstalowany Access Database Engine 2010 (do WSCAD SUITE X) lub Access Database Engine 2016 (dla WSCAD SUITE X PLUS) w tym samym wariancie co pakiet Microsoft Office.
 5. Instalator ELECTRIX zawsze instaluje Access Database Engine 2016 w 64Bit, nawet jeśli Microsoft Office nie jest zainstalowany w 64Bit, ponieważ ELECTRIX nie może pracować z 32Bit.
 6. Jeśli nie jest zainstalowany żaden Microsoft Office, podczas konfiguracji WSCAD SUITE można wybrać wariant, w którym ma być zainstalowany Access Database Engine.
 7. W systemie Windows 10 w wersji 32-bitowej można uruchomić SUITE tylko w trybie 32Bit.
 8. W systemie Windows 10 w wersji 32-bitowej nie można używać ELECTRIX.
 9. W przypadku udostępniania danych w sieci z kilku stacji roboczych mogą wystąpić problemy z dostępem do współdzielonych baz danych Access (np. zarządzanie projektami), jeśli stacje robocze pracują w różnych architekturach 32bit/64bit.
  Dlatego wszystkie stacje robocze WSCAD w sieci muszą być uruchomione w tej samej architekturze.
 10. Sprawdzenie aktualnie zainstalowanej wersji pakietu Microsoft Office można wykonać w następujący sposób:
  1. Uruchom program Word lub Excel i utwórz pusty dokument.
  2. Kliknij w menu na Plik | Konto.
  3. Kliknij na przycisk Info o Excelu lub Info o Wordzie. W pierwszym wierszu okna dialogowego wyświetlona zostanie wersja bitowa.

W zależności od architektury (32Bit lub 64Bit) zainstalowanego MS Office, istnieją różne wymagania dotyczące działania programu WSCAD w 64Bit.

Wymagania systemowe WSCAD przy korzystaniu z 64Bit Office Click-2-Run / Click-and-Lose

ELECTRIX:
W przypadku korzystania z MS Office 2019 (z wyjątkiem licencji wolumenowych), 2021 lub 365 w 64Bit, ELECTRIX nie wymaga żadnych dodatkowych komponentów Office/Access!
W przypadku korzystania z MS Office 2013 lub 2016 wymagany jest dodatkowy Access Database Engine lub Runtime.

SUITE:
Zawsze wymagany jest Access Database Engine lub Runtime.

Wymagania systemowe WSCAD w przypadku używania 64Bit Office jako instalacji MSI.

Access Database Engine lub Runtime jest wymagany tylko wtedy, gdy MS Office nie zawiera Access.

Wymagania systemowe WSCAD w przypadku korzystania z Office w wersji 32Bit.
ELECTRIX i/lub SUITE w 64Bit:

Zawsze wymagany jest Access Database Engine lub Runtime w wersji 64Bit.

Microsoft i WSCAD zalecają instalację Office w wersji 64Bit:
Wybierz pomiędzy wersją 64Bit lub 32Bit pakietu Office

Zmiana pakietu Microsoft Office z 32Bit na 64Bit
Najpierw odinstaluj wszystkie zainstalowane składniki rodziny Microsoft Office, w tym Project, Visio, Microsoft Access Database Engine, Microsoft Access Runtime.

Następnie ponownie zainstaluj Office w wersji 64Bit:
Pobierz i zainstaluj lub ponownie zainstaluj pakiet Microsoft Office na komputerze PC lub Mac.

Instalacja komponentów wymaganych dla WSCAD

Jeżeli zgodnie z wymienionymi wymaganiami systemowymi konieczny jest komponent Access, należy zainstalować jeden z poniższych składników, biorąc pod uwagę wymienione konflikty:

Silnik bazy danych Microsoft Access 2010 w wersji 32Bit i 64Bit (rozpoznawalny po zakończeniu nazwy pliku “_x64”) można znaleźć również w katalogu REDIST instalacji WSCAD / archiwum instalacji WSCAD (.zip) pod
REDIST\Acess2010

Microsoft Access Database Engine 2016 można znaleźć od SUITE X PLUS pod
REDIST\Acess2016

Microsoft Access Database Engine 2007 (tylko 32Bit) można znaleźć bezpośrednio w katalogu REDIST
REDIST

Potrzebujesz silnika bazy danych Microsoft Access 2010 lub 2007 w wersji 32 bit, jeśli nadal chcesz używać WSCAD SUITE 2018 (lub starszego) do importowania projektów z WSCAD 5.x lub samego WSCAD 5.x. W takim przypadku wybierz inny silnik bazy danych lub runtime w wersji 64bit do użycia w nowszych wersjach SUITE lub ELECTRIX.

Jeśli oprogramowanie innej firmy, z którego korzystasz, również wymaga jednego z powyższych komponentów, ale w wersji 32bit, sprawdź najpierw, czy to oprogramowanie można przekonwertować na 64bit lub uruchomić na innym systemie.
Jeśli nie jest to możliwe, wybierz inny komponent dla WSCAD, ponieważ ten sam lub kilka komponentów o tej samej wersji nie może być zainstalowanych jednocześnie w wersji 64Bit i 32Bit!

Najpierw należy wyeliminować wszelkie konflikty wykryte na podstawie powyższej tabeli, np. poprzez odinstalowanie Microsoft Access Database Engine 2016, jeśli jednocześnie zainstalowany jest Microsoft Office 2016/2019/2021 lub 365.

Następnie zainstaluj najpierw runtime wybrany według powyższego schematu lub najpierw nowszy, jeśli jest kilka runtime’ów.

Następnie zainstaluj silnik(i) bazy danych Access wybrany(e) zgodnie z powyższym schematem, jeśli dotyczy, zaczynając od najnowszych.

Jeśli wcześniej zainstalowano Microsoft Office i Access Runtimes w trybie mieszanym 32Bit i 64Bit, należy zainstalować wybrany(e) silnik(i) bazy danych Access za pomocą wiersza poleceń, jak opisano poniżej.

Instalacja silnika bazy danych Access za pomocą wiersza poleceń

 1. Kliknij logo Windows na pasku zadań i zacznij wpisywać ” Wiersz polecenia”. Pole wejściowe nie pojawi się, dopóki nie zaczniesz pisać.
  Jak tylko ” Wiersz polecenia” zostanie wyświetlony, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz “Uruchom jako administrator”.Wiersz polecenia
 2. Najpierw za pomocą polecenia “CD /D” w wierszu poleceń zmień katalog, do którego został pobrany silnik(i) bazy danych Access, np.
  CD /D C:\Users\Użytkownicy WSCAD\Downloads
 3. Zacznij wpisywać “acc”. Naciskając klawisz tabulacji ↹ możesz teraz przewijać pliki obecne w katalogu, aż w linii wejściowej pojawi się pełna nazwa pobranego programu instalacyjnego.
 4. Dodaj spację i przełącznik wiersza poleceń “/quiet”, np.
  accessdatabaseengine_X64.exe /quiet
 5. Twój wpis powinien wyglądać coś takiego jak poniżej:
  Wiersz polecenia
 6. Następnie rozpocznij instalację, naciskając klawisz Enter.

Uruchomienie programu WSCAD SUITE / ELECTRIX w trybie 64Bit

Ikoną na pulpicie

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą ikonę WSCAD SUITE / ELECTRIX na pulpicie i wybierz pozycję menu Właściwości.
 2. Kliknij na zakładkę Skrót.
 3. W polu Element docelowy dodaj na końcu przyrostek -64 (ze spacją przed przyrostkiem), np: C:\WSCAD\WSCAD SUITE\2019\STARTSUITE.exe –s -64

Poprzez skrót w menu Start (programy/aplikacje)

 1. Kliknij na logo Windows na pasku startowym.
 2. Wpisz “WSCAD”, aby wyfiltrować skróty WSCAD.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na skrót, który ma być zmieniony i wybierz “Otwórz lokalizację pliku…”.
  Otworzy się okno Eksploratora z rzeczywistą lokalizacją skrótu, np. C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WSCAD SUITE X
 4. W tym nowym oknie ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy skrót, który chcesz zmienić, i wybierz pozycję menu Właściwości.
 5. Kliknij zakładkę Skrót.
 6. W polu Element docelowy dodaj na końcu przyrostek -64 (ze spacją przed przyrostkiem), np: C:\WSCAD\WSCAD SUITE\2019\STARTSUITE.exe –s -64

Poprzez skrót w menu Start (przypięte aplikacje) lub na pasku zadań

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na istniejący skrót WSCAD w menu Start lub na pasku zadań.
 2. Kliknij na ” Odepnij od obszaru startowego” lub na “Odepnij od paska zadań”.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na już zmieniony skrót WSCAD na pulpicie lub w menu Start, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy na “Przypnij do obszaru startowego” lub na “Przypnij do paska zadań”.

Rozwiązywanie problemów związanych ze sterownikiem Access

Aktualizacje firmy Microsoft, zwłaszcza jeśli nie uwzględniono konfliktów wymienionych na liście komponentów, mogą spowodować uszkodzenie zainstalowanych w systemie sterowników Access.

Objawiają się one między innymi w następujący sposób:

 • Podczas uruchamiania otrzymujesz komunikat o błędzie podobny do poniższego
  Brak bazy
 • Nie można zmienić producentów lub dostawców w zarządzaniu artykułami.
 • Otrzymujesz komunikaty “Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”.
 • Nie można umieszczać lub usuwać symboli, zwłaszcza powiązanych elementów, takich jak styki cewek, zaciski, elementy główne i pomocnicze, np. sterowników PLC.

Zazwyczaj można rozwiązać te problemy samodzielnie, wykonując szybką naprawę wszystkich zainstalowanych komponentów Acces:

 1. W tym celu należy przejść do ustawień systemu Windows (do których dostęp uzyskuje się poprzez wciśnięcie klawiszy Windows + I) i w sekcji Aplikacje wybrać pozycję Aplikacje i funkcje.
 2. Przefiltruj dla pozycji “365”.
 3. Kliknij dwa razy na wybranej aplikacji i wybierz Modyfikuj.
 4. Teraz wybierz odpowiednią opcję dla “Szybkiej naprawy” i przeprowadź naprawę, klikając na Napraw lub Kontynuuj.
  Naprawa Office
 5. Powtórz kroki od 2. dla wyszukiwanych haseł “Office” i “Access”.

Uwaga: Szybka naprawa nie jest dostępna, jeżeli komponenty Office są zainstalowane w trybie mieszanym 64Bit i 32Bit.
Jednak od WSCAD ELECTRIX znajdziesz “WSCAD Toolbox” w katalogu instalacyjnym pod “Tools -> WSCAD Toolbox”, np.
C:\WSCAD\ELECTRIX\Tools\WSCAD-Toolbox
Uruchom zestaw narzędzi po prostu klikając na niego dwukrotnie.
Po kliknięciu na “Quickfix”, WSCAD Toolbox może automatycznie przeprowadzić szybką naprawę wszystkich znalezionych komponentów, nawet w trybie mieszanym.
Jeśli posiadasz już toolbox po wcześniejszym kontakcie z supportem, można go również wykorzystać do naprawy wspomnianych problemów w WSCAD SUITE.

Jak to zrobić: Tworzenie własnych kodów kolorów kabli

By | Jak to zrobić...., WSCAD ELECTRIX | No Comments

Kable składają się z pojedynczych żył i te żyły mogą być oznaczone w bardzo różny sposób. W zależności od normy niektóre kable są numerowane (1, 2, 3, …), a inne mają kod kolorystyczny (cz, br, sz, ni, …).
Większość numeracji i kodów kolorów jest uwzględniona w programie WSCAD, dzięki czemu bez dalszych ceregieli można prawidłowo i zgodnie z normą rozmieścić kable.
W rzeczywistości istnieją również kable specjalne o nietypowych kodach kolorów, które nie są uwzględnione w bazie kodów kolorów WSCAD.
Dla tych przypadków istnieje możliwość uzupełnienia i dostosowania listy kodów kolorów w oprogramowaniu WSCAD.

Aby utworzyć nowy kod koloru, przejdź do punktu menu Narzędzia > Stałe dane > Kod koloru kabel.

Edytor kodów kolorów

Otworzy się edytor kodów kolorów, w którym można wyświetlić wszystkie zapisane już kody kolorów.

Nowy kod koloru

Kliknij przycisk Nowy i przypisz nazwę dla kodu koloru. Wprowadź również maksymalną liczbę żył dla kodu koloru. Liczba ta nie musi być taka sama jak liczba żył kabla.

Edycja kodów kolorów

Po kliknięciu na OK można zdefiniować oznaczenia poszczególnych żył, albo jako tekst swobodny, albo jako kod składający się z kolorów.

Edycja kabla

Po zakończeniu konfiguracji należy jeszcze w bazie danych artykułów przyporządkować kod koloru do kabla.

Otwórz punkt menu Narzędzia > Stałe dane > Zarządzanie artykułami i przejdź do żądanego kabla.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na punkt menu kontekstowego Artykuł > Zmiana, aby otworzyć właściwości kabla.

Wybór kodu koloru

Kliknij dwukrotnie na wiersz “Kodowanie” w kolumnie “Wartość” i wybierz z listy rozwijanej zdefiniowany kod koloru.

Kabel jest teraz całkowicie zdefiniowany i może zostać umieszczony.

DXFDWG-import

DXF/DWG-IMPORT W WSCAD ELECTRIX

By | Electrical Installation, WSCAD ELECTRIX

Dzięki nowemu WSCAD ELECTRIX możesz lepiej integrować pliki DXF/DWG z oprogramowaniem WSCAD. Pliki DXF / DWG mogą na przykład zawierać plany pięter, które można uwzględnić w procesie tworzenia instalacji elektrycznej. Rysunki DXF/DWG są często wykorzystywane jako podstawa inżynierii procesowej lub schematów automatyzacji TGA. Poprzez polecenie menu głównego Plik | Import | DXF/DWG dostępne są różne opcje importu pliku DXF/DWG na istniejącą stronę projektu. We wszystkich przypadkach można wykluczyć z importu warstwy, które są obecne w pliku DXF/DWG, ale nie są wymagane. Niezależnie od sposobu importu na rysunku możesz umieścić elementy WSCAD, wzbogacając plik DXF/DWG o informacje, takie jak różne parametry komponentów, które są istotne do tworzenia zestawień.

 • Jako zdjęcie
  Plik DXF/DWG jest wstawiany jako tło. Edycja pliku nie jest możliwa. Warstw na rysunku nie można już wyświetlać ani ukrywać po imporcie.
 • Osadzony
  Wszystkie warstwy przejęte podczas importu można później pokazać lub ukryć. Zwiększa to przejrzystość podczas umieszczania kolejnych elementów WSCAD. Edycja osadzonego pliku DXF/DWG bezpośrednio w oprogramowaniu WSCAD nie jest możliwa, ale można go wymienić na poprawioną wersję bezpośrednio w katalogu projektu.
 • Konwertowany do formatu WSCAD
  Wszystkie elementy DWG są konwertowane do formatu WSCAD. W ten sposób rysunek można w całości edytować. Wszystkie warstwy przejęte podczas importu można później pokazać lub ukryć. Jednak odniesienie do oryginalnego rysunku jest tracone podczas konwersji i późniejsze zmiany w rysunku nie mogą zostać przyjęte.

Te opcje są nadal dostępne w oprogramowaniu ELECTRIX.

Ponadto, dzięki nowo wdrożonej funkcjonalności „Bazując na podstawie strony DWG”, przetwarzanie rysunków DXF/DWG zostało ulepszone w pierwszym kroku.

Teraz możesz wybrać plik DXF/DWG podczas tworzenia strony. Kopia pliku DXF/DWG jest automatycznie zapisywana w katalogu projektu w podkatalogu „Graphics”, a WSCAD odwołuje się bezpośrednio do tego pliku DXF/DWG. Zaimportowany w ten sposób plik DXF/DWG można edytować
w ograniczony sposób, przenosić lub usuwać elementy oraz zmienić niektóre właściwości. Jeżeli elementy w pliku DXF/DWG są ułożone na różnych warstwach, warstwy są przenoszone do powiązanego z projektem zarządzania warstwami WSCAD i mogą być tam uwidaczniane lub ukrywane. Dodatkowo warstwy można zablokować i przypisać do nich inne kolory. Zmiany te są zapisywane w powiązanym pliku DWG.

Uwaga:
W przypadku zastąpienia kopii pliku DXF/DWG w katalogu projektu w podkatalogu ” Graphics ” innym plikiem DXF/DWG o tej samej nazwie, zawartość tego pliku zostanie wyświetlona na stronie projektu.

Przykład przeniesienia elementu

Sposób dostępu do już osadzonych plików DXF/DWG (np. przy przenoszeniu projektu z poprzedniej wersji WSCAD) można zmienić za pomocą polecenia menu kontekstowego Funkcje DWG | Konwertuj na podstawie DWG.

Import pliku DXF / DWG

 1. Masz następujące opcje tworzenia nowej strony:
 • Kliknij Plik | Nowy Wybierz typ dokumentu (np. plan instalacji) i kliknij OK.
 • W eksploratorze projektów przejdź do żądanego folderu (np. planu instalacji) i wybierz
  z menu kontekstowego polecenie Nowa strona.
 1. Zaznacz pole wyboru Bazując na podstawie strony DWG i kliknij przycisk OK.
DXFDWG-import_new_page
 1. Wybierz plik DXF/DWG i kliknij Otwórz.
 2. Dostosuj jednostkę miary i skalę.
  Uwaga: Możesz przesuwać rysunek lewym przyciskiem myszy i zwiększać oraz zmniejszać skalę za pomocą kółka myszy lub wprowadzić ją bezpośrednio w polu edycyjnym.
 1. Jeśli niektóre linie pliku DXF/DWG (np. linie medium lub linie ramki) wydają się zbyt grube po imporcie, przy następnej próbie importu możesz aktywować pole wyboru Linie o grubości pikseli.
 2. Kliknij OK. Rysunek jest wyświetlany na stronie projektu.
 3. Jeśli chcesz edytować rysunek, kliknij na stronie polecenie menu kontekstowego Edycja DWG. Teraz możesz wybrać jeden lub wiele elementów i przesuwać je, usuwać lub zmieniać ich właściwości (np. kolor czy grubość linii).

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

proclima

Szybkie planowanie szafy sterowniczej za pomocą ELECTRIX i analiza cieplna za pomocą ProClima firmy Schneider Electric

By | WSCAD ELECTRIX

Coraz większa liczba urządzeń w szafie sterowniczej, które pracują w sposób ciągły, zwiększa straty mocy, co znajduje odzwierciedlenie w postaci wydzielanego ciepła. W szczególności komponenty elektroniczne reagują na takie warunki skróceniem żywotności, a nawet awarią. Wilgoć i punkt rosy mają również negatywny wpływ na niezawodność urządzeń. Właściwa klimatyzacja służy zatem zapewnieniu bezpieczeństwa pracy i zwiększa dyspozycyjność całego systemu. Dlatego zaleca się projektantom rozważenie i obliczenie bilansu cieplnego w szafie sterowniczej. ProClima firmy Schneider Electric oferuje prosty sposób obliczania i doboru elementów termicznych stosowanych w szafach sterowniczych elektrycznych lub elektronicznych rozdzielnic i systemów sterowania.

Widget ProClima firmy Schneider Electric jest teraz integralną częścią ELECTRIX Professional. Dane techniczne komponentów skompilowane z planowaniem budowy szafy sterowniczej w ELECTRIX są przenoszone do widgetu.

ProClima jest wywoływana przez punkt menu Interfejs bezpośrednio z oprogramowania WSCAD.

Wartości strat mocy planowanych komponentów i wymiarów szafy sterowniczej są pobierane za pośrednictwem ELECTRIX z niezależnej od producenta bazy danych artykułów WSCAD i są wykorzystywane jako podstawa do obliczenia ciepła w ProClima.

Brakujące wartości można dodać ręcznie i zapisać w bazie artykułów WSCAD dla przyszłych projektów. Bardziej rozbudowana baza ułatwia serwisowanie i oszczędza czas.

Bilans cieplny obliczany jest w sześciu krokach. ProClima uwzględnia specyfikacje temperaturowe i warunki klimatyczne w miejscu instalacji. W pierwszym kroku dane projektu są pobierane z ELECTRIX. Drugim krokiem jest określenie rodzaju instalacji. Wymiary szafy sterowniczej są automatycznie przenoszone z ELECTRIX. Widżet automatycznie pyta o brakujące wartości.

ProClima krok 1

Następnie w kroku 3 rejestrowane są warunki klimatyczne w miejscu instalacji oraz dopuszczalny zakres temperatur dla komponentów w szafie sterowniczej. W czwartym kroku wyświetlana jest utrata mocy. Wartość ta jest ustalana na podstawie danych artykułu i w razie potrzeby może być w tym momencie skorygowana.

ProClima krok 3

Dzięki tym informacjom oprogramowanie określa teraz możliwe środki i sugeruje elementy kontroli temperatury dla równowagi między środowiskiem a urządzeniami zainstalowanymi w rozdzielnicy.

ProClima krok 6

Na podstawie wybranego rozwiązania klimatyzacyjnego, ostatnim krokiem jest przeniesienie danych artykułów komponentów z ProClima do oprogramowania E-CAD ELECTRIX i zaproponowanie ich jako „nowego materiału” do przeniesienia do projektu.

Jeśli wybór zostanie potwierdzony, dane komponentów zostaną przesłane do ELECTRIX. Komponenty można teraz dodawać do projektu WSCAD za pomocą Eksploratora materiałów.

Dzięki integracji ProClima w ELECTRIX, użytkownicy mogą szybko i łatwo korzystać z doświadczenia i wiedzy Schneider Electric już podczas planowania projektu. Czasochłonne ręczne zbieranie danych jako podstawa akumulacji ciepła nie jest już konieczne, a czas projektowania jest znacznie skrócony. Ponadto automatyczny wybór właściwych i skoordynowanych komponentów za pomocą widgetu zapewnia, że można zaplanować niezawodną rozdzielnicę.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł: