Category

WSCAD ELECTRIX

Jak to zrobić: Tworzenie własnych kodów kolorów kabli

By | Jak to zrobić...., WSCAD ELECTRIX | No Comments

Kable składają się z pojedynczych żył i te żyły mogą być oznaczone w bardzo różny sposób. W zależności od normy niektóre kable są numerowane (1, 2, 3, …), a inne mają kod kolorystyczny (cz, br, sz, ni, …).
Większość numeracji i kodów kolorów jest uwzględniona w programie WSCAD, dzięki czemu bez dalszych ceregieli można prawidłowo i zgodnie z normą rozmieścić kable.
W rzeczywistości istnieją również kable specjalne o nietypowych kodach kolorów, które nie są uwzględnione w bazie kodów kolorów WSCAD.
Dla tych przypadków istnieje możliwość uzupełnienia i dostosowania listy kodów kolorów w oprogramowaniu WSCAD.

Aby utworzyć nowy kod koloru, przejdź do punktu menu Narzędzia > Stałe dane > Kod koloru kabel.

Edytor kodów kolorów

Otworzy się edytor kodów kolorów, w którym można wyświetlić wszystkie zapisane już kody kolorów.

Nowy kod koloru

Kliknij przycisk Nowy i przypisz nazwę dla kodu koloru. Wprowadź również maksymalną liczbę żył dla kodu koloru. Liczba ta nie musi być taka sama jak liczba żył kabla.

Edycja kodów kolorów

Po kliknięciu na OK można zdefiniować oznaczenia poszczególnych żył, albo jako tekst swobodny, albo jako kod składający się z kolorów.

Edycja kabla

Po zakończeniu konfiguracji należy jeszcze w bazie danych artykułów przyporządkować kod koloru do kabla.

Otwórz punkt menu Narzędzia > Stałe dane > Zarządzanie artykułami i przejdź do żądanego kabla.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na punkt menu kontekstowego Artykuł > Zmiana, aby otworzyć właściwości kabla.

Wybór kodu koloru

Kliknij dwukrotnie na wiersz “Kodowanie” w kolumnie “Wartość” i wybierz z listy rozwijanej zdefiniowany kod koloru.

Kabel jest teraz całkowicie zdefiniowany i może zostać umieszczony.

Jak to zrobić: Używanie właściwych znaczników rezerwacji miejsca w formularzach

By | Jak to zrobić...., WSCAD ELECTRIX | No Comments

W ostatnim etapie tworzenia projektu WSCAD, aby był on kompletny, należy zazwyczaj wygenerować zestawienia – takie jak lista materiałowa, lista zacisków czy plan kabli.

Gotowe zestawy formularzy są dostarczane z każdą wersją WSCAD, abyś był produktywny od samego początku. Ale czasami szablony muszą być dostosowane do Twoich wymagań.
Podczas zmiany lub tworzenia nowego formularza należy wziąć pod uwagę dwa aspekty:

 • Projekt – wygląd – formularza
 • Informacje, które są wyświetlane w formularzu

Niniejszy artykuł dotyczy wyboru właściwych znaczników rezerwacji miejsca, które przenoszą informacje o projekcie, artykule i symbolu.

Istnieje sześć kategorii znaczników rezerwacji miejsca, które mogą być dostępne podczas edycji formularza:

Ogólne znaczniki rezerwacji miejsca

Można je umieścić w dowolnym formularzu i ramce (“Numer strony” i “Numer kolejny”)

Znaczniki rezerwacji miejsca dla pól bazy danych

Można tu użyć dowolnego pola z bazy danych artykułów. Przykłady: Numer artykułu, producent, dostawca, utrata mocy, numer części itp.

Znaczniki rezerwacji miejsca dla pól bazy danych mogą być używane tylko w listach materiałowych i listach funkcji.

Znaczniki rezerwacji miejsca specyficzne dla formularza

Ponieważ w liście materiałowej istotne są inne informacje niż np. w planie kabli, dla każdego formularza istnieją specjalne znaczniki rezerwacji miejsca , które są dostępne tylko dla tego formularza.

Znaczniki rezerwacji miejsca dla tekstów symboli

Są to znaczniki rezerwacji miejsca, które bezpośrednio przetwarzają wartość z właściwości symbolu danego elementu. Przykład: OME, numer artykułu, producent, tekst funkcyjny, nazwa symbolu, teksty symboli itd.

Znaczniki rezerwacji miejsca dla właściwości projektu

Przenoszą informacje o:

 • projekcie (nazwa projektu, numer projektu itp.)
 • katalogach zbiorczych projektu (typ dokumentu DCC, nazwa i opis katalogu zbiorczego, informacje dodatkowe itp.)
 • statusie zmiany w projekcie (data, edytor i komentarz zmiany)

Znaczniki rezerwacji miejsca dla stron

Znaczniki rezerwacji miejsca dla ogólnych informacji dotyczących strony są dostępne dla niemal wszystkich dokumentów. W zależności od potrzeby mogą być one stałe (generowane w jednym wierszu) lub ruchome (generowane w wielu wierszach).

Korzystanie ze znaczników rezerwacji miejsca staje się interesujące na przykład podczas tworzenia listy materiałowej. Informacje takie jak numer artykułu i producent mogą być pobierane z bazy danych artykułów jak również z właściwości symbolu.

Z reguły właściwości symbolu są wypełnione informacjami z bazy danych artykułów. Czasami jednak zachodzi potrzeba nadpisania informacji z bazy danych artykułów lub nawet użycia wartości, które nie istnieją w bazie danych artykułów.

Dlatego zawsze należy rozważyć, z jakiego źródła mają być wyświetlane informacje.

Okno startowe

Licencjonowanie oprogramowania WSCAD

By | Support, WSCAD ELECTRIX, WSCAD SUITE

Licencjonowanie oprogramowania WSCAD

Licencjonujesz oprogramowanie WSCAD za pośrednictwem CodeMeter Cloud (WebDepot) za pomocą 25-cyfrowego biletu (klucz produktu, klucz licencyjny) otrzymanego od WSCAD pocztą elektroniczną. Potrzebujesz połączenia internetowego i przeglądarki internetowej z aktywowanym JavaScript, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge (od wersji 79, oparty na Chromium). Na komputerze, na którym chcesz aktywować licencje musi być zainstalowany sterownik CodeMeter. Aktywacja licencji powoduje wygenerowanie kontenera CodeMeter z informacjami o licencji i porównanie go z chmurą CodeMeter.

Takim typem licencjonowania objęte są następujące wersje WSCAD:

 • WSCAD ELECTRIX
 • WSCAD SUITE X Plus
 • WSCAD SUITE X
 • WSCAD SUITE Education

Wersja WSCAD SUITE X DEMO nie jest licencjonowana.

W przypadku nowych licencji lub zmian licencji zwykle dostarczane są licencje UFC (UFC = Universal Firm Code), które są przechowywane w kontenerze CodeMeter. Kontener CodeMeter może być umieszczony na kluczu sprzętowym (pamięć USB) lub bezpośrednio na komputerze. Jako klient możesz teraz w dowolnym momencie przełączać między programową i sprzętową ochroną przed kopiowaniem, pod warunkiem, że jest zainstalowany klucz sprzętowy.

Więcej informacji na temat aktywacji licencji można znaleźć tutaj:
https://wscad.pl/aktywacja-licencji/

Klucz programowy (Software)

Aktywna licencja przechowywana jest w kontenerze CodeMeter na komputerze i połączona z tym komputerem.

Klucz sprzętowy (Hardware)

Do sprzętowej ochrony przed kopiowaniem potrzebny jest klucz sprzętowy (pamięć USB) dostarczony przez WSCAD. Jeśli masz już klucz poprzedniej wersji WSCAD (mini klucz WIBU), możesz go dalej używać. Duży zielony klucz WibuKey nie jest już obsługiwany.

Aktywna licencja przechowywana jest w kontenerze CodeMeter na kluczu sprzętowym i połączona z tym kluczem sprzętowym.

Uwaga: Jeśli podczas aktywacji licencji UFC do komputera włożony jest klucz sprzętowy, możesz wybrać, czy chcesz używać sprzętowej czy programowej ochrony przed kopiowaniem. W dowolnym momencie możesz przełączać się między sprzętową a programową ochroną przed kopiowaniem zwracając i aktywując ponownie licencję przez WebDepot.

Auto-Update

Jeśli konieczna jest zmiana licencji (np. podczas aktualizacji z Compact do Professional lub zwiększenia liczby użytkowników), zmiany są automatycznie przenoszone do WebDepot. Począwszy od dodatku SP3 oprogramowania WSCAD, podczas uruchamiania programu sprawdzany jest WebDepot, czy są jakieś zmiany w licencji. Jeśli tak, zmiany te zostaną natychmiast zainstalowane. W przypadku zmiany licencji nie musisz już ręcznie aktywować biletu w WebDepot.

Przenoszenie

Możesz przenosić licencje UFC z jednego komputera na inny. W przypadku sprzętowej ochronie przed kopiowaniem wystarczy podłączyć klucz sprzętowy do drugiego komputera, natomiast w przypadku ochrony programowej należy dezaktywować licencję i aktywować ją na drugim komputerze. W obu przypadkach sterownik CodeMeter musi być zainstalowany na drugim komputerze.

Jeśli chcesz zmienić licencję ze sprzętowej na programową ochronę przed kopiowaniem lub odwrotnie, musisz ją najpierw zwrócić, a następnie ponownie aktywować.

Wypożyczanie

Licencje sieciowe UFC można wypożyczyć z jednego kontenera CodeMeter na inny kontener CodeMeter na okres do jednego miesiąca, np. z samodzielnego komputera na laptopa. Nie ma znaczenia, czy kontener jest na komputerze, czy na kluczu sprzętowym.

Okno startowe WSCAD

Jeśli podczas uruchamiania WSCAD znajdzie dodatkowe kontenery CodeMeter na komputerze lokalnym lub w sieci, wszystkie dostępne licencje zaoferowane będą w oknie startowym. Ponadto wyświetlane są wszystkie wykorzystane i wolne licencje.
Przed uruchomieniem oprogramowania WSCAD można w oknie startowym aktywować i dezaktywować poszczególne dodatki.
Uruchomiona licencja nie jest już dostępna w sieci, po zamknięciu WSCAD, licencja zostanie odblokowana.

Rodzaje ochrony przed kopiowaniem

Poniższa tabela zawiera przegląd możliwych rodzajów ochrony przed kopiowaniem.

Symbol

Wyjaśnienia

Operacje

Oprogramowanie WSCAD

Programowa ochrona przed kopiowaniem

UFC ACTUFC ACT:
Programowa ochrona przed kopiowaniem z licencją UFC
• Aktywacja
• Przenoszenie
• Przywrócenie
• Wypożyczenie (tylko z licencją sieciową)
• WSCAD ELECTRIX
• WSCAD SUITE X PLUS
• WSCAD SUITE X
• WSCAD ELECTRIX Education
ACTACT:
Programowa ochrona przed kopiowaniem (CodeMeterAct)
• Aktywacja
• Przenoszenie
• Przywrócenie
• WSCAD ELECTRIX
• WSCAD SUITE X PLUS
• WSCAD SUITE X
• WSCAD ELECTRIX Education

Sprzętowa ochrona przed kopiowaniem

UFC CMDUFC CMD:
Sprzętowa ochrona przed kopiowaniem z kluczem i licencją UFC
• Aktywacja
• Przenoszenie
• Przywrócenie
• Wypożyczenie (tylko z licencją sieciową)
• WSCAD ELECTRIX
• WSCAD SUITE X PLUS
• WSCAD SUITE X
CMDCMD:
Sprzętowa ochrona przed kopiowaniem z kluczem
• Aktywacja• WSCAD ELECTRIX
• WSCAD SUITE X PLUS
• WSCAD SUITE X

Aktywacja licencji

Do przeprowadzenia aktywacji licencji na komputerze (np. na serwerze licencji) musi być zainstalowany sterownik CodeMeter od wersji 6.9. Jeśli sterownik CodeMeter nie został zainstalowany razem z programem WSCAD, należy go zainstalować osobno.

Link do sterownika CodeMeter CodeMeter User Runtime dla Windows
https://www.wibu.com/us/support/user/downloads-user-software.html

Wymagania:

 • E-mail z 25-cyfrowym biletem
 • Połączenie z Internetem
 • Podczas korzystania ze sprzętowej ochrony przed kopiowaniem klucz sprzętowy należy podłączyć do portu USB komputera.
 1. Uruchom WebDepot pod adresem: http://lc.codemeter.com/14719/depot/index.php.
 2. Wpisz 25-cyfrowy bilet (klucz produktu) w polu Ticket na stronie WebDepot i kliknij przycisk Next. Wyświetlane są produkty objęte licencją.
WSCAD, moje licencje
 1. Kliknij przycisk Aktivate licenses (Aktywuj licencje).
 2. Tylko z licencją UFC: Jeśli klucz jest podłączony do komputera, możesz wybrać, czy chcesz używać sprzętowej, czy programowej ochrony przed kopiowaniem. Kliknij wybraną opcję
WSCAD, wybór licencji
 1. W razie potrzeby wybierz żądany pojemnik CodeMeter z listy rozwijanej. W razie wątpliwości wybierz opcję Get CmContainer automatically.
 2. Kliknij przycisk Activate selected licenses now. Licencja jest aktywowana.
 3. Potwierdź pomyślną aktywację licencji za pomocą OK.

Przeniesienie licencji (wymiana komputera)

Jeśli licencja ma być używana na innym komputerze, możesz przenieść licencję ze starego komputera na nowy za pomocą WebDepot. Sterownik CodeMeter musi być również zainstalowany na nowym komputerze.

Dzięki sprzętowej ochronie przed kopiowaniem wystarczy podłączyć klucz sprzętowy do nowego komputera. Licencja nie musi być dezaktywowana, a następnie ponownie aktywowana.

Poprzez WebDepot dezaktywuj licencję w kontenerze CodeMeter starego komputera i aktywuj licencję w kontenerze CodeMeter nowego komputera.

Uwaga: Możesz również użyć funkcji „przenieś licencję”, jeśli chcesz przełączyć się ze sprzętowej na programową ochronę przed kopiowaniem na komputerze lub odwrotnie.

Warunek: licencja jest aktywowana. Potrzebujesz 25-cyfrowego biletu i połączenia internetowego.

 1. Uruchom WebDepot pod adresem: http://lc.codemeter.com/14719/depot/index.php.
 2. Wprowadź swój bilet na stronie WebDepot i kliknij Next. Wyświetlone zostaną produkty objęte licencją i ich status.
WSCAD, moje licencje
 1. Kliknij opcję Re-host licenses.
 2. Wybierz licencję, którą chcesz przenieść.
 3. Kliknij opcję Deactivate selected licenses now. Wybrana licencja zostanie usunięta z kontenera CodeMeter. Pusty pojemnik pozostaje na komputerze.
 4. Potwierdź pomyślną dezaktywację licencji za pomocą OK.
 5. Aktywuj licencję na innym komputerze. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z opisem w dziale „Aktywacja licencji”.

Przywrócenie licencji

Jeśli korzystasz z programowego zabezpieczającego przed kopiowaniem, licencja jest przechowywana w kontenerze CodeMeter na komputerze. Jeśli kontener jest uszkodzony lub już nie istnieje (np. podczas reinstalacji systemu lub podczas aktualizacji do systemu Windows 10), możesz przywrócić licencję za pośrednictwem WebDepot. W takim przypadku na komputerze tworzony jest nowy kontener CodeMeter, w którym zapisywana jest licencja.

Uwaga: Odzyskiwanie licencji jest możliwe tylko raz.

Warunek: Kontener CodeMeter na PC jest uszkodzony lub już nie istnieje. Potrzebujesz 25-cyfrowego biletu i połączenia internetowego.

 1. Uruchom WebDepot pod adresem: http://lc.codemeter.com/14719/depot/index.php.
 2. Wprowadź swój bilet na stronie WebDepot i kliknij Next. Wyświetlone zostaną produkty objęte licencją i ich status.
WSCAD, moje licencje
 1. Kliknij Restore licenses.
 2. Kliknij opcję Restore complete CmContainer at the same computer.
 3. Zaznacz pole wyboru I accept the Conditions for CmContainer restoration.
 4. Kliknij Restore CmContainer now. Kontener CodeMeter z zawartą licencją zostanie przywrócony na komputerze.
 5. Potwierdź pomyślne przeniesienie licencji za pomocą OK.

Wypożyczenie licencji

Jeśli program WSCAD został zakupiony w wersji sieciowej z licencją UFC, można skorzystać z opcji wypożyczania licencji na określony okres (maksymalnie jeden miesiąc). Dzięki temu możesz wypożyczyć licencję z kontenera sieciowego na lokalny komputer, a licencja jest przenoszona do lokalnego, nowo utworzonego kontenera CodeMeter. Możesz teraz używać WSCAD na komputerze (np. Laptopie) bez dostępu sieci przez określony czas. Licencja może zostać zwrócona w każdej chwili.

Wymagania dotyczące komputera z licencją i komputera, na który licencję przenosimy

 • Oba wymagają tego samego systemu operacyjnego (zarówno Windows 7, jak i Windows 10)
 • Oba muszą być w tej samej sieci (192.168.xxx.xxx)
 • Żadne z nich nie może zmienić nazwy w okresie wypożyczenia
 1. Uruchom program WSCAD na lokalnym komputerze.
 2. Kliknij polecenie menu Pomoc | Wypożyczenie licencji. Otworzy się następujące okno dialogowe:
WSCAD, wypożyczenie licencji
 1. Wybierz licencję.
 2. Wybierz datę zwrotu licencji.
  Uwaga: możesz maksymalnie. podać okres wypożyczenia wynoszący jeden miesiąc. Po upływie okresu wypożyczenia licencja jest automatycznie zwracana.
 3. Kliknij przycisk Wypożyczenie. Wybrana licencja jest zapisywana w nowo utworzonym lokalnym kontenerze CodeMeter.

Możesz zwrócić licencję przed upływem okresu wypożyczenia. Przycisk Zwrot przywraca licencję z lokalnego kontenera CodeMeter do oryginalnego kontenera. Utworzony na lokalnym komputerze kontener CodeMeter jest usuwany.

Uwaga: wypożyczonej licencji nie można przenieść ani dezaktywować. Musisz ją wcześniej zwrócić.

Informacje o licencji

W oprogramowaniu WSCAD możesz sprawdzić rodzaj ochrony przed kopiowaniem, liczbę użytkowników i datę wygaśnięcia licencji.

 1. Uruchom program WSCAD na lokalnym komputerze.
 2. Kliknij polecenie menu Pomoc | Info. Otworzy się następujące okno dialogowe:

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

DXFDWG-import

DXF/DWG-IMPORT W WSCAD ELECTRIX

By | Electrical Installation, WSCAD ELECTRIX

Dzięki nowemu WSCAD ELECTRIX możesz lepiej integrować pliki DXF/DWG z oprogramowaniem WSCAD. Pliki DXF / DWG mogą na przykład zawierać plany pięter, które można uwzględnić w procesie tworzenia instalacji elektrycznej. Rysunki DXF/DWG są często wykorzystywane jako podstawa inżynierii procesowej lub schematów automatyzacji TGA. Poprzez polecenie menu głównego Plik | Import | DXF/DWG dostępne są różne opcje importu pliku DXF/DWG na istniejącą stronę projektu. We wszystkich przypadkach można wykluczyć z importu warstwy, które są obecne w pliku DXF/DWG, ale nie są wymagane. Niezależnie od sposobu importu na rysunku możesz umieścić elementy WSCAD, wzbogacając plik DXF/DWG o informacje, takie jak różne parametry komponentów, które są istotne do tworzenia zestawień.

 • Jako zdjęcie
  Plik DXF/DWG jest wstawiany jako tło. Edycja pliku nie jest możliwa. Warstw na rysunku nie można już wyświetlać ani ukrywać po imporcie.
 • Osadzony
  Wszystkie warstwy przejęte podczas importu można później pokazać lub ukryć. Zwiększa to przejrzystość podczas umieszczania kolejnych elementów WSCAD. Edycja osadzonego pliku DXF/DWG bezpośrednio w oprogramowaniu WSCAD nie jest możliwa, ale można go wymienić na poprawioną wersję bezpośrednio w katalogu projektu.
 • Konwertowany do formatu WSCAD
  Wszystkie elementy DWG są konwertowane do formatu WSCAD. W ten sposób rysunek można w całości edytować. Wszystkie warstwy przejęte podczas importu można później pokazać lub ukryć. Jednak odniesienie do oryginalnego rysunku jest tracone podczas konwersji i późniejsze zmiany w rysunku nie mogą zostać przyjęte.

Te opcje są nadal dostępne w oprogramowaniu ELECTRIX.

Ponadto, dzięki nowo wdrożonej funkcjonalności „Bazując na podstawie strony DWG”, przetwarzanie rysunków DXF/DWG zostało ulepszone w pierwszym kroku.

Teraz możesz wybrać plik DXF/DWG podczas tworzenia strony. Kopia pliku DXF/DWG jest automatycznie zapisywana w katalogu projektu w podkatalogu „Graphics”, a WSCAD odwołuje się bezpośrednio do tego pliku DXF/DWG. Zaimportowany w ten sposób plik DXF/DWG można edytować
w ograniczony sposób, przenosić lub usuwać elementy oraz zmienić niektóre właściwości. Jeżeli elementy w pliku DXF/DWG są ułożone na różnych warstwach, warstwy są przenoszone do powiązanego z projektem zarządzania warstwami WSCAD i mogą być tam uwidaczniane lub ukrywane. Dodatkowo warstwy można zablokować i przypisać do nich inne kolory. Zmiany te są zapisywane w powiązanym pliku DWG.

Uwaga:
W przypadku zastąpienia kopii pliku DXF/DWG w katalogu projektu w podkatalogu ” Graphics ” innym plikiem DXF/DWG o tej samej nazwie, zawartość tego pliku zostanie wyświetlona na stronie projektu.

Przykład przeniesienia elementu

Sposób dostępu do już osadzonych plików DXF/DWG (np. przy przenoszeniu projektu z poprzedniej wersji WSCAD) można zmienić za pomocą polecenia menu kontekstowego Funkcje DWG | Konwertuj na podstawie DWG.

Import pliku DXF / DWG

 1. Masz następujące opcje tworzenia nowej strony:
 • Kliknij Plik | Nowy Wybierz typ dokumentu (np. plan instalacji) i kliknij OK.
 • W eksploratorze projektów przejdź do żądanego folderu (np. planu instalacji) i wybierz
  z menu kontekstowego polecenie Nowa strona.
 1. Zaznacz pole wyboru Bazując na podstawie strony DWG i kliknij przycisk OK.
DXFDWG-import_new_page
 1. Wybierz plik DXF/DWG i kliknij Otwórz.
 2. Dostosuj jednostkę miary i skalę.
  Uwaga: Możesz przesuwać rysunek lewym przyciskiem myszy i zwiększać oraz zmniejszać skalę za pomocą kółka myszy lub wprowadzić ją bezpośrednio w polu edycyjnym.
 1. Jeśli niektóre linie pliku DXF/DWG (np. linie medium lub linie ramki) wydają się zbyt grube po imporcie, przy następnej próbie importu możesz aktywować pole wyboru Linie o grubości pikseli.
 2. Kliknij OK. Rysunek jest wyświetlany na stronie projektu.
 3. Jeśli chcesz edytować rysunek, kliknij na stronie polecenie menu kontekstowego Edycja DWG. Teraz możesz wybrać jeden lub wiele elementów i przesuwać je, usuwać lub zmieniać ich właściwości (np. kolor czy grubość linii).

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł:

proclima

Szybkie planowanie szafy sterowniczej za pomocą ELECTRIX i analiza cieplna za pomocą ProClima firmy Schneider Electric

By | WSCAD ELECTRIX

Coraz większa liczba urządzeń w szafie sterowniczej, które pracują w sposób ciągły, zwiększa straty mocy, co znajduje odzwierciedlenie w postaci wydzielanego ciepła. W szczególności komponenty elektroniczne reagują na takie warunki skróceniem żywotności, a nawet awarią. Wilgoć i punkt rosy mają również negatywny wpływ na niezawodność urządzeń. Właściwa klimatyzacja służy zatem zapewnieniu bezpieczeństwa pracy i zwiększa dyspozycyjność całego systemu. Dlatego zaleca się projektantom rozważenie i obliczenie bilansu cieplnego w szafie sterowniczej. ProClima firmy Schneider Electric oferuje prosty sposób obliczania i doboru elementów termicznych stosowanych w szafach sterowniczych elektrycznych lub elektronicznych rozdzielnic i systemów sterowania.

Widget ProClima firmy Schneider Electric jest teraz integralną częścią ELECTRIX Professional. Dane techniczne komponentów skompilowane z planowaniem budowy szafy sterowniczej w ELECTRIX są przenoszone do widgetu.

ProClima jest wywoływana przez punkt menu Interfejs bezpośrednio z oprogramowania WSCAD.

Wartości strat mocy planowanych komponentów i wymiarów szafy sterowniczej są pobierane za pośrednictwem ELECTRIX z niezależnej od producenta bazy danych artykułów WSCAD i są wykorzystywane jako podstawa do obliczenia ciepła w ProClima.

Brakujące wartości można dodać ręcznie i zapisać w bazie artykułów WSCAD dla przyszłych projektów. Bardziej rozbudowana baza ułatwia serwisowanie i oszczędza czas.

Bilans cieplny obliczany jest w sześciu krokach. ProClima uwzględnia specyfikacje temperaturowe i warunki klimatyczne w miejscu instalacji. W pierwszym kroku dane projektu są pobierane z ELECTRIX. Drugim krokiem jest określenie rodzaju instalacji. Wymiary szafy sterowniczej są automatycznie przenoszone z ELECTRIX. Widżet automatycznie pyta o brakujące wartości.

ProClima krok 1

Następnie w kroku 3 rejestrowane są warunki klimatyczne w miejscu instalacji oraz dopuszczalny zakres temperatur dla komponentów w szafie sterowniczej. W czwartym kroku wyświetlana jest utrata mocy. Wartość ta jest ustalana na podstawie danych artykułu i w razie potrzeby może być w tym momencie skorygowana.

ProClima krok 3

Dzięki tym informacjom oprogramowanie określa teraz możliwe środki i sugeruje elementy kontroli temperatury dla równowagi między środowiskiem a urządzeniami zainstalowanymi w rozdzielnicy.

ProClima krok 6

Na podstawie wybranego rozwiązania klimatyzacyjnego, ostatnim krokiem jest przeniesienie danych artykułów komponentów z ProClima do oprogramowania E-CAD ELECTRIX i zaproponowanie ich jako „nowego materiału” do przeniesienia do projektu.

Jeśli wybór zostanie potwierdzony, dane komponentów zostaną przesłane do ELECTRIX. Komponenty można teraz dodawać do projektu WSCAD za pomocą Eksploratora materiałów.

Dzięki integracji ProClima w ELECTRIX, użytkownicy mogą szybko i łatwo korzystać z doświadczenia i wiedzy Schneider Electric już podczas planowania projektu. Czasochłonne ręczne zbieranie danych jako podstawa akumulacji ciepła nie jest już konieczne, a czas projektowania jest znacznie skrócony. Ponadto automatyczny wybór właściwych i skoordynowanych komponentów za pomocą widgetu zapewnia, że można zaplanować niezawodną rozdzielnicę.

W tym miejscu możesz pobrać powyższy artykuł: