Tag

ELECTRIX - Strona 2 z 3 - WSCAD.pl

Jak to zrobić: Tworzenie własnych kodów kolorów kabli

By | Jak to zrobić...., WSCAD ELECTRIX | No Comments

Kable składają się z pojedynczych żył i te żyły mogą być oznaczone w bardzo różny sposób. W zależności od normy niektóre kable są numerowane (1, 2, 3, …), a inne mają kod kolorystyczny (cz, br, sz, ni, …).
Większość numeracji i kodów kolorów jest uwzględniona w programie WSCAD, dzięki czemu bez dalszych ceregieli można prawidłowo i zgodnie z normą rozmieścić kable.
W rzeczywistości istnieją również kable specjalne o nietypowych kodach kolorów, które nie są uwzględnione w bazie kodów kolorów WSCAD.
Dla tych przypadków istnieje możliwość uzupełnienia i dostosowania listy kodów kolorów w oprogramowaniu WSCAD.

Aby utworzyć nowy kod koloru, przejdź do punktu menu Narzędzia > Stałe dane > Kod koloru kabel.

Edytor kodów kolorów

Otworzy się edytor kodów kolorów, w którym można wyświetlić wszystkie zapisane już kody kolorów.

Nowy kod koloru

Kliknij przycisk Nowy i przypisz nazwę dla kodu koloru. Wprowadź również maksymalną liczbę żył dla kodu koloru. Liczba ta nie musi być taka sama jak liczba żył kabla.

Edycja kodów kolorów

Po kliknięciu na OK można zdefiniować oznaczenia poszczególnych żył, albo jako tekst swobodny, albo jako kod składający się z kolorów.

Edycja kabla

Po zakończeniu konfiguracji należy jeszcze w bazie danych artykułów przyporządkować kod koloru do kabla.

Otwórz punkt menu Narzędzia > Stałe dane > Zarządzanie artykułami i przejdź do żądanego kabla.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na punkt menu kontekstowego Artykuł > Zmiana, aby otworzyć właściwości kabla.

Wybór kodu koloru

Kliknij dwukrotnie na wiersz “Kodowanie” w kolumnie “Wartość” i wybierz z listy rozwijanej zdefiniowany kod koloru.

Kabel jest teraz całkowicie zdefiniowany i może zostać umieszczony.

DXFDWG-import

DXF/DWG-IMPORT W WSCAD ELECTRIX

By | Electrical Installation, WSCAD ELECTRIX

Dzięki nowemu WSCAD ELECTRIX możesz lepiej integrować pliki DXF/DWG z oprogramowaniem WSCAD. Pliki DXF / DWG mogą na przykład zawierać plany pięter, które można uwzględnić w procesie tworzenia instalacji elektrycznej. Rysunki DXF/DWG są często wykorzystywane jako podstawa inżynierii procesowej lub schematów automatyzacji TGA. Poprzez polecenie menu głównego Plik | Import | DXF/DWG dostępne są różne opcje importu pliku DXF/DWG na istniejącą stronę projektu. We wszystkich przypadkach można wykluczyć z importu warstwy, które są obecne w pliku DXF/DWG, ale nie są wymagane. Niezależnie od sposobu importu na rysunku możesz umieścić elementy WSCAD, wzbogacając plik DXF/DWG o informacje, takie jak różne parametry komponentów, które są istotne do tworzenia zestawień.

 • Jako zdjęcie
  Plik DXF/DWG jest wstawiany jako tło. Edycja pliku nie jest możliwa. Warstw na rysunku nie można już wyświetlać ani ukrywać po imporcie.
 • Osadzony
  Wszystkie warstwy przejęte podczas importu można później pokazać lub ukryć. Zwiększa to przejrzystość podczas umieszczania kolejnych elementów WSCAD. Edycja osadzonego pliku DXF/DWG bezpośrednio w oprogramowaniu WSCAD nie jest możliwa, ale można go wymienić na poprawioną wersję bezpośrednio w katalogu projektu.
 • Konwertowany do formatu WSCAD
  Wszystkie elementy DWG są konwertowane do formatu WSCAD. W ten sposób rysunek można w całości edytować. Wszystkie warstwy przejęte podczas importu można później pokazać lub ukryć. Jednak odniesienie do oryginalnego rysunku jest tracone podczas konwersji i późniejsze zmiany w rysunku nie mogą zostać przyjęte.

Te opcje są nadal dostępne w oprogramowaniu ELECTRIX.

Ponadto, dzięki nowo wdrożonej funkcjonalności „Bazując na podstawie strony DWG”, przetwarzanie rysunków DXF/DWG zostało ulepszone w pierwszym kroku.

Teraz możesz wybrać plik DXF/DWG podczas tworzenia strony. Kopia pliku DXF/DWG jest automatycznie zapisywana w katalogu projektu w podkatalogu „Graphics”, a WSCAD odwołuje się bezpośrednio do tego pliku DXF/DWG. Zaimportowany w ten sposób plik DXF/DWG można edytować
w ograniczony sposób, przenosić lub usuwać elementy oraz zmienić niektóre właściwości. Jeżeli elementy w pliku DXF/DWG są ułożone na różnych warstwach, warstwy są przenoszone do powiązanego z projektem zarządzania warstwami WSCAD i mogą być tam uwidaczniane lub ukrywane. Dodatkowo warstwy można zablokować i przypisać do nich inne kolory. Zmiany te są zapisywane w powiązanym pliku DWG.

Uwaga:
W przypadku zastąpienia kopii pliku DXF/DWG w katalogu projektu w podkatalogu ” Graphics ” innym plikiem DXF/DWG o tej samej nazwie, zawartość tego pliku zostanie wyświetlona na stronie projektu.

Przykład przeniesienia elementu

Sposób dostępu do już osadzonych plików DXF/DWG (np. przy przenoszeniu projektu z poprzedniej wersji WSCAD) można zmienić za pomocą polecenia menu kontekstowego Funkcje DWG | Konwertuj na podstawie DWG.

Import pliku DXF / DWG

 1. Masz następujące opcje tworzenia nowej strony:
 • Kliknij Plik | Nowy Wybierz typ dokumentu (np. plan instalacji) i kliknij OK.
 • W eksploratorze projektów przejdź do żądanego folderu (np. planu instalacji) i wybierz
  z menu kontekstowego polecenie Nowa strona.
 1. Zaznacz pole wyboru Bazując na podstawie strony DWG i kliknij przycisk OK.
DXFDWG-import_new_page
 1. Wybierz plik DXF/DWG i kliknij Otwórz.
 2. Dostosuj jednostkę miary i skalę.
  Uwaga: Możesz przesuwać rysunek lewym przyciskiem myszy i zwiększać oraz zmniejszać skalę za pomocą kółka myszy lub wprowadzić ją bezpośrednio w polu edycyjnym.
 1. Jeśli niektóre linie pliku DXF/DWG (np. linie medium lub linie ramki) wydają się zbyt grube po imporcie, przy następnej próbie importu możesz aktywować pole wyboru Linie o grubości pikseli.
 2. Kliknij OK. Rysunek jest wyświetlany na stronie projektu.
 3. Jeśli chcesz edytować rysunek, kliknij na stronie polecenie menu kontekstowego Edycja DWG. Teraz możesz wybrać jeden lub wiele elementów i przesuwać je, usuwać lub zmieniać ich właściwości (np. kolor czy grubość linii).

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

proclima

Szybkie planowanie szafy sterowniczej za pomocą ELECTRIX i analiza cieplna za pomocą ProClima firmy Schneider Electric

By | WSCAD ELECTRIX

Coraz większa liczba urządzeń w szafie sterowniczej, które pracują w sposób ciągły, zwiększa straty mocy, co znajduje odzwierciedlenie w postaci wydzielanego ciepła. W szczególności komponenty elektroniczne reagują na takie warunki skróceniem żywotności, a nawet awarią. Wilgoć i punkt rosy mają również negatywny wpływ na niezawodność urządzeń. Właściwa klimatyzacja służy zatem zapewnieniu bezpieczeństwa pracy i zwiększa dyspozycyjność całego systemu. Dlatego zaleca się projektantom rozważenie i obliczenie bilansu cieplnego w szafie sterowniczej. ProClima firmy Schneider Electric oferuje prosty sposób obliczania i doboru elementów termicznych stosowanych w szafach sterowniczych elektrycznych lub elektronicznych rozdzielnic i systemów sterowania.

Widget ProClima firmy Schneider Electric jest teraz integralną częścią ELECTRIX Professional. Dane techniczne komponentów skompilowane z planowaniem budowy szafy sterowniczej w ELECTRIX są przenoszone do widgetu.

ProClima jest wywoływana przez punkt menu Interfejs bezpośrednio z oprogramowania WSCAD.

Wartości strat mocy planowanych komponentów i wymiarów szafy sterowniczej są pobierane za pośrednictwem ELECTRIX z niezależnej od producenta bazy danych artykułów WSCAD i są wykorzystywane jako podstawa do obliczenia ciepła w ProClima.

Brakujące wartości można dodać ręcznie i zapisać w bazie artykułów WSCAD dla przyszłych projektów. Bardziej rozbudowana baza ułatwia serwisowanie i oszczędza czas.

Bilans cieplny obliczany jest w sześciu krokach. ProClima uwzględnia specyfikacje temperaturowe i warunki klimatyczne w miejscu instalacji. W pierwszym kroku dane projektu są pobierane z ELECTRIX. Drugim krokiem jest określenie rodzaju instalacji. Wymiary szafy sterowniczej są automatycznie przenoszone z ELECTRIX. Widżet automatycznie pyta o brakujące wartości.

ProClima krok 1

Następnie w kroku 3 rejestrowane są warunki klimatyczne w miejscu instalacji oraz dopuszczalny zakres temperatur dla komponentów w szafie sterowniczej. W czwartym kroku wyświetlana jest utrata mocy. Wartość ta jest ustalana na podstawie danych artykułu i w razie potrzeby może być w tym momencie skorygowana.

ProClima krok 3

Dzięki tym informacjom oprogramowanie określa teraz możliwe środki i sugeruje elementy kontroli temperatury dla równowagi między środowiskiem a urządzeniami zainstalowanymi w rozdzielnicy.

ProClima krok 6

Na podstawie wybranego rozwiązania klimatyzacyjnego, ostatnim krokiem jest przeniesienie danych artykułów komponentów z ProClima do oprogramowania E-CAD ELECTRIX i zaproponowanie ich jako „nowego materiału” do przeniesienia do projektu.

Jeśli wybór zostanie potwierdzony, dane komponentów zostaną przesłane do ELECTRIX. Komponenty można teraz dodawać do projektu WSCAD za pomocą Eksploratora materiałów.

Dzięki integracji ProClima w ELECTRIX, użytkownicy mogą szybko i łatwo korzystać z doświadczenia i wiedzy Schneider Electric już podczas planowania projektu. Czasochłonne ręczne zbieranie danych jako podstawa akumulacji ciepła nie jest już konieczne, a czas projektowania jest znacznie skrócony. Ponadto automatyczny wybór właściwych i skoordynowanych komponentów za pomocą widgetu zapewnia, że można zaplanować niezawodną rozdzielnicę.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

Szybkie wyszukiwanie

Szybkie wyszukiwanie (Search & Click)

By | WSCAD ELECTRIX

WSCAD ELECTRIX 2021 dostępne jest dla wszystkich klientów nowe szybkie wyszukiwanie (Search & Click). Funkcję tę można wywołać za pomocą paska menu lub kombinacji klawiszy Ctrl + Q.
Teraz można nie tylko przeszukiwać wpisy menu i ustawienia oprogramowania, ale także przeszukiwać symbole, elementy, makra i ID.

Dzięki szybkiemu wyszukiwaniu nie musisz już martwić się o to, gdzie w pozycjach menu lub ustawieniach oprogramowania można znaleźć szukaną funkcjonalność. Po prostu wpisz wyszukiwane hasło w oknie wyszukiwania i kliknij najlepiej pasujące trafienie.

Ma to tę zaletę, że nie zawsze musisz opuszczać obszar rysowania, gdy chcesz wykonać polecenie z paska menu.

Po prostu wprowadź termin dotyczący funkcji, którą chcesz wykonać w nowym oknie wyszukiwania, a wszystkie trafienia zostaną wyświetlone.

szybkie wyszukiwanie dialog

Możesz przeszukiwać następujące kategorie:

 • Polecenia / polecenia menu (c)
  Dwukrotne kliknięcie trafienia wykonuje polecenie menu.
 • Ustawienia oprogramowania (o)
  Dwukrotne kliknięcie trafienia przeskakuje do pozycji ustawienia.
 • Symbole (s)
  Dwukrotne kliknięcie trafienia umieszcza symbol na wskaźniku myszy.
 • Artykuł (p)
  Dwukrotne kliknięcie trafienia umieszcza artykuł na wskaźniku myszy.
 • Makra (m)
  Dwukrotne kliknięcie trafienia umieszcza makro na wskaźniku myszy.
 • OME (b)
  Dwukrotne kliknięcie trafienia przeskakuje do lokalizacji DT w planie.

Uwaga:
Jeśli wpiszesz literę podaną w nawiasie i spację przed wyszukiwanym terminem w polu wyszukiwania, wyszukiwanie zostanie przeprowadzone tylko w tej kategorii. Możesz także wybrać kategorię z list rozwijanych.

Jeśli wyszukiwanie symboli, artykułów i makr obejmuje również dyscypliny inne niż te z otwartej strony, za pomocą symbolu ustawień po prawej stronie możesz aktywować pole wyboru Pokaż symbole, artykuły i makra ze wszystkich dyscyplin.

Możesz to zrobić bardzo szybko:

 • Stworzyć nowy projekt,
 • Umieścić na schemacie elementy takie jak symbole, listwy zaciskowe i kable,
 • Umieścić elementy takich jak płyty montażowe, kanały kablowe i szyny montażowe na ścianach szafy,
 • Korzystać z zarządzania artykułami,
 • Dodawać docelowe elementy okablowania,
 • Zmieniać ustawienia oprogramowania.

Zobaczysz, że po kilku dniach pracy z szybkim wyszukiwaniem nie będziesz chciał już się bez niego obejść.

Szybkie wyszukiwanie (Search & Click) w akcji:

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

ELX_Design-Engine

Nowy silnik projektowy WSCAD ELECTRIX (edytor)

By | WSCAD ELECTRIX

W WSCAD ELECTRIX 2021 został całkowicie zmieniony silnik projektowania (edytor), czyli jednostka programowa odpowiedzialna za strukturę i konstrukcję stron planu.
Spowodowało to wiele małych i dużych zmian dotyczących umieszczania i przenoszenia obiektów oraz przewijania dokumentów. Dodatkowo cały proces projektowania został przyspieszony i usprawniony. Niniejszy dokument podsumowuje najważniejsze zmiany.

Obszar rysowania

 • Obszar rysowania jest ok. 5 razy większy niż wybrany format arkusza. Ramka nadal ma swój początek współrzędnych w lewym górnym rogu.
 • Arkusz nie jest już zadokowany w lewym górnym rogu. Można teraz używać obszaru nad arkuszem i po lewej stronie arkusza.
 • Obiekty (np. symbole, ramki tekstowe lub makra) mogą być częściowo lub całkowicie umieszczone poza ramką. Umieszczone tam elementy są również brane pod uwagę np. w zestawieniach. Poza ramką można umieszczać nie tylko obiekty, ale arkusze danych.
electrix_design_engine
 • Powiększanie i przesuwanie w obszarze rysunku jest znacznie bardziej płynne i szybsze.
 • Pasek widoku jest teraz dostępny jako osobny pasek poleceń Rozkład pól.

Powiększanie

 • Nie ma potrzeby używania pasków przewijania dla powiększonych dokumentów. Wystarczy przesunąć zawartość powiększonego dokumentu za pomocą kółka myszy, trzeciego przycisku myszy lub polecenia menu kontekstowego Przesuń stronę. Podczas poruszania się możesz dalej powiększać i pomniejszać za pomocą kółka myszy lub klawiszy F2 i F3.
 • Podwójne kliknięcie kółka myszy (= klawisz F4) powiększa całą stronę.
 • Dwie ikony powiększenia na pasku poleceń Rozkład pól nie powodują już natychmiastowego powiększania/zmniejszania. Użyj ikon, aby aktywować funkcję powiększania i jednym kliknięciem możesz bezpośrednio powiększyć/zmniejszyć żądaną lokalizację w dokumencie. Taka funkcjonalność znacznie ułatwia powiększanie obiektów.
 • Jeśli niektóre linie (np. medium, linie łączące lub linie ramki) wydają się zbyt grube podczas powiększania, można je zmienić za pomocą polecenia menu głównego Widok | Pokaż grubości wszystkich linii w pikselach lub w oknie dialogowym właściwości strony. Oznacza to, że można zrezygnować z pola wyboru Stałe w oknie właściwości linii, ponieważ po włączeniu tej funkcji grubość linii nie była powiększana. Ponadto pole wyboru Pokaż grubości wszystkich linii w pikselach wstawiono w następujących oknach dialogowych:
 • Właściwości strony
 • Kreator importu dla DXF / DWG
 • Kreator eksportu do DXF/DWG/PDF/grafiki
 • Drukowanie

Zaznaczanie

 • Obiekty w obszarze rysunku są podświetlane, gdy tylko zostaną dotknięte wskaźnikiem myszy. Ułatwia to na przykład wywołanie menu kontekstowego kontenera tekstu. Jeśli dotkniesz symbolu, podświetlone zostanie również pole OME. Jeśli dotkniesz tylko pola OME, podświetlone zostanie tylko pole OME.
 • Kliknij dwukrotnie kontener tekstu, aby przejść bezpośrednio do okna dialogowego właściwości skojarzonego symbolu.
 • Aby poprawnie oznaczyć obiekt, nie wystarczy już kliknąć w wolną przestrzeń w obiekcie, ale trzeba kliknąć linię obiektu. Obiekt nie jest jeszcze zaznaczony, gdy dotkniesz go wskaźnikiem myszy.
 • Podczas zaznaczania obiektów prostokątem z wciśniętym lewym przyciskiem myszy, ramka jest wyświetlana w różnych kolorach w zależności od kierunku zaznaczania:

Od lewej do prawej: niebieski
Cały symbol musi znajdować się w narysowanym obszarze, aby obiekt był zaznaczony. Teksty symboli nie muszą znajdować się w otwartym obszarze.

Od prawej do lewej: zielony
Aby obiekt został oznaczony tylko część symbolu musi znajdować się w narysowanym obszarze.

Umieszczanie

 • Funkcja umieszczania obiektów na linii jest łatwiejsza, ponieważ linia przyciąga obiekt, nawet jeśli przyciąganie jest wyłączone.
 • Jeśli podczas umieszczania, rysowania lub przesuwania obiektów czerwony celownik zbliży się do innego obiektu, punkty przyciągania tego obiektu stają się widoczne, a celownik zostaje przechwycony, nawet jeśli przyciąganie jest wyłączone. Pozwala to również na łatwiejsze wybieranie mniejszych obiektów.
 • Nowość w dyscyplinach CE i EI:
  Podczas wstawiania okręgu wyświetlany jest jego promień. Dzięki temu łatwiej umieścić okręgi o określonych promieniach, zwłaszcza małych. Wciśnięcie klawisza Tab umożliwia wprowadzenie wartość za pomocą klawiatury.
 • Nowość w dyscyplinach CE i EI:
  Podczas wstawiania polilinii (np. z wielokątem) wyświetlana jest długość linii zamiast, jak dotychczas, odległości od punktu początkowego / końcowego. Wyświetlanie długości jest bardziej przyjazne dla użytkownika niż wyświetlanie współrzędnych. Wciśnięcie klawisza Tab umożliwia wprowadzenie wartości za pomocą klawiatury.
 • Nowość w dyscyplinie CE:
  Jeżeli elementy szafy (np. wiercenie lub otwór podłużny) są umieszczone w elemencie nadrzędnym (np. szafa sterownicza, stycznik), to można je przesuwać tylko wewnątrz elementu nadrzędnego. Zapobiega to przypadkowemu umieszczeniu elementów poza elementem nadrzędnym.

Przesuwanie

 • Nie musisz już przytrzymywać przycisku myszy podczas przesuwania obiektu. Kolejne kliknięcie umieszcza obiekt. Obiekt pozostaje widoczny w starej pozycji, dopóki nie zostanie umieszczony w nowej pozycji.
 • Nowość w dyscyplinach CE i EI:
  Jeśli przeniesiesz (lub skopiujesz) element na stronie CE lub na stronie EI, możesz użyć klawisza tabulatora, aby przełączyć się do pól wejściowych, które pokazują odległości do oryginalnej pozycji elementu. Możesz tam wprowadzić wartości bezpośrednio za pomocą klawiatury i potwierdzić wprowadzoną wartość klawiszem Enter. Dzięki temu możliwe jest dokładne umieszczenie elementu. Możesz wprowadzić współrzędne, ponownie naciskając klawisz Tab.
  Podczas przesuwania (lub kopiowania) symbolu EI wyświetlany jest również kąt do pierwotnej pozycji. Tę wartość możesz również wprowadzić bezpośrednio za pomocą klawisza Tab.
 • Nowość w dyscyplinach CE i EI:
  Jeśli naciśniesz klawisz F9 podczas przesuwania (lub kopiowania), początek współrzędnych zostanie przesunięty do punktu, w którym znajduje się kursor, np. do początku szyny. Teraz możesz użyć klawisza tabulatora, aby wprowadzić wartości, które odnoszą się do tego nowego początku współrzędnych. W ten sposób zagwarantowane jest dokładne umieszczenie.
 • Nowość w dyscyplinie CE:
  Aby przesunąć obiekty umieszczone pod pokrywą klikamy lewym przyciskiem myszy na pokrywę, która staje się przezroczysta. Następnie, trzymając wciśnięty klawisz Shift zaznaczamy prostokątem obiekty przeznaczone do przesunięcia. Teraz możemy przesunąć wybrane obiekty wybierając polecenie Przesuń z menu kontekstowego.
 • Jeśli tryb ortogonalny jest aktywny, pozostaje aktywny nawet podczas ruchu. Pozwala to na przesuwanie obiektów dokładnie pod kątem prostym. Jeśli tego nie chcesz, po prostu naciśnij klawisz F6.

Wyrównywanie i dostosowywanie

 • Poprawiono wyrównanie i dopasowanie wielu obiektów. Znacznie łatwiej jest teraz określić obiekt odniesienia, do którego należy wyrównać i dopasować inne obiekty, a także uproszczono pasek poleceń Wyrównanie obiektu.

Po zaznaczeniu obiektów pojedynczo lub ramką w dowolnej kolejności, wskaż kursorem krawędź lub osi obiektu, do którego chcesz wyrównać wszystkie inne obiekty.

ausrichten1

Wyrównie do górnej krawędzi

Jeśli chcesz dostosować szerokość, wysokość lub rozmiar obiektów, po prostu kliknij na obiekt, którego wymiary mają zostać przeniesione na inne obiekty.

anpassen1

Dopasowanie szerokości

 • Łatwiej jest umieścić obiekt na innym obiekcie. Gdy obiekt znajduje się w pobliżu innego obiektu, wyświetlane są małe kwadraty. Jeśli przesuniesz kursor do kwadratu, zmieni on kolor na czerwony i możesz umieścić obiekt bezpośrednio obok innego obiektu w tym miejscu.
 • Jeśli tekst wyrównany do środka nie mieści się w ramce, nie będzie już ucinany po obu stronach, ale będzie wyświetlany po lewej stronie. 3 kropki po prawej stronie wskazują, że jest więcej tekstu.

Edycja ramki

Elementów ramki nie można edytować od razu, jeśli trwa edycja elementów w obszarze rysunku. Aby to zrobić, musisz najpierw kliknąć myszą ramkę lub element w ramce. Możesz teraz edytować dowolny element w ramce. Jeśli chcesz przełączyć się z powrotem, kliknij element w obszarze rysunku. Kliknięcie w puste miejsce na stronie nie wystarczy.

Import / eksport DXF / DWG / PDF

 • Pliki DXF / DWG można teraz lepiej zintegrować z oprogramowaniem WSCAD. Konwersja do formatu WSCAD nie jest już konieczna. Podczas tworzenia nowej strony projektu do pliku DXF/DWG można odwoływać się bezpośrednio w oknie dialogowym Utwórz stronę(y) projektu zaznaczając pole wyboru Na podstawie strony DWG. Kopia pliku DXF / DWG jest tworzona automatycznie w katalogu projektu w podkatalogu Grafika, zawartość tej kopii jest wyświetlana na stronie projektu. Elementy można przesuwać i usuwać, a wszystkie istniejące warstwy są automatycznie przenoszone do zarządzania warstwami WSCAD.
  Uwaga: Jeśli zastąpisz kopię innym plikiem o tej samej nazwie, zawartość tego pliku zostanie wyświetlona na stronie projektu.
 • Szerokości linii używane w obszarze rysunku, np. ramek i połączeń, są teraz lepiej reprezentowane podczas eksportu do formatu DXF / DWG / PDF i podczas drukowania. W ten sposób można pominąć specyfikację współczynnika szerokości linii dla lepszej ich widoczności.
 • Jeśli niektóre linie (np. media, linie połączeń lub linie ramki) wydają się zbyt grube, można je wyświetlić w pikselach za pomocą pola wyboru Pokaż grubości wszystkich linii w pikselach.
 • Znacznie poprawiono jakość wyświetlania przywoływanych plików DXF/DWG podczas eksportu do PDF.

Dyscyplina EI

 • Podczas tworzenia, przesuwania i obracania ścian, drzwi i okien możesz użyć klawisza Tab, aby wywołać pola wprowadzania i wprowadzić tam wartości bezpośrednio za pomocą klawiatury. Możesz przełączać się między długością / odległością, kątem i współrzędnymi.
electrix_design_engine_14_EI_1
 • Podczas obracania elementów wyświetlana jest długość i kąt. Przy 0° 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° 120 ° 135 ° 150 ° 180 ° linie pomocnicze pojawiają się w miejscu, do którego element jest przyciągany przez linię pomocniczą.
electrix_design_engine_15_EI_2_drehen
 • Dzięki dwóm nowym menu kontekstowym Dokończ obrys pomieszczenia i Odbicie lustrzane obrysu w łańcuchu ścian, możesz automatycznie uzupełnić obrys niekompletnego pomieszczenia.
 • Jeśli jeden segment ściany zachodzi na drugi, ściany są ze sobą połączone.
 • Zablokowanie możliwości umieszczania drzwi i okien poza ścianami.
 • Po „wsunięciu” w ścianę drzwi i okna są „łapane” przez ścianę za pomocą funkcji magnesu. Funkcja magnesu jest również aktywna podczas przesuwania drzwi i okien.
 • Funkcja Wybór wg typu ma również zastosowanie dla ścian, drzwi i okien. Jeśli przeciągniesz ramkę na kilka elementów, wybrane zostaną tylko elementy tego samego typu.
 • Z okna właściwości została usunięta możliwość ustawienia niewidoczności ścian, drzwi i okien.
 • Za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + M możesz zmienić punkt dokowania między górą, środkiem i dołem podczas wstawiania ściany. Punkty załamania zależą również od wyboru punktu dokowania.

Punkt dokowania krawędź górna / prawa

andocken_OR

Punkt dokowania na środku

andocken_mitte

Punkt dokowania krawędź dolna / lewa

andocken_UL

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł: